Copy

Nieuwsbrief 30
12 november 2015
 
Beste lezers,
Klik hier voor het nieuwsbrief archief. Onderstaand een update van de voortgang.
 
In mei kon de foto van Antje Quant-Moeke aan haar verhaal worden toegevoegd en kort daarna kreeg ook Maria Nella (Mies) Jager-van Hooff een gezicht. Hartelijk dank aan beide families. Van drie slachtoffers ontbreekt nog een portret:  Willem Cieraad, Aaltje Scheffer-Smorenberg en Gerrie Cornelisse.  In welke lade liggen ze?
 
Diverse getuigenissen werden toegevoegd aan de website. Emotionele gesprekken gingen daaraan vooraf met hen die ons wilden vertellen over hun aanwezigheid bij de beschietingen op 7 mei 1945 op de Dam. Zij willen dat dit bewaard blijft voor een volgende generatie, waarvoor dank.
 
De stichting heeft contact gelegd met de Oorlogsgravenstichting (OGS) met het verzoek ons behulpzaam te zijn bij het onderzoek naar de nog bestaande graven en in hun bestand zullen worden opgenomen. De uitkomst wordt later verwacht en zal aan de betreffende families worden doorgegeven. Als gevolg hiervan zijn alle 31 namen ook opgenomen op de site Online-Begraafplaatsen
Eveneens is er een bezoek gebracht aan het Landelijk Comité 4 en 5 mei ter kennismaking en om van gedachten te wisselen over ons project.
 
Na de vele momenten dat we in het nieuws waren, zal er de komende tijd extra aandacht zijn op facebook en twitter voor deelname aan plaatseensteen.nl. Tot 7 februari 2016 kunnen er nog veel meer steentjes gelegd worden om mooie dikke letters te maken, zodat er een waardig ontwerp van het monument zal ontstaan.

 
 
Samen met curator Ronald van Tienhoven en Luna Maurer van Studio Moniker is meerdere keren overleg geweest met een groot deskundig team van de Gemeente Amsterdam. Daarbij is door Moniker een presentatie gegeven over het ontwerp. De vele details en voorwaarden om het monument te kunnen plaatsen op deze belangrijke plek op de Dam, worden daarbij zorgvuldig besproken en kunnen we rekenen op hun kundig advies.
                        
Uiteindelijk is er een keuze gemaakt voor, en een bezoek gebracht aan, 2 gerenommeerde steenbedrijven. Met hen is uitgebreid contact over de steensoort, hardheid, slijtage, kleur…
Binnenkort zal een keuze gemaakt worden en een teststeen worden geplaatst op locatie.
 
Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de onthulling op zaterdag 7 mei 2016. Noteert u alvast deze middag in uw agenda. Nadere berichten over het programma volgen nog.
 
Tot slot:
Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft de stichting een ontmoeting aangeboden met belangrijke Amsterdamse bedrijven en instanties voor mogelijke financiële ondersteuning; deze avond zal binnenkort plaatsvinden. We doen ook een extra beroep op u allen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan: maak promotie voor de gratis deelname aan plaatseensteen.nl en doneer een klein bedrag, zodat we daadwerkelijk op 7 mei 2016 dit namenmonument kunnen onthullen in uw aanwezigheid.
Giften zijn welkom op rekeningnummer NL10 INGB 0008 136685 ten name van Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945 en zijn fiscaal aftrekbaar omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.

 
Dank u wel.
Het bestuur
dam07051945@gmail.com


Links
website stichting
plaatseensteen
facebookpagina stichting
facebookpagina plaatseensteen
twitter stichting
twitter plaatseensteen
 

Newsletter 30
November 12 2015

Dear readers,

Please click Newsletter Archive for earlier editions. You can find an update of the memorial's development below.

At last a photo portrait of Antje Quant-Moeke could be added to her story. Shortly thereafter we were also able to add a face to Maria Nella (Mies) Jager-van Hooff. We thank both families for submitting these photographs.
There are still three victims without a portrait: Willem Cieraad, Aaltje Scheffer-Smorenberg and Gerrie Cornelisse. Is there a forgotten drawer where they can be found?

Several testimonies were added to our website. They are the outcome of emotional interviews with people who were present during the shootings on the Dam square on May 7th, 1945, and who want their story to be preserved for future generations. We are grateful for their active involvement. 

Recently Memorial 2015 contacted the Netherlands War Graves Foundation (Dutch abbreviation: OGS- Oorlogsgravenstichting). We requested OGS to support us in our efforts to investigate remaining war graves, and adding the results to the OGS database. The final outcome will be shared with the families of the victims involved. As a result of these endeavors all 31 names of the victims have been added to the website Online-Begraafplaatsen (online graves database).

We also visited the National Committee for 4 and 5 May for a first introduction, and to exchange viewpoints about our enterprise.

Following extensive news coverage about our project we focus now on social media exposure for participating in plaatseensteen.nl / placeastone.nl through Facebook and Twitter. Until February 7th, 2016, many more stones can be placed and replaced in order to generate more typographic volume to the names of the 31 victims. Your active participation will result in a truly dignified memorial.With curator Ronald van Tienhoven and Luna Maurer, partner in Studio Moniker, we had several meetings with a delegation of experts from the municipality of Amsterdam. Moniker presented the final memorial design. We received relevant feedback and are able to abide to municipal rules and regulations. Happily we get their full support and ongoing advice.

Based on advice given by the Amsterdam municipality we visited two renowned stone companies. With them we discussed options regarding different qualities of granite: color, hardness, etc. In due course we will make a final decision about which company will produce the stones for the memorial. Soon a prototype will be embedded in the Dam square pavement for further testing.

We also have made preparations for the official unveiling ceremony on Saturday, May 7th, 2016. Please fix this date in your agenda. Further information about the program will follow shortly.

Finally we want to inform you about Mayor Eberhard van der Laan's offer to use the official Mayoral residence for a fundraising meeting with important local companies and cultural institutions in December.
In that vein we also ask you to freely participate in plaatseensteen.nl / placeastone.nl, and promote these websites among your friends and acquaintances.
Please donate a small sum for making our memorial possible. Depending on tax regulations in your country, donations can be tax-deductible.
We welcome donations made to our bank account NL10 INGB 0008 136685, in the name of Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945
(Account 8136685 of ING Amsterdam, BIC/Swift INGBNL2A)

Sincerely yours,
The board
dam07051945@gmail.com


Usefull links
website foundation
place a stone
facebookpage foundation
facebookpage place a stone
twitter foundation
twitter place a stone
 
Copyright © 2015 Stichting Memorial 2015 voor Damslachtoffers 7 mei 1945, All rights reserved.

uitschrijven uit de mailinglijst 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp