Copy

Nieuwsbrief 8

De Nieuwsbrief van De Singel verschijnt eens per maand en soms ook tussentijds. Voor duurzame informatie kun je op onze Website terecht.
Zie ook onze voorgaande Nieuwsbrieven.

Van de directeur

Sloop en nieuwbouw Singel 5
De sloop van Singel 5 vordert gestaag. Er is inmiddels tweemaal asbest gevonden waardoor de sloop stil gelegd moest worden, maar nu is het asbest verwijderd. Ook is er grondig uitgezocht of er nog ondergrondse verbindingen zijn tussen Singel 5 en de naastgelegen woonhuizen. Dat is niet het geval. Primo onderhoudt contact met de bewoners. Vanuit Primo wordt inmiddels ook een nieuwsbrief over de nieuwbouw van De Singel verspreid, deze is voor alle belangstellenden.
Nieuwsbrief: Stand van zaken rondom sloop Singel 5

Brede school
Alle gemeentes in Nederland en zo ook de Gemeente Schiedam stellen geld ter beschikking aan scholen in het kader van de Brede School. Dat geld moet worden ingezet om kinderen tijdens of na schooltijd een verrijkend aanbod te bieden. U kent de Singel+ activiteiten vast: veel sport en spel, maar ook filosofie, dans, fotografie en knutselen. En u waardeert deze Singel+ activiteiten. Vanuit de oorspronkelijke bedoeling constateren we dat we met deze activiteiten een te klein percentage van onze kinderen bereiken. We hebben daarom gekozen om de dans, drama en muzieklessen dit jaar vanuit de Brede Schoolgelden te financieren, deze komen tenslotte ten goede aan alle kinderen. Bovendien zijn de reguliere middelen niet toereikend genoeg om de vakdocenten te kunnen bekostigen. Singel+ blijft bestaan, aan sport en spel kunnen best veel kinderen meedoen en de andere activiteiten staan even op een wat lager pitje.

Inspectiebezoek
Op 18 april 2016 komt de inspectie bij ons op bezoek.
Zij komen kijken naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie; zo wordt de peuterspeelzaal en de groepen 1/2 genoemd. Men kijkt hoe wij daar ons onderwijs en leerlingenzorg vormgeven. Tevens komt er inspectiebezoek in de groepen 3-8, daar ligt de nadruk op de kwaliteitszorg. De inspectie zal ook gesprekken voeren met ouders en kinderen.
Op 19 april komt de inspectie bij Kekt, de kinderopvang van Komkids, samenwerkingspartner op onze locatie aan de Buijs Ballotsingel.
Daar waar de inspectie een tijdlang sterk de nadruk heeft gelegd op de eindresultaten en scholen daarop zijn afgerekend, verschuift de aandacht nu meer naar het zelf evaluerend vermogen van een school.
In dat kader kunnen we gelukkig een aantal goede documenten aanreiken van interne audits en visitaties. We bereiden ons goed voor op het bezoek en zien het dan ook met vertrouwen tegemoet. We houden u op de hoogte van de feedback die we krijgen.

Begaafdheidsprofielschool (BPS)
Zoals u weet heeft de Singel de Plusklas en de UitdaagKlas (UK). We zijn al een jaar aspirant-lid van de Vereniging Begaafheidsprofielscholen. Een vereniging die scholen met een gedegen beleid op het gebied van de (hoog) begaafde kinderen het keurmerk BPS kan geven. Op 15 maart j.l. zijn we gevisiteerd door een aantal leden van de vereniging. We hebben het concept verslag al ontvangen en we zijn trots op wat daarin staat: het advies aan het bestuur is positief. Het duurt nog even voordat het verenigingsbestuur een besluit neemt, dit kan tot medio november duren. Maar op mooie dingen wachten verlengt de voorpret.

Schrijver in de bieb

Groep 5B, de Koala’s heeft met juf Kirsten een bezoek gebracht aan de bieb in de Korenbeurs, daar heeft de schrijver Jan Paul Schutten voorgelezen.

