Copy
Je krijgt deze mail omdat je aangemeld bent als VSWR lid.
View this email in your browser
Het bestuur VSWR bericht.    november 2017

Het is (te) lang stil geweest. Voldoende geldige en ongeldige excuses daarvoor. Toch is er een hoop gebeurd en gedaan sinds onze laatste nieuwsbrief. Vooral het nieuws dat het Maritiem Museum de Koningspoort wilde afstoten heeft de gemoederen danig bezig gehouden. Er is een tijdelijke oplossing zoals verderop te lezen valt, bedacht en gedragen door een groep ondernemende liggers, met steun van StEHR en niet te vergeten onze voorzitter Frank Jacobs. Frank is inmiddels, helaas, vanwege zijn gezondheid teruggetreden. Ook Alexander Noormann, Arjen Geluk en Gertus de Sauvage zijn om uiteenlopende redenen gestopt met hun bestuurswerk. Dank voor hun inzet!

Er blijft nog een hoop te doen, wat precies lees je in deze nieuwsbrief.

Het Bestuur, Hanneke te Niet, Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, secretaris (a.i), Martin Pot voorzitter/penningmeester (a.i)

 

Koningspoort blijft open!

Jullie hebben allemaal de nieuwsbrief ontvangen van de nieuwe exploitant van de Koningspoort, de Stichting Tijdelijk Beheer Koningspoort (STBK). Dat betekent dat de werf in ieder geval tijdelijk (18 maanden) gered is, terwijl er naar een definitieve oplossing wordt gezocht. Het hellingen gaat door, maar voor de klusfaciliteiten en contracten moet nog een oplossing komen. VSWR is daarover in overleg met STBK.

Daarnaast heeft VSWR er bij STBK op aangedrongen om de liggers een vaste vertegenwoordiger te geven in het toezicht op de stichting. Daar is positief op gereageerd, hoewel het pas kan plaatsvinden wanneer de statuten van STBK daarvoor zijn aangepast. Vooruitlopend daarop heeft het bestuur alvast een geschikte kandidaat benaderd om die positie te gaan bekleden.

 

Vaste huisadressen

Net als vele leden is het bestuur van mening dat iedereen die op zijn schip woont, daar zijn hoofdwoonplaats heeft en dat wil, zich op dat adres zou moeten kunnen inschrijven. Omdat de gesprekken daarover tussen de Stichting Erfgoedhavens en de gemeente in een patstelling terecht waren gekomen, heeft VSWR het volgende plan gepresenteerd:

  1. Ken een adres toe aan de plek, niet aan het schip, op die manier voldoen wij aan de wettelijke eisen en de criteria van de gemeente, en houdt Erfgoedhavens de mogelijkheid schepen te verplaatsen.
  2. Eis pas een adreswijziging indien een schip langer dan 6 maanden op een andere plek ligt.

Na een aantal positieve gesprekken met de gemeente is op hun verzoek door VSWR een inventarisatie uitgevoerd onder liggers, met als resultaat dat ongeveer 70% een aanvraag zou doen voor een huisadres op de ligplaats. Na overleg met StEHR en onderlinge afstemming, blijken die toch bezwaren te zien in het voorstel, zodat we opnieuw vastzitten. De gemeente weigert namelijk rechtstreeks met de liggers te onderhandelen en wil dat StEHR en liggers met een gezamenlijk gedragen plan komen. Dat is teleurstellend natuurlijk, maar wat wel hoopgevend is, is dat er op korte termijn een bevoegd ambtenaar vrij gemaakt wordt (kwartiermaker), om de problemen die wij ondervinden onder de loep te nemen. Daarbij gaat het niet alleen om adressen maar ook andere scheepsgerelateerde zaken. De eerste gesprekken hierover moeten nog plaatsvinden, maar wanneer er nieuws is zullen we dat melden en we blijven ijveren om het adressen vraagstuk zsm op te lossen.
 

Actieve leden

Om onze vereniging draaiende te houden zijn we op zoek naar leden die een actieve bijdrage willen leveren, al dan niet als bestuurslid. Een kleine opsomming van zaken die opgepakt en vacatures die ingevuld moeten worden:

  • Leden- en contributieadministratie
  • Algemene Communicatie (o.a. deze nieuwsbrief, we hebben al een webmaster)
  • Een voorzitter voor het bestuur
  • Een secretaris voor het bestuur
  • Leden die zich willen inzetten voor het organiseren van sociale activiteiten (liggers onderling en met bewoners van de kades)
  • Leden voor een werkgroep duurzaamheid
  • Leden voor een werkgroep milieu & omgeving (waterkwaliteit, stoken etc.)
  • Een lid met kennis van belastingwetgeving (n.a.v. een recent door RWS aan sommige liggers opgelegde aanslag watervervuiling)

 

Meld je alsjeblieft bij ons aan uit alle hoeken van de havens dan kunnen we snel resultaten behalen. Nadrukkelijk zoeken we kandidaten uit Delfshaven, Oude Haven, Boerengat en Haringvliet om een te eenzijdige bestuurs- en commissiesamenstelling te voorkomen.


Ligplaatsenplan en ligplaatsenbeleidsplan 

Na ruim 2 jaar regelmatig overleg met Erfgoedhavens zijn zowel het ligplaatsenplan als ook het ligplaatsenbeleidsplan zo goed als klaar. Je kunt het binnenkort op de site van Erfgoedhavens bewonderen.

Als het goed is gaat Erfgoedhavens het ligplaatsenbeleidsplan aan de gemeente aanbieden om het zo te verankeren in lokale regelgeving en verordeningen, waardoor onze rechtspositie wordt gewaarborgd.

 

Havenambassadeurs

Iedere haven heeft een ambassadeur, die de contactpersoon is tussen de liggers en het bestuur van VSWR. In 2016 hadden we regelmatig bijeenkomsten voor overleg, maar die zijn in 2017 niet meer georganiseerd. Nu een aantal tijdrovende zaken (tijdelijk) geregeld is, willen we ook de communicatie met en via de havenambassadeurs weer oppakken. De havenambassadeurs ontvangen daarvoor binnenkort een uitnodiging (zet alvast met potlood 1 december a.s. in je agenda).

 

Topprioriteiten

Voor de komende tijd zijn riolering, duurzaamheid en rechtspositie en rechtsgelijkheid voor alle liggers de absolute speerpunten en gaan we samen met StEHR aan de slag. Zoals eerder gemeld zoeken we leden die zich daarmee actief gaan bezighouden, al dan niet als bestuurslid. 

 

Jaarlijkse contributie

De contributie van VSWR is vastgesteld op € 25,- per jaar, ongeacht aantal gezinsleden of schepen. Daarvoor worden diverse activiteiten ontplooid, waarover op de jaarlijkse ALV wordt beslist. Voor 2017 hebben veel leden nog niet betaald. Binnenkort brengen we onze administratie op orde en zullen we herinneringen sturen. Kijk svp zelf ook even en als je toch bezig bent, maak dan gelijk voor 2018 ook even over naar NL34RABO 0120561034

Mochten er knelpunten of problemen zijn van algemene aard laat het dan weten via de havenambassadeurs of direct aan ons via bestuur@vswr.nl

Copyright © *|2016|* *|VSWR|*, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens · Koningsdam 1 · Rotterdam, Zh 3011TN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp