Copy

Nieuwsbrief 32
2 februari 2016
 
Beste lezers,

Nog 3 maanden… 7 mei 2016 komt nabij.

Na de vorige nieuwsbrief informeren we u ook nu weer over de stand van zaken.

Sinds 2014 is het Memorial in ontwikkeling.
Hoewel we zeer tevreden waren over de contacten met twee steenbedrijven, vonden we op de valreep een derde gerenommeerd steenbedrijf, Gielkens, met betere condities, en die gaat het Memorial vervaardigen in graniet. De levertijd is zodanig gunstig, dat we nu iets meer tijd hebben om de website plaatseensteen.nl open te houden. De letters - en dus de namen – krijgen al mooie vormen. Tot nu toe zijn er bijna 12.000 steentjes geplaatst, maar er kunnen er meer bij! De gehele maand februari kunt u nog meehelpen aan het ontwerp.


Na het ambtswoninggesprek hebben enkele bedrijven rond de Dam ons project gesteund door een donatie aan de stichting over te maken. Yip Group, Koninklijke Industrieele Groote Club, Rabobank Amsterdam, Gassan Diamonds, Madame Tussauds, Tours & Tickets, NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky, Hotel Amsterdam de Roode Leeuw. Heel hartelijk dank!
De actie 123inkt.nl bracht €115,72 op.

Bij enkele fondsen is een aanvraag ingediend ter ondersteuning; eind maart worden de beslissingen verwacht.

De stichting vraagt in iedere nieuwsbrief om een vrijblijvende donatie, dat voelt als bedelen. We zijn blij met iedere euro. Echter, we zijn op een moment aangekomen dat het monument er moet gaan komen, en dat kost geld.
Er zijn 31 slachtoffers. De een wordt vertegenwoordigd door 3 familieleden, de ander door meer dan 100. Tot nu toe hebben 19 personen een donatie overgemaakt voor 12 slachtoffers. Ook 8 getuigen, van de 140, maakten een bedrag over. Dat is 3% van het benodigde bedrag om het monument te realiseren, inclusief de kosten voor het dagprogramma. U begrijpt dat we nog éénmaal een dringend beroep doen aan alle lezers, die nog geen donatie hebben gedaan, zodat we als afronding van ons onderzoek daadwerkelijk op 7 mei 2016 dit namenmonument kunnen onthullen in uw aanwezigheid.

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL10 INGB 0008 136685 ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 en zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.

Onthulling
Met trots nodigen we u uit voor het bijwonen van de onthulling van het Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945.

Uitnodiging 7 mei 2016 – programma onder voorbehoud
Locatie: Dam
 • 14.00-14.30 ontvangst van de gasten
 • 14.30-14.45 korte rede stichting en burgemeester
 • 14.45-15.00 onthulling monument
 • 15.00 herdenking-stilte
 • 15.05 gelegenheid tot langslopen monument en bloemlegging
 • 15.30 aanwezigen worden uitgenodigd om zich naar de Koninklijke Industrieele Groote Club te begeven voor receptie en na-programma.
Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor deze middag door een e-mail te sturen naar dam07051945@gmail.com met de volgende gegevens:
 • Met hoeveel personen komt u
 • De namen van deze personen
 • Relatie (familie slachtoffer/ getuige / anders…)
 • Komt een van u over uit het buitenland voor deze onthulling
 • Is een van u geboren vóór 15 augustus 1945
 • Heeft een van de personen hulp nodig (komt u bijvoorbeeld met een rolstoel)
 • Wie van de nabestaanden (1 tot 2 personen) wil helpen met de onthulling van het persoonlijk monument, de naamsteen
 • Gaat u mee naar de receptie
Na aanmelding ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Kort voor 7 mei volgt een definitief bericht met uitgebreid programma.
Dank u wel.
Het bestuur

dam07051945@gmail.com


Links
website stichting
plaatseensteen
facebookpagina stichting
facebookpagina plaatseensteen
twitter stichting
twitter plaatseensteen
 

Newsletter 32
Februari 2 2016

Dear readers,

After the latest newsletter, this time also an update.   

3 months to go… May 7th, 2016 is getting closer.

Since 2014 the Memorial is in accession.
However we were content about the contacts with two stone companies, we found a third one, Gielkens, with better conditions; they will construct the Memorial in granite. The delivery time is such advantageous, that now there is more time to have  the website placeastone.nl open. The letters  -and so the names- are nicely formed. Till now almost 12.000 stones are placed, but more is better! During the month of February you still can participate with the design.  

After the meeting at the Mayors house, some companies around the Dam-square supported our project with a donation: Yip Group, Koninklijke Industrieele Groote Club, Rabobank Amsterdam, Gassan Diamonds, Madame Tussauds, Tours & Tickets, NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky, Hotel Amsterdam de Roode Leeuw. Thank you so much!
The action 123inkt.nl founded €115,72

Several Funds were asked for support; at the end of March their decision will be expected.
The Foundation asks in every Newsletter for a volunteer donation, which feels like begging. We are very pleased with every euro received. But, at this moment the Memorial must be revealed, and that costs money.  
There are 31 victims. One will be represented by 3 family members, the other by more than 100. Till now, 19 family members donated for 12 victims. Also 8 witnesses out of 140, gave money. That is 3% of the needed amount to realize the memorial, includes the program of the day.  You will understand that we ask you one more time urgently to those who have not donated yet. To complete our investigation with the reveal of the Memorial at May 7, 2016, in your presence.  

We welcome donations made to our bank account NL10 INGB 0008 136685, in the name of Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945
(Account 8136685 of ING Amsterdam, BIC/Swift INGBNL2A)

Disclosure
Proudly we invite you to be present at the reveal of the Memorial for Dam Victims May 7, 1945.
Invitation May 7, 2016 – program with reservation
Location Dam-square
 • 14.00-14.30 greeting of the guests
 • 14.30-14.45 short speech by Foundation and Mayor
 • 14.45-15.00 reveal Memorial
 • 15.00 commemoration - silence
 • 15.05 moment for passing by the Memorial and to lay flowers
 • 15.30 occupants will be invited to walk over to the Koninklijke Industrieele Groote Club for reception and after-program  
From now you can sign up for this afternoon by sending an e-mail to dam07051945@gmail.com with the following information:
 • With how many persons you will come
 • The name of these persons
 • Relation (family of the victim/witness/other…)
 • Are you born before August 15th 1945
 • Do you come over from abroad, which country, especially for this event
 • Do any of you need special help (such as a wheelchair)
 • Who of the surviving relatives (1 or 2 persons) will help to reveal the personal stone
 • Will you also join the reception afterwards
After sending you receive a confirmation by e-mail. Shortly before May 7th you will receive a final message with a detailed program.  

Sincerely yours,

The board
dam07051945@gmail.com

Usefull links
website foundation
place a stone
facebookpage foundation
facebookpage place a stone
twitter foundation
twitter place a stone
 
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945, All rights reserved.

uitschrijven uit de mailinglijst 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp