Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Nestkaarten
april 2021

Beste vogelliefhebber,

Met het broedseizoen in aantocht, en voor sommige soorten al in volle gang, is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief nestkaarten én voor een nieuw lid van het Nestkaarten-team. Nieuwe Sovon-collega Bernice Goffin zal in de loop van het jaar de coördinatie van het meetnet overnemen van Chris van Turnhout, die op de achtergrond betrokken zal blijven. Nog steeds kun je bij Jeroen Nienhuis terecht voor vragen over de invoer via Digitale Nestkaart. Daarnaast zal Frank Majoor beschikbaar blijven voor vragen over veldwerk en invoer, en blijft hij de papieren nestkaarten controleren.

Voorbereidingen Jaar van de Merel

2022 wordt het Jaar van de Merel. Maar dit jaar zijn we al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. De Merel is (of was?) de talrijkste vogel van ons land, maar de aantallen hebben sinds 2016 een stevige daling doorgemaakt. Het nieuwe usutu-virus, waar Merels erg gevoelig voor zijn, speelt waarschijnlijk mee in deze afname. Echter, ook in de periode voor de uitbraak waren Merels al wat af aan het nemen, vooral in bebouwd gebied en de bossen op de zandgronden. De gegevens die we de afgelopen jaren van Merelnesten hebben verzameld suggereren dat de reproductie ook afneemt, wat een rol kan spelen in die populatieafname.
>> Lees verder

Een miljoen nestkaarten! 

Een mijlpaal in het landelijk nestonderzoek: vorig jaar is de magische grens van één miljoen nestkaarten overschreden! We zijn ongelofelijk dankbaar voor deze gigantische hoeveelheid aan nestgegevens die jullie over de jaren heen allemaal hebben verzameld. Hierdoor hebben we al bijzonder veel kunnen leren over de reproductie van onze broedvogels, onmisbare kennis als we de trends van vogelpopulaties willen doorgronden.
>> Lees verder

Online workshop AviNest

De online Workshop over AviNest, de Android app waarmee direct in het veld nestkaarten kunnen worden ingevoerd, was een groot succes! Dinsdagavond 9 maart keken er ongeveer 90 mensen live mee naar de uitgebreide toelichting van de functies van de app.

Mocht je het gemist hebben, de workshop is nog steeds terug te kijken op het YouTube-kanaal van Sovon. Al ruim 500 mensen waren je inmiddels voor met terugkijken!

Publicaties

Vernieuwde handleiding Sovon nestonderzoek

In 2020 is er een nieuwe herziene handleiding verschenen, waarin het uitvoeren van nestonderzoek uitgebreid wordt beschreven: van het registreren als deelnemer en het plannen van de veldbezoeken, het vastleggen van de waarnemingen met broedcodes, tot de verschillende invoermethoden (uitgebreid ten opzichte van de vorige versie) en de maatregelen die je kan nemen om verstoring te voorkomen. Mocht je liever een papieren exemplaar van de handleiding ontvangen, stuur dan een mailtje naar nestkaart@sovon.nl.

Jaarverslag NESTKAST 2020

Binnenkort verschijnt alweer voor de twaalfde keer het uitgebreide verslag over het werk van de Werkgroep NESTKAST, samengesteld door Leo Ballering, Ronald Beskers en vele anderen. Dit jaar werd er een recordaantal nestkasten gecontroleerd en worden er traditiegetrouw weer enkele bijzondere gebeurtenissen en wetenswaardigheden van het jaar uitgepikt.

Uilen 10

In januari plofte bij alle begunstigers van uilenwerkgroepen Uilen 10 op de deurmat, boordevol informatie over Nederlandse uilen. Een selectie van onderwerpen: het voorkomen van steenuilterritoria nabij bosuilterritoria, het opmerkelijke aantal broedgevallen van Velduilen in 2019, het broedsucces en aantal territoria van Oehoes, het resultaat van het 24/7 volgen van een kerkuilennest met behulp van webcams en het ‘Lifetime Reproduction Success’ van Steenuilen in de Achterhoek: hoeveel jongen brengt de gemiddelde Steenuil groot tijdens zijn of haar hele leven?

De Takkeling

De eerste Takkeling van het jaar is ook al verschenen. Zoals we intussen gewend zijn wordt in dit eerste nummer van het jaar door Rob Bijlsma uitgebreid teruggeblikt op de broedresultaten per soort in het voorgaande jaar. Er werden welgeteld 3.199 nestkaarten van roofvogels ingeleverd in 2020! De muizenstand was weer ingestort in vergelijking met het piekjaar 2019, wat ook terug te zien was in de slechtere broedresultaten van typische muizeneters, zoals de Buizerd en de Torenvalk. Opvallend was ook het hoge aantal mislukte nesten van de Sperwer, wat maar weer laat zien dat deze kleine roofvogel relatief kwetsbaar is

Broedsucces van kustvogels in de Waddenzee

In de nazomer van 2020 is een uitgebreid rapport uitgekomen over de resultaten van nest- en kuikenonderzoek van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018. Het lijkt erop dat het broedsucces in 2018, net als in voorgaande jaren, achterblijft bij wat nodig is om de populaties minimaal stabiel te houden. Toch zijn er ook positieve uitzonderingen, bijvoorbeeld in sommige gebieden waar specifieke beschermingsmaatregelen worden toegepast. Zo waren Visdief en Noordse Stern erg succesvol op een nieuw aangelegd eiland bij de Eemshaven, dat speciaal voor deze soorten was ingericht.
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp