Copy

Nieuwsbrief Najaar 2020

Een prachtig voorjaar en zomer zijn helaas toch heel anders verlopen dan normaal. 

Het rondwarende virus en de afkondiging van lock-down maatregelen midden maart hebben een dikke streep gehaald door al onze plannen. Er zijn ons geen directe gevallen van Corona onder de liggers bekend, maar we zijn er natuurlijk allemaal door geraakt. Via werk of het wegvallen daarvan, via familie of vrienden. Langzaam wordt de draad weer opgepakt, maar alle grote evenementen starten op zijn vroegst pas weer in september. 

Ook als liggersvereniging hebben we besloten geen gezamenlijke activiteiten te ontplooien totdat de zaken weer onder controle zijn. 

De ALV  zal digitaal worden gehouden, waarover in deze nieuwsbrief meer. In de tussentijd zijn er wel de nodige dingen gebeurd waarover we graag in deