Copy
Stenhus Gymnasium - Nyhedsbrev d. 26/01/17
Se denne email i din browser
Lønsamarbejdet fylder 10 år

Somme tider skal man sørge for at fejre sig selv - og i Lønsamarbejdet fejrede vi på årets første kontormøde vores 10 års jubilæum med servietter med Dannebrog.

 

Lønsamarbejdet startede 1. januar 2007 som et samarbejde om løn- og personaleadministration mellem Haslev Gymnasium og HF-Kursus, Kalundborg Gymnasium og HF-Kursus, Odsherreds Gymnasium, Slagelse Gymnasium og HF-Kursus og Stenhus Gymnasium og HF-Kursus - med Stenhus som værtsinstitution - efter nedlæggelsen af amterne. Nu skulle opgaven enten løses ude på det enkelte gymnasium - eller i et administrativt fællesskab.

De 5 gymnasier besluttede sig for at oprette et administrativt fællesskab med skolernes rektorer som styregruppe - og Lønsamarbejdet var en realitet.

 

Formålet med samarbejdet var - som det også står i samarbejdsaftalerne i dag - at minimere de administrative omkostninger og opnå kritisk masse i forhold til løsning af administrative/tekniske støttefunktioner hos parterne, og samarbejdet omfattede opgaven med løn- og personaleadministration.

 

I starten blev 3 medarbejdere fra amtet ansat til at varetage gymnasiernes lønbehandling; Bent, Kirsten og Tammie. Siden har Lønsamarbejdet jo som bekendt haft vokseværk; vi laver nu løn for 15 gymnasier og 1 VUC - og beskæftiger 5 lønkonsulenter og en jurist på deltid.

 

Tak for samarbejdet frem til nu - vi glæder os til mange flere spændende år sammen med jer!
 

Arbejdstid på STX- og HF-området

Moderniseringsstyrelsen er frifundet i sag om arbejdstid på STX- og HF-området.
Tvisten handlede om, hvorvidt der i §16 i overenskomsten for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. er aftalt en fikseret årlig arbejdstid på 1924 timer, eller om arbejdstiden kan variere fra år til år afhængig af placeringen af søgnehelligdage.

Udfaldet af sagen mellem GL og Moderniseringsstyrelsen har fastslået, at 1924 timer er og bliver et beregningsteknisk tal. Arbejdstiden kan således variere afhængig af placeringen af søgnehelligdage i normperioden.

 

Det betyder, at Moderniseringsstyrelsens vejledning af 19. december 2014 ”Merarbejde på stx, hhx, htx og hf” fortsat finder anvendelse.
 

Nye rejseafregningsblanketter

Skatterådet har fastsat nye satser for skattefri befordringsgodtgørelse for 2017, og vi har derfor tilpasset kørsels- og rejseafregningsblanketterne.

Der gives i 2017 3,53 kr. pr. km for kørsel til høj takst og 1,93 kr. pr. km for kørsel til lav takst.

I kan selvfølgelig allerede nu finde blanketterne på hjemmesiden - hvis I har gamle versioner liggende i Lectio/Ludus eller andre steder, må I meget gerne erstatte disse med de nye, så både medarbejderen og I får et retvisende billede af medarbejderens tilgodehavende, når blanketten udfyldes.

 

Bortvisning - ansættelsesforholdet ophører uden varsel

I særlige situationer er det berettiget at bortvise en ansat, det vil sige afskedige den pågældende uden varsel.  Arbejdsgiverens afgørelse om at bortvise en ansat har den konsekvens, at ansættelsesforholdet afbrydes straks og ikke først ved udløbet af den ansattes sædvanlige opsigelsesvarsel.
Adgangen til at bortvise en ansat gælder i alle (ikke-tjenestemands) ansættelsesforhold og kræver ikke særlig hjemmel i overenskomst, lov eller lignende.
Bortvisning forudsætter, at den ansatte groft har misligholdt ansættelsesforholdet. Som eksempel på grove forhold kan nævnes arbejdsvægring, pligtforsømmelse, fornærmelig optræden (især når der er tale om en trussel mod en arbejdsleders autoritet) og ulovlig udeblivelse fra arbejdspladsen.
 
Man skal være opmærksom på proportionalitetsprincippet, og som arbejdsgiver overveje, om den ansattes misligholdelse kan håndteres/sanktioneres med en mindre indgribende sanktion.
 
Afgørelser om bortvisning skal træffes hurtigst muligt, efter at arbejdsgiveren har konstateret det konkrete forhold, der udløser bortvisningen, og det bør ske i umiddelbar tilknytning til misligholdelsen, idet der ellers er risiko for, at der indtræder passivitet. Dog skal der foretages partshøring. Den faglige organisation skal som i almindelige afskedigelsessager orienteres om bortvisningen.

 

Ny frist for anmeldelse af graviditetsbetinget fravær

Folketinget vedtog i november 2016 ændring til lov om aktiv socialpolitik og barselsloven. Ændringen indebærer, at arbejdsgivere fremover skal anmelde graviditetsbetinget sygefravær inden for en frist på 5 uger.


En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom til en gravid medarbejder under dennes graviditetsbetingede sygefravær, er som udgangspunkt berettiget til refusion af barselsdagpenge. Ifølge de tidligere regler skulle arbejdsgiveren foretage en anmeldelse til Udbetaling senest 8 uger efter orlovsperiodens udløb. Det betød, at der i en situation, hvor en medarbejder blev sygemeldt under graviditeten, kunne gå lang tid mellem sygdommens ophør og anmeldelsen af fraværet til Udbetaling Danmark. I sådanne situationer ville der være risiko for, at Udbetaling Danmark ikke kunne indhente eventuel nødvendig yderligere dokumentation for sygefraværet med den følge, at arbejdsgiveren risikerede ikke at kunne få udbetalt refusion.

 

I bedes derfor sørge for at give jeres lønkonsulent besked hurtigst muligt – og senest inden for 5 uger efter første fraværsdag - hvis I har en medarbejder, der sygemeldes på grund af graviditet – også hvis det kun er en delvis sygemelding.

Er I interesserede i alle ændringerne kan I her læse
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven.

 

Udbetalingsmeddelelser ved løntilskud
Når I har medarbejdere ansat i løntilskud, søger Lønsamarbejdet kommunen om løntilskudsrefusion. Når kommunen udbetaler refusionen til jer, kan vi ikke se det i Virk.dk, som vi ellers kan med øvrige udbetalte refusioner.
Det er derfor vigtigt, at I husker at fremsende udbetalingsmeddelelser for løntilskudsrefusion til jeres lønkonsulent, hvis vi skal kunne følge op på udbetalingerne.

 
Fra Lønsamarbejdets kalender
  • Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 6. februar 2017
  • Lønsamarbejdet holder vinterferie i uge 7
Lønsamarbejdets hjemmeside
Vil du ændre hvordan hc@stenhus-gym.dk får disse emails?
Du kan opdatere dine præferancer eller afmelde dig fra nyhedsbrevet


This email was sent to hc@stenhus-gym.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stenhus Gymnasium · Stenhusvej 20 · Holbæk 4300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp