Copy

Nieuwsbrief 31
21 december 2015
 
Beste lezers,

Mevrouw Tiny van der Hoek was op 7 mei 1945 op de Dam, klik hier. Zij heeft onze stichting aangemeld bij de actie van 123inkt; zij verdelen 100.000 euro tussen de 226 aangemelde goede doelen. We zijn laat ingestapt, maar tot 31 december 23.59 kunt u uw stem op ons uitbrengen op http://www.123inkt.nl/goededoelen/stemmen/damslachtoffers (met meerdere emailadressen). Daarna ontvangt u een email met daarin een link om de stemming te bevestigen. Uiteraard ondersteunen we dit initiatief, 1% van de stemmen =1.000 euro, dus… stemmen en delen!
 
In de vorige nieuwsbrief sloten we af met het bericht over de ontmoeting met belangrijke Amsterdamse bedrijven en instanties voor mogelijke financiële ondersteuning. Deze vond begin december plaats in de ambtswoning van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. Daar gaf de stichting een presentatie, samen met Luna Maurer van Moniker en curator Ronald van Tienhoven.
Naast gastheer Eberhard van der Laan was ook de bekende historicus Hans Goedkoop aanwezig, lid van onze Lijst van Aanbeveling, die zich al eerder uitsprak als voorstander van het nieuwe memorial. Het concept werd enthousiast ontvangen en verschillende ondernemers spraken hun steun uit. Zij namen direct van de gelegenheid gebruik om ook een steentje te plaatsen in het ontwerp, dat wordt uitgevoerd door designstudio Moniker.Om het ontwerp van het monument volledig tot zijn recht te laten komen willen we meer mensen een digitaal steentje laten plaatsen. In december en januari zullen ten behoeve van de web-campagne vooral de sociale media worden ingezet om de publieksparticipatie te intensiveren. Hiervoor hebben we Joep Bouma aangetrokken. Joep is pr- en communicatiespecialist op het gebied van sociale media. We zijn gestart met de foto van de burgemeester, welke een groot succes is: er zijn al veel extra steentjes aan de namen toegevoegd. Wij zouden het erg op prijs stellen als u ook een korte oproep wilt delen binnen uw netwerk, via e-mail of social media. Op 1 februari 2016 zal de web-campagne worden gesloten. Tegen die tijd hebben duizenden mensen geparticipeerd in het mee-ontwerpen van de namen van de 31 slachtoffers. Een steenbedrijf zal opdracht worden gegeven om de 31 stenen te vervaardigen die op 7 mei 2016 onthuld zullen worden op de Dam.Onze dank gaat uit naar hen die de afgelopen maand doneerden.
We doen een extra beroep op u allen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan: maak promotie voor de gratis deelname aan plaatseensteen.nl en doneer een klein bedrag, zodat we daadwerkelijk op 7 mei 2016 dit namenmonument kunnen onthullen in uw aanwezigheid.
Giften zijn welkom op rekeningnummer NL10 INGB 0008 136685 ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 en zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.
 
 
Het bestuur wenst u allen, en uw naasten, fijne kerstdagen en een gezond 2016.
 
Dank u wel.
Het bestuur

dam07051945@gmail.com


Links
website stichting
plaatseensteen
facebookpagina stichting
facebookpagina plaatseensteen
twitter stichting
twitter plaatseensteen
 

Newsletter 31
December  21 2015


Dear readers,

Ms. Tiny van der Hoek was on May 7, 1945 at the Dam square, click here. She has introduced our foundation to participate in the 123inkt-competition; they distribute €100.000,-  amongst the 226 registered charities. We started  late, but until December 31 11:59PM,  you can vote in our favour at http://www.123inkt.nl/goededoelen/stemmen/damslachtoffers (with multiple email-addresses). You will then receive an email with a link to confirm your vote. Of course we support this initiative, 1% of the votes = € 1000,- , so please vote and share!

In the last newsletter, we ended with the message about Mayor Eberhard van der Laan's offer to use the official Mayoral residence for a fundraising meeting with important local companies and cultural institutions. This took place in early December. The foundation presented their project, together with Luna Maurer of Moniker and curator Ronald van Tienhoven.
Besides host Eberhard van der Laan, the historian Hans Goedkoop was present, member of our List of Recommendation, who spoke as an early proponent of the new memorial. The concept was enthusiastically received and several entrepreneurs expressed their support. They immediately took the opportunity to place a stone in the design, which is created by design studio Moniker.To make the design of the monument fully excepted, we want more people to participate of the design of the names. In December and January the social media will be used to strengthen public participation. For this we have contacted Joep Bouma. Joep is PR and communications specialist in social media. We started with the photograph of the Mayor, which is a great success: there are already many extra stones added to the names. In that vein we also ask you to freely participate in plaatseensteen.nl /placeastone.nl, and promote these websites among your friends and acquaintances. On February 1, 2016 the web campaign will be closed. By that time, thousands of people participated in the designs with the names of the 31 victims. A stone company will be commissioned to produce the 31 stones that will be unveiled on May 7, 2016 at the Dam square.Our thanks goes to those who have donated in the past month.
We make an extra appeal to you all, if you not already done so: get promotion for the free participation in placeastone.nl and donate a small amount, so we can actually at May 7 2016  unveil this monument in your presence. Depending on tax regulations in your country, donations can be tax-deductible, because we are a public benefit organization.
We welcome donations made to our bank account NL10 INGB 0008 136685, in the name of:
Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945
(Account 8136685 of ING Amsterdam, BIC/Swift INGBNL2A)

The board wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Sincerely yours,

The board
dam07051945@gmail.com


Usefull links
website foundation
place a stone
facebookpage foundation
facebookpage place a stone
twitter foundation
twitter place a stone
 
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945, All rights reserved.

uitschrijven uit de mailinglijst 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp