Copy
Dit is de nieuwsbrief van het A&O-fonds Provincies met actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. De nieuwsbrief komt eens per maand uit. Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.aenoprovincies.nl.
Indien u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de webversie.
 
Nieuwsbrief 74, januari 2016
Inhoud nieuwsbrief:

Roadshow Meesterinjewerk.nl 

Inmiddels staat Meesterinjewerk.nl de landelijke site voor loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap, alweer vier maanden online en het aantal unieke gezamenlijke bezoekers ligt op dit moment op bijna 7.600. Om de site extra onder de aandacht te brengen en om een hulpmiddel te bieden aan werkgevers om de zelfregie bij de ontwikkeling en loopbaan van medewerkers te stimuleren, kunnen provincies zich aanmelden voor de roadshow: een levendige theatervoorstelling met een tentoonstelling over Meesterinjewerk.nl. Bekijk hier de flyer van de roadshow. Inmiddels hebben 7 provincies aangegeven mee te willen doen. Zij ontvangen een toolkit om de roadshow binnen hun provincie te promoten. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Roadshow Meesterinjewerk.nl voor HR - 2 februari 

Naast de Roadshow Meesterinjewerk.nl voor de provinciemedewerkers, wordt er voor de HR-functionarissen, loopbaanadviseurs, opleidingsfunctionarissen en een ieder die binnen HR in het thema ‘Meester in je werk’ geïnteresseerd is, een op maat gemaakte roadshow voor HR georganiseerd. Deze vindt plaats op dinsdag 2 februari, van 12.30-16.30 uur, in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de site Meesterinjewerk.nl werkt, maar ook hoe HR daarbij de medewerkers kan ondersteunen. Kijk op onze website voor het programma. Er is nog plaats, u kunt zich aanmelden via info@aenoprovincies.nl.

Activiteitenprogramma 2016

Het Activiteitenprogramma 2016 is vastgesteld in de afgelopen bestuursvergadering. Voor een groot deel zullen de activiteiten in 2016 bestaan uit het voortzetten van aantal omvangrijke projecten die in 2015 gestart zijn, zoals e-learning, de site Meesterinjewerk.nl met als nieuw instrument de Talentspiegel, en de quickscan duurzame inzetbaarheid. Een van de nieuwe activiteiten voor 2016 is de Arbo Innovatie Campus. In 2016 starten we een pilot, waarbij digitale leeroplossingen voor arbo, specifiek gekoppeld worden aan de risico’s die bij functies van provinciemedewerkers horen. Daarnaast zijn er activiteiten uit ‘De basis op orde’ die jaarlijks terugkeren, zoals de Arbocatalogus en de digi RI&E. Ook in 2016 wordt de samenwerking met de collegafondsen verder voortgezet op onderwerpen als medezeggenschap, het HR-festival, Meesterinjewerk.nl en de gezamenlijke hr-monitor. Volgende maand zal een publicatie verschijnen met alle activiteiten die in 2016 plaatsvinden. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.
 

A&O ProvinciE-learning in 2016

Via A&O ProvinciE-learning kunnen alle provinciemedewerkers nog steeds het aanbod van cursussen van het afgelopen jaar volgen. In 2016 wordt e-learning voortgezet met nieuwe cursussen. Momenteel wordt gewerkt aan de vormgeving van het nieuwe cursusaanbod, waarbij de hulp van de provinciemedewerkers zal worden ingeroepen. Meer informatie hierover volgt via onze nieuwsbrief en website. Tevens bestaat de mogelijkheid om het A&O-pakket kosteloos te integreren in het eigen opleidingshuis of site van de provincies. Binnenkort ontvangen de hoofden P&O hierover nadere informatie. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits. Het huidige aanbod kunt u nog steeds op onze site bekijken.
 

HR-festival 2016

Reserveer de datum!! HR-festival 13 oktober 2016: Laat je inspireren!
In 2016 is het weer tijd voor het HR-festival. Hét HR-event voor P&O, arbo- en OR-professionals, managers en geïnteresseerden in HR- en organisatievraagstukken uit de sectoren Provincies, Gemeenten en Waterschappen. We nemen de actuele en toekomstige ontwikkelingen op HR-gebied onder de loep,  gaan in op trends en we zoomen in op wat er gebeurt op de werkvloer en hoe het staat met onze persoonlijke ontwikkeling.

De vorige editie van het HR-festival telde liefst 700 bezoekers. Inspirerende sprekers, interessante thema’s, interactieve workshops en nieuwe inzichten passeerden de revue Lees het verslag van deze dag of bekijk de presentaties en foto's.

Waar en wanneer?
Datum: donderdag 13 oktober 2016
Tijd: 09.15 - 17.30 uur
Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch

Noteer 13 oktober 2016 alvast in uw agenda!

Vertrekkende en nieuwe bestuurders 

In de algemeen bestuursvergadering van 18 december is afscheid genomen van algemeen bestuurslid mevrouw José Meijer, onderhandelaar cao provincies voor FNV Overheid. José Meijer was sinds april 2014 een gewaardeerd bestuurslid, met heldere standpunten en een warm HR-hart. Bestuur en medewerkers dankten José voor haar inbreng en betrokkenheid en wensten haar veel succes en plezier bij alle activiteiten waar zij zich in de toekomst op gaat richten. Tijdens de vergadering is haar opvolger benoemd in de persoon van Yoram Bovenkerk. Vanuit de CMHF is de opvolger van Jaap Doeven (in november afgetreden, zie nieuwsbrief
Adri Bloem               Yoram Bovenkerk        november 2015) benoemd: mevrouw Adri Bloem zal ons bestuur komen versterken. Wij heten beiden namens het bestuur van harte welkom en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.
 

