Copy
Dit is de nieuwsbrief van het A&O-fonds Provincies met actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. De nieuwsbrief komt eens per maand uit. Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.aenoprovincies.nl.
Indien u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de webversie.
 
Nieuwsbrief 72, november 2015
Inhoud nieuwsbrief:

Congres Medezeggenschap Anders - 3 december

Gelooft u in de kracht van een eigentijdse OR? Zet u zich in voor eigentijdse medezeggenschap die relevant is voor bestuurders én medewerkers? Wilt u een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige organisatie in de veranderende context van de publieke sector? Kom dan op donderdagmiddag 3 december naar Amsterdam voor het congres ‘Medezeggenschap anders. De toekomst van de OR, OR van de toekomst’.

De A+O fondsen van het Rijk, de Provincies en de Gemeenten hebben de krachten gebundeld. Samen verzorgen zij een inspirerende middag voor iedereen die zich sterk maakt voor vernieuwende medezeggenschap binnen de overheid.

Er zijn in totaal 11 workshops waarvan er twee door de collega’s van provinciale OR-en worden verzorgd. Daarnaast is een van de workshops een speciaal voor de site Meesterinjewerk.nl ontwikkelde theatervoorstelling.

Ga direct naar de congreswebsite www.medezeggenschap-anders.nl voor meer informatie en meld u aan! Let op: voor provincies zijn er van de 30 plaatsen nog 13 beschikbaar en vol=vol!

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Verlenging A&O ProvinciE-learning

Het contract voor A&O ProvinciE-learning is verlengd. Alle provinciemedewerkers kunnen weer een jaar gebruik maken van een groot aantal cursussen. Ook zullen we regelmatig de zogenaamde ‘teasers’ aanbieden, waarbij u een maand lang toegang hebt tot extra geselecteerde cursussen. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief en de website. Voor meer informatie zie onze website.
 

A&O ProvinciE-learning stand per 5 november 2015

Aantal inlogs: 2.388
Aantal geopende cursussen: 4.292

Aantal deelnemers A&O ProvinciE-learning per provincie

(stand per 5 november 2015)

 

Top 5 populaire cursussen A&O ProvinciE-learning

(stand per 5 november 2015)

Arbo Masterclass - 2 november

Op 2 november vond de eerste Arbo Masterclass ‘En we werkten nog lang en gelukkig’ plaats, met als rode draad duurzame inzetbaarheid. Ruim 30 deelnemers kwamen naar Utrecht om meer te horen over thema’s als ‘Zitten is het nieuwe roken’, ‘Ik heb kanker’, ‘Wat zegt u?’ en ‘Stress heb je nodig, maar…’. De reacties van de deelnemers waren positief, waarbij een veelgehoorde opmerking was dat sommige presentaties echt een eye-opener waren en dat het een inspirerende dag was. De deelnemers hebben de masterclass beoordeeld met een gemiddelde 8,2. Van de dag is een kort verslag gemaakt om een impressie te geven. Met het netwerk van arbo-co’s wordt bezien welke vervolgacties gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld het opnemen van actuele inzichten in de Arbocatalogus. Bekijk hier het verslag en de presentaties.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Afscheid voorzitter Jaap Doeven

Met het verstrijken van de zittingstermijn van 6 jaar, is per 1 november 2015 een eind gekomen aan het voorzitterschap/lidmaatschap van Jaap Doeven als lid van het  Algemeen Bestuur van het A&O-fonds Provincies. Met zijn jarenlange ervaring als inspecteur bij de Belastingdienst, kaderlid van vakorganisatie CMHF en algemeen bestuurslid van A+O fonds Gemeenten, leverde Jaap Doeven een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het A&O-fonds Provincies. Sinds april 2014 heeft Jaap met verve de voorzittersrol overgenomen van Willem de Kleijn. Bestuur en medewerkers danken Jaap voor zijn bijdrage en betrokkenheid en wensen hem veel succes en voldoening bij alles wat de toekomst hem zal brengen. Tegelijkertijd is een statutair bepaalde overdracht van het voorzitterschap aan de orde. De voorzittershamer is per 1 november jl. van de werknemerskant naar de werkgeverskant gegaan. DB-lid en vicevoorzitter Gea van Craaikamp neemt het voorzitterschap over. In de vacature van een DB-lid van werknemerszijde moet nog worden voorzien.
 

Nieuw bestuurslid

In de Algemeen Bestuursvergadering van 9 oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur een nieuw bestuurslid van de Stichting A&O-fonds Provincies benoemd. Deze vacature was ontstaan door het statutaire vertrek van de heer Hugues von Schwartzenberg. De heer Bart Schnoor, onderhandelaar voor de cao provincies, is voorgedragen door de CNV. Wij heten Bart Schnoor namens het gehele bestuur van harte welkom en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Gebruikersbijeenkomst Digi RI&E

Op 13 oktober organiseerde het A&O-fonds voor de gebruikers van de Digi RI&E Provincies een gebruikersbijeenkomst. Twee ervaringsdeskundigen, Rosalie van Loon (Noord-Brabant) en Henny van den Born (Groningen) vertelden over hun aanpak van de Digi RI&E en deelden de do's en don'ts. De laatste en nieuwste ontwikkelingen van de Digi RI&E zijn besproken en er was gelegenheid om gebruikerservaringen en –wensen uit te wisselen. Klik hier voor de presentatie, ontwikkelingen en meer informatie.

