Copy
 Is deze e-mail niet goed zichtbaar? Bekijk hem in je browser.
Nieuwsbrief – januari 2021
Geachte relatie,
 
2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. De wereld werd overvallen door de coronapandemie, die helaas nog steeds rondwoekert met grote gevolgen voor het bedrijfsleven en ook voor families en individuen.
 
Binnen United Quality was er ook positief nieuws te melden. We hebben 3 nieuwe collega’s mogen verwelkomen en begin 2020 hebben ons tweede kantoor in Apeldoorn geopend waar ons projectbureau en kenniscentrum gevestigd is. Ook hebben we op 1 oktober jl. ons 12,5 jarig jubileum mogen vieren.
 
We hopen dat 2021 in alle opzichten weer een positief perspectief biedt voor iedereen. Wij wensen u dan ook het allerbeste toe voor 2021 met veel geluk, gezondheid en (werk)plezier!
Ontwikkelingen afvalbranche: trend stijgende tarieven zet door, Noodzaak contractmanagement
De trend van stijgende tarieven voor inzameling en verwerking zet door. Afgelopen jaar hebben we in diverse aanbestedingstrajecten gezien dat de trend van stijgende tarieven voor inzameling en verwerking doorzet. Enerzijds komt dit door gewijzigde inzamelmethodes en de focus op het inzamelen van steeds minder restafval. Daarnaast zijn er -door fusies en overnames- steeds minder commerciële marktpartijen actief in de markt en stijgen de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval sterk. Ook zien we steeds vaker dat marktpartijen de grenzen van bestaande contracten op zoeken en trachten onder contractuele afspraken uit te komen en/of eenzijdig tariefswijzigingen door te voeren. Een goede voorbereiding van een aanbesteding is daarom van essentieel belang om voldoende concurrentie te waarborgen. Vervolgens is een professionele implementatie én actief contractmanagement een voorwaarde om de gemaakte contractafspraken te bewaken en te waarborgen.
Contractmanagement: bewaken contractuele afspraken
We zien en ervaren dat contractmanagement een toenemend belang krijgt in de uitvoering van leveringen en dienstverlening. Regelmatig tot vaak worden inkoopafspraken en beloftes niet (volledig) nagekomen. Enerzijds zorgen professionele inkooptrajecten en aanbestedingen voor meer marktwerking. Dit veroorzaakt prijsdruk en de verleiding meer te toe te zeggen dan men uiteindelijk wil/kan nakomen. Om teleurstellingen tijdens de leveringen of dienstverlening en ook tijdens de gebruiksduur te voorkomen is het essentieel om contractmanagement goed voor te bereiden en direct te starten na het inkooptraject. Regelmatig komt het voor dat pas na teleurstellingen moet worden onderzocht wat er nog te redden is of rechtgezet kan worden. Zorg dat contractmanagement een vast onderdeel vormt tijdens de gebruiksfase! Wij kunnen u helpen om te krijgen waar u recht op heeft. Ter ondersteuning van het contractmanagement hebben we een praktische contractbeheertool ontwikkeld: Contract Control.
Ontwikkelingen automotive sector
In onze nieuwsbrief van januari vorig jaar schreven we over de versnelling in de transitie naar emissieloze afvalinzamelvoertuigen. Als één van de initiatiefnemers van het H2-E Waste Logistics project hebben we, in opdracht van het Ministerie van I&W, een vooronderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het op grote schaal collectief inkopen van afvalinzamelvoertuigen op waterstof. Het doel van dit initiatief is om de inzet van afvalinzamelvoertuigen op waterstof te laten fungeren als vliegwiel voor de introductie van waterstof in de zware logistiek. Een 25-tal klanten van United Quality ondersteunt dit initiatief en hebben actief deelgenomen aan het onderzoek. De eindrapportage is in december afgerond en aangeboden aan het Ministerie met een positief resultaat tot gevolg: het initiatief is haalbaar onder een aantal voorwaarden. Om een vervolg te kunnen uitrollen moeten er passende vervolgacties worden ingezet. Voordat de rapportage publiek kan worden gemaakt, moet de formulering van de vervolgacties op verzoek van het Ministerie eerst nader worden afgestemd met het Ministerie. De verwachting is dat het rapport in januari openbaar gemaakt kan worden. Wordt vervolgd!
We zijn u dankbaar voor het gestelde vertrouwen in onze dienstverlening afgelopen jaar! We zien er naar uit om ook in 2021 met u samen te werken aan mooie aanbestedingstrajecten en/of uitdagende adviesopdrachten.
 
Hartelijke groet,
 
Namens de supportants van United Quality
Postadres:
Postbus 709
4200 AS Gorichem
 
Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorichem

 
T:  030 - 699 54 31
E: info@unitedquality.nl
W: www.unitedquality.nl
 
Volg ons op:
Wilt u liever geen nieuwsbrief van ons ontvangen?
Klik dan hier om af te melden.