Pilot Arbo Innovatie Campus

Afgelopen donderdag is in de arbonetwerkbijeenkomst de pilot “Arbo Innovatie Campus” toegelicht. De pilot is in samenwerking tussen Maarten van der Molen van de provincie Noord-Holland en Peter Smits en Jannet Bergman van het A&O-fonds vormgegeven. Het Algemeen Bestuur (AB) van het A&O-fonds heeft afgelopen december de pilot vastgesteld. Het AB van het A&O-fonds, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, is enthousiast over de pilot en heeft benadrukt te willen streven naar gebruik door alle provincies.

Kort samengevat komt de pilot erop neer dat we een digitale oplossing bieden om te voldoen aan artikel 8 van de Arbowet; voorlichting en onderricht. De werkgever (de manager) en de medewerker hebben per functie/werkzaamheid inzichtelijk wat de risico’s zijn via de zogenaamde functierisicoprofielen, en zij kunnen vervolgens per profiel doorklikken naar (wettelijk verplichte) leeroplossingen. Doordat medewerkers de wettelijk verplichte kennis hebben opgedaan zijn ze beter in staat om veilig en gezond te werken. Naast de provincie Noord-Holland, hebben de provincies Groningen, Drenthe en Noord-Brabant al aangegeven mee te doen aan de pilot d.m.v. een inhoudelijke en financiële bijdrage. De andere provincies beraden zich nog op deelname en op de manier van deelname. Wordt vervolg. Voor vragen of meer info kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Netwerkbijeenkomst Arbo

De eerste bijeenkomst voor het nieuwe jaar met het arbo-netwerk is alweer achter de rug. Op 21 januari waren we te gast in het Provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Naast een rondleiding door het verbouwde provinciehuis met informatie over hun aanpak van flexibel werken en HNW, stond o.a. op de agenda meten van medewerkers-tevredenheid (MTO), de digi RI&E en de pilot Arbo Innovatie Campus. Voor vragen mail Jannet Bergman.

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

De rapportage van fase 1 van de Quickscan Duurzame Inzetbaarheid is afgerond. Dit rapport dient als basis voor de tweede fase waarin gewerkt wordt aan input rond duurzame inzetbaarheid voor de nieuwe cao. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen werkgroep, gaat hiermee de komende maanden aan de slag. De eerstvolgende vergadering is op 1 februari. Voor meer informatie zie onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolande Zijlstra.

Stand van zaken Personeelsmonitor

De vragenlijsten om bij de provincies de data voor de personeelsmonitor 2015 op te vragen zijn begin januari verzonden naar de vaste contactpersonen. Er zijn twee deadlines: voor het aanleveren van de data voor de personeelsmonitor is dit 1 februari 2016 en voor de gegevens over beoordelen en belonen is de deadline 2 mei 2016.

Naar aanleiding van verzoeken vanuit de sector en het advies van de Klankbordgroep Personeelsmonitor om de personeelsmonitor verder te digitaliseren, is door het bestuur besloten dat vanaf dit jaar de personeelsmonitor alleen nog maar digitaal zal verschijnen. De personeelsmonitor zoals we die tot nu toe kennen, wordt volledig vervangen door de digitale tool die in 2014 is gelanceerd: het Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Door digitalisering wordt het proces omtrent de monitor flexibeler en zijn de cijfers eerder voor de provincies beschikbaar.
In het dashboard zijn naast de gegevens van 2013, nu ook de gegevens van 2014 opgenomen. Het dashboard is beschikbaar voor alle provincies en toegankelijk met een inlogcode voor de doelgroepen P&O, OR en directie. De inlogcodes zijn dit jaar opnieuw aan alle doelgroepen verstrekt. Zie onze website voor meer informatie over het dashboard. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Gezamelijke HR-monitor

Binnenkort komt de benchmarkrapportage van de drie A&O-fondsen van de lagere overheden uit. De gegevens in deze monitor zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Provincies, Personeelsmonitor Gemeenten en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2014. Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaardset van kernvragen ontwikkeld en deze opgenomen in hun eigen monitor, naast andere sectorspecifieke vragen. De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren en maakt daarnaast onderlinge vergelijking mogelijk in diverse personeelskenmerken. De rapportage wordt zodra deze beschikbaar is, verzonden naar onze netwerken en komt beschikbaar op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.
 

TalentSpiegel Provincies

Onze oproep om mee te denken over de invulling en vormgeving van de TalentSpiegel voor de provinciemedewerkers, heeft zijn vruchten afgeworpen. Zes loopbaanadviseurs van verschillende provincies hebben hierop gereageerd. Op 26 januari stond de eerste van twee sessies met de werkgroep gepland. In maart volgt de tweede.

De TalentSpiegel is een bestaand online instrument, reeds in gebruik bij ons collegafonds A+O fonds Gemeenten, bestaande uit een aantal vragenlijsten, dat een automatisch gegenereerde rapportage oplevert met de kwaliteiten van de medewerker en tips voor ontwikkeling en loopbaanadvies. Het doel is om groei en mobiliteit bij zowel de medewerker als de organisatie te realiseren. Het instrument stimuleert de medewerkers om actief met hun ontwikkeling aan de slag te gaan en helpt P&O-ers en loopbaanprofessionals in de ondersteuning bij het ontwikkelen van hun mensen. Het is de bedoeling dat we de TalentSpiegel Provincies in het tweede kwartaal als tool toevoegen op Meesterinjewerk.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op met Peter Smits.

Verslag MZ Anders

Het verslag van het congres MZ Anders is gereed in de vorm van een kleine publicatie. Lees het verslag op onze website.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u zich wilt afmelden, mail dan naar info@aenoprovincies.nl.