Meesterinjewerk.nl

Meesterinjewerk.nl de landelijke site voor loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap, staat inmiddels alweer een maand online en steeds meer provincie- en gemeentemedewerkers weten hun weg naar de site te vinden. Het aantal unieke bezoekers ligt op dit moment op ruim 3.000. Er trekt de komende tijd een roadshow door het land, waarmee de site extra onder de aandacht gebracht kan worden. Hiervoor kunnen de provincies zich inschrijven.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Peter Smits.

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

Een van de activiteiten van het A&O-fonds, afkomstig uit de cao provincies, is de Quickscan Duurzame Inzetbaarheid. De quickscan bestaat uit twee fasen. De eerste fase betrof het analyseren van de gegevens die de provincies hebben aangeleverd aan de hand van een vragenlijst. Deze fase is besproken in de werkgroep en de rapportage is bijna afgerond. Fase 2 betekent dat met de resultaten van de analyse onderzocht wordt wat op het gebied van duurzame inzetbaarheid, input kan zijn voor de nieuwe cao. Voor deze fase is Jolande Zijlstra van de provincie Overijssel de projectleider en ze gaat dit samen met de werkgroep, bestaande uit verschillende provincieprofessionals, onder voorzitterschap van Richard van der Mast als lid van het Algemeen Bestuur, uitwerken. Inmiddels is de openstaande vacature voor een werkgroeplid vanuit de werknemerskant ingevuld door de heer Bart Schnoor van het CNV. Voor meer informatie zie onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolande Zijlstra.
 

Rapport Agressie en geweld

In eerdere nieuwsbrieven hebben we gesproken over de Scan en de rapportage Agressiebeleid bij provincies. De rapportage is vastgesteld in het Algemeen Bestuur en te lezen op onze website. Aan de hand van de uitkomsten van de scan kunnen de provincies hun activiteiten op het gebied van agressiebeleid prioriteren. Het nieuwe hoofdstuk Agressie en geweld van de Arbocatalogus Provincies ligt momenteel ter toetsing bij Inspectie SZW. De concepttekst is te lezen op onze website. Zodra Inspectie SZW het hoofdstuk heeft goedgekeurd, wordt het toegevoegd aan de Arbocatalogus. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Week van de werkstress

Het A&O-fonds doet mee aan de landelijke “Week van de werkstress” van 16 t/m 19 november (klik hier voor meer info) en zal in die week de contactpersonen van o.a. arbo, OR en HR via mail, Twitter en LinkedIn van informatie voorzien over hoe werkstress aangepakt en werkplezier verhoogd kan worden. In de workshop over werkstress tijdens de Arbo Masterclass hebben alle arbo-co’s een setje kaarten ‘De gespreksleidraad werkstress’ ontvangen, waarbij ze uitgedaagd zijn deze in de Week van de werkstress binnen hun provincie te gebruiken. De ervaring ermee en terugkoppeling ervan, vindt plaats in het arbo-conetwerk. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.
 

Laatste oproep meedenken TalentSpiegel

Bent u loopbaanprofessional? En wilt u met ons meedenken over de invulling en vormgeving van de TalentSpiegel voor de provinciemedewerkers? Meld dit dan via info@aenoprovincies.nl. De TalentSpiegel is een bestaand online instrument, reeds in gebruik bij ons collegafonds A+O fonds Gemeenten, bestaande uit een aantal vragenlijsten, dat een automatisch gegenereerde rapportage oplevert met de kwaliteiten van de medewerker en tips voor ontwikkeling en loopbaanadvies. Het helpt P&O-ers en loopbaanprofessionals in de ondersteuning bij het ontwikkelen van hun mensen en stimuleert de medewerkers om actief met hun ontwikkeling aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel om groei en mobiliteit bij zowel medewerker als organisatie te realiseren. Het is de bedoeling dat we de TalentSpiegel Provincies als tool toevoegen op Meesterinjewerk.nl.

Personeelsmonitor

De Personeelsmonitor Provincies 2014 is nog maar amper een maand geleden gepubliceerd of de voorbereidingen voor de monitor 2015 zijn alweer in volle gang. Momenteel worden twee bijeenkomsten voorbereid, beiden op 16 november: de bijeenkomst met de contactpersonen van de personeelsmonitor en de bijeenkomst met de klankbordgroep van de personeelsmonitor. Op de agenda staat o.a. definities, planning en digitalisering van de personeelsmonitor. Daarnaast wordt nu de laatste hand gelegd aan het opnemen van de gegevens uit de personeelsmonitor van 2014, in het Dashboard Personeelsmonitor. De verwachting is dat dit medio november gereed is. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u zich wilt afmelden, mail dan naar info@aenoprovincies.nl.