Kwaliteitsverbetering

Zoals u in nieuwsbrief 3 heeft kunnen lezen, nemen wij dit schooljaar deel aan een kwaliteitsverbeteringstraject voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie, wel bekend als VVE. Aan het begin van dit schooljaar hebben er observaties op de peuterspeelzaal en in alle kleutergroepen plaatsgevonden, waarbij ons onderwijs kritisch onder de loep is genomen. Na deze observaties is een kwaliteitsanalyse geschreven,
zijn verbeterplannen opgesteld en daar wordt nu hard aan gewerkt. Zo hebben we de poppenhoeken veranderd in huishoeken met echt materiaal, proberen we de lokalen ruimtelijker te maken door overbodig materiaal weg te doen en werken we doelgerichter aan de thema’s die we aanbieden.

In februari heeft er een tweede observatieronde plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat we op veel punten al vorderingen hebben gemaakt. We hebben winst behaald op het effectief benutten van tijd en er is meer ruimte voor de kinderen om zelf keuzes te maken. De kinderen pakken dan zelf wat zij nodig hebben om een opdracht uit te kunnen voeren.
Een van de verbeterpunten is meer aandacht om de ouderbetrokkenheid te vergroten, bij de peuterspeelzaal is al een grote stap gezet. Verschillende inloopmomenten en afsluitingen met koffie en thee voor de ouders.
Wij zijn trots op deze ontwikkelingen en zien het komende inspectiebezoek dan ook met vertrouwen tegemoet.

Duikers op bezoek

De kinderen van groep 5A-S de Poema's hebben een mooie demonstratie van het werk van een speciale douane-unit gekregen. 

Nieuwsbericht in het Nieuwe Stadsblad (30 maart 2016)

Eindcito

Op 19, 20 en 21 april vindt de eindcito van de groepen 8 plaats. De leerlingen worden in de weken daarvoor voorbereid op de manier van afnemen en hen wordt geadviseerd in die dagen voldoende te slapen en goed te eten en te drinken. Belangrijk is vooral op zichzelf te vertrouwen en stap voor stap het werk te doen.

Koningsrun

Sinds het aantreden van koning Willem Alexander zijn de Koningsspelen ingevoerd. Alle deelnemende scholen krijgen een ontbijt, er wordt een koningslied met dans aangeboden en de scholen maken er een speciale dag van met spel en sport.
Op De Singel wordt voor de derde keer de Koningsrun georganiseerd, een sponsorloop voor een goed doel.
Het eerste jaar hebben de kinderen gelopen voor de Roparun, het tweede voor Villa Joep en dit jaar hebben de kinderen gekozen voor Terre des Hommes, een organisatie die zich inzet tegen kinderarbeid en kinderuitbuiting.

Website Terre des Hommes

Meer informatie krijgt u via brieven, het programma en de sponsorenvelop.
Zet de datum, vrijdag 22 april, in uw agenda en kom die dag aanmoedigen en meelopen met de Koningsrun voor ouders.

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie: ​      ma 17 okt t/m vr 28 okt 
Kerstvakantie:        ma 26 dec t/m vr 6 jan
Voorjaarsvakantie: ​ma 27 feb t/m vr 3 mrt
Pasen:                   vr 14 apr  t/m ma 17 apr
Meivakantie:          ma 24 april t/m vr 5 mei
Pinkstervakantie:   ma​ 5 juni t/m vr 9 juni
Zomervakantie:     ma 10 juli t/m vr 18 aug
 
Lesvrije dagen:
Woensdag 12 oktober 2016
En eventueel enkele verhuisdagen

Agenda


7 april (donderdag)
 • Koffie-Inloop  
  gewoonte 5 
  8.30u - 9.00u
14 april (donderdag)
 • Koffie-Inloop  
  gewoonte 6 en 7
  8.30u - 9.00u
 • Project-avond 
15 april (vrijdag)
 • Leiderschapsdag
18 april (maandag)
 • Inspectiebezoek dag 1
 • Presentaties Expressie
19 april (dinsdag)
 • Inspectiebezoek dag 2
 • Presentaties Expressie
 • Eindcito groep 8
20 april (woensdag)
 • Eindcito groep 8

21 april (donderdag)
 • Eindcito groep 8

22 april (vrijdag)
 • Koningsrun met ontbijt

 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   info@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van


This email was sent to mvanlangen@singelschiedam.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
obs De Singel · Singel 5 · 3112 GH Schiedam · Schiedam, NJ 3112GH · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp