Copy
15e jaar MUS is weer gedaan. Een terugblik.
View this email in your browser
Nieuwsbrief Meetnet Urbane Soorten (MUS)

 1 augustus 2021
Beste MUS-teller

De derde telperiode ligt alweer even achter ons, tijd voor de laatste nieuwsbrief. De hele periode was het wisselvallig, tot juli in het hele land maar in juli vooral in de oostelijke helft van het land. Vooral het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren maar gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Ondanks het ongunstige weer was er landelijk toch een goede deelname bij de avondtelling. In deze nieuwsbrief de voorlopige resultaten met ook een aantal quotes en ervaringen uit het veld.
 
Resultaten 2021
Op dit moment zijn van de 1e, 2e en 3e telperiode resp. 829, 772 (beide hoogste aantal tot nu toe) en 698 tellingen (bijna hoogste) ingevoerd. Waarschijnlijk komt er nog wat bij, maar met dit materiaal krijgen we een eerste indruk. Zoals gewoonlijk vergelijk ik het gemiddelde aantal per postcodegebied van een deel van de soorten met dat van vorig jaar. Dit komt meestal overeen met de trend die door het CBS berekend wordt.
 
Tabel 1. Voorlopig gemiddeld aantal per soort per postcodegebied bij de 1e, 2e  en 3e telling MUS in 2020 en 2021. Groen toename en rood afname van 10% of meer (meeste vogelsoorten 1e en 2e telling, enkele voor 2e en 3e telling).


In tabel 1 staan weer soorten weergegeven met een aantal nieuwe ten opzichte van de vorige nieuwsbrief. Voor een aantal soorten is de avondtelling belangrijk. Het aantal Gierzwaluw is net iets lager dan vorig jaar tijdens de 3e telling en dat geldt ook voor de Boerenzwaluw. De ‘vliegende sikkel’ arriveerde ietsje later uit de overwinteringsgebieden en de nestkasten zijn wat meer gespreid in het voorjaar bezet zijn de indrukken uit het veld. Ruim 24.840 Gierzwaluwen zijn er doorgegeven en in 624 postcodegebieden (ruim 89%) was de soort aanwezig tijdens de derde telperiode. De Boerenzwaluw is meer een agrarische soort en komt met name in de randen van dorpen en steden voor (boerderijen en paardenstallen). Ruim een derde van de tellers zag op een telpunt één of meer Boerenzwaluwen (1825 ex).  De Huiszwaluw broedt zowel in urbaan als daarbuiten. In ruim een kwart van de postcodegebieden is de soort waargenomen (2250 ex). De Kleine Karekiet wordt ook nog geregeld tijdens de avondtelling gehoord. Ook Houtduif, Halsbandparkiet, Merel, Zanglijster, Witte Kwikstaart en Spreeuw worden dan relatief veel gezien of gehoord. Opvallend bij Vink, Groenling en Putter is dat de aantallen zonder uitzondering zowel bij de eerste als tweede telling lager zijn dan vorig jaar. Wellicht is dat het effect van de vorstperiode in februari maar bij deze soorten moeten we ook altijd rekening houden met het Geel.
 
Zoogdieren
In deze afsluitende nieuwsbrief ook even kort iets over de facultatief te tellen soortgroep de zoogdieren (mogelijk vanaf 2009). Ongeveer driekwart van de MUS-tellers neemt de zoogdieren mee. Onze collega’s van de Zoogdiervereniging maken er dankbaar gebruik van Ontwikkeling van haas en konijn binnen Dagactieve Zoogdieren (BMP/MUS). De Haas heeft een goed voorjaar gehad in MUS. Ook in het agrarisch gebied bestaat die indruk. Of dat komt door minder bejaging (door corona) of een succesvolle reproductie is nog even gissen. Het Konijn zit al jaren in de min en dit jaar lijkt daar geen verandering in te komen. De Eekhoorn is ook al jaren een zorgenkindje maar dit jaar lijkt er licht herstel. Een waarnemer vraagt waarom katten wel doorgegeven mogen worden en honden niet. Door middel van de hondenbelasting weten we waar en hoeveel honden er zijn en dus ook de jaarlijkse ontwikkeling. Bij de huiskat weten we dat niet en in tegenstelling tot de hond gedragen de meeste katten die buiten komen zich als een wild dier door muizen, (jonge) vogels en andere prooien te vangen. Door ook katten te tellen komen we wellicht meer te weten over de verspreiding (meer in steden of dorpen?), de eventuele effecten en de aantalsontwikkeling. De huiskat is licht toegenomen in 13 jaar MUS.
 
Geef je ontbrekende telling(en) door!
Veel waarnemers hebben de tellingen al ingevoerd of gedownload. Moet je de telling(en) nog invoeren wacht daar niet te lang mee. Nu zit het nog redelijk vers in het geheugen en kun je je aantekeningen nog ontcijferen 😊 Daarnaast is het zinvol om ook nog een controle te doen op de website. Voor de waarnemers die alleen met de app Avimap werken, ga dan naar www.sovon.nl , Inloggen/Invoer gegevens en dan naar MUS. Bij Invoer soorten en Totalen per punt kun je eenvoudig aandacht besteden aan de opvallende aantallen of soorten en eventueel aanvullen en/of verbeteren.
Heb je een telling niet uitgevoerd vink dan aan ‘Ik heb deze ronde niet geteld’. Dan weet ik dat er geen telling meer komt.

 

2022
Volgend jaar is het 16e jaar van MUS. Een deel doet al vanaf het begin mee maar de meeste zijn later of recent aangehaakt. Graag zien we dat je meerdere jaren alle drie de tellingen doet zodat we betrouwbare trends krijgen van de broedvogels in dorp en stad. Mocht je een jaar niet kunnen tellen, geen probleem, als je het jaar daarna wel weer telt krijgt de reeks een vervolg van dezelfde teller(s) (dat heeft de voorkeur). Als je wilt stoppen met MUS, wat ik natuurlijk niet hoop, dan kun je zelf afmelden op de website bij de MUS-invoer onder Beheer route: naar beheerpagina.
Heb je een vraag dan zie ik die graag.
 
Tot volgend seizoen zal ik af en toe op de hoogte houden over MUS-zaken. Ik wil je ontzettend bedanken voor je inzet en enthousiaste reacties. Een fijne en gezonde vakantie/periode gewenst en veel plezier in het veld.


Enkele quotes van tellers bij de derde telling:

 • Tijdens ronde tweemaal uitleg gegeven over MUS. Bewoner: "mag ik vragen wat uw belangstelling heeft gewekt?"
 • Punt 9) NIJLGANS paar met 7 jongen; STAARTMEES, zeker 4 jongen met ouders in de boom foeragerend;
 • Steeds meer Canadese ganzen in de stad. Op één telpunt zaten wel 42 exemplaren!
 • Zelfs boven de volkszanger in buurtcafé de Sjeng uit kon ik de gierzwaluwen hoog in de lucht horen gieren.
 • Wat een heerlijke avond om vogels te tellen. Maar jammer genoeg geen gierzwaluwen.
 • Op telpunt 4 scharrelden 3 jonge mandarijn-eenden bij de ouders.
 • Ineens dook de gierzwaluw naar beneden om naast mij onder een dakkapel te duiken. Even later kwam ie er weer uit om opnieuw voedsel voor zijn jongen te zoeken. Prachtig om dit zo dichtbij waar te nemen.
 • Op telpunt 4 kwam de hele renstal van een motorclub zoevend voorbij, allemaal staarden ze naar mijn groene hesje (vreemd soort BOA?)
 • We hadden een mooie waarneming van een sperwer met een prooi in klauwen. Deze vloog steeds hoger en hoger met rondom gierzwaluwen.
 • Prima weer. De stadsduiven zaten vooral op de terrassen die weer open waren.
 • Bij punt 4 werd een luchtballon opgeblazen en hoorden we niet veel vogels. En bijpunt 5 zagen we een vliegende panda.
 • Bij telpunt 7 een panda gezien...op de zijkant van een heteluchtballon.
 • Irritante hond op telpunt 10. Het is me niet duidelijk waarom we wel katten maar geen honden moeten doorgeven.
 • bij telpunt 8 (rond 21:45) roepende man bosuil. Bij telpunt 9 plukresten van houtduif. Drukke zanglijsterzang! Helaas, erg weinig vogels aanwezig.....wel veel gierzwaluwen. Moeilijk om dubbel telling te voorkomen. Op locatie 4 erg veel Kleine mantelmeeuw, maar daar werd gevoerd!
 • Kat met 3 poten!
   
   

Voor in je agenda: drie telrondes in 2022

 

Ochtendronde 1: periode 1 april - 30 april

Ochtendronde 2: periode 15 mei - 15 juni

(telpunten in omgekeerde volgorde tellen)

Avondronde 3: periode 15 juni - 15 juli


Belangrijk is voor het meedoen in de trend dat alle drie tellingen gedaan worden en dan minimaal twee jaar (niet per se achterelkaar). De ochtendrondes starten een half uur voor zonsopkomst, en eindigen tot maximaal twee uur erna. Doe de avondronde vanaf 19.00 uur (bij voorkeur later beginnen) tot zonsondergang
Jan Schoppers |
jan.schoppers@sovon.nl
Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is in 2007 opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van (algemene) broedvogels in bebouwde gebieden goed in beeld te brengen: stad, dorp, buurtschap, industrie, sportvelden, parken etc. Vanaf 2014 maakt MUS deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt het gefinancierd door het Ministerie van LNV. De resultaten vormen ook een indicator voor de milieukwaliteit van onze directe woonomgeving.

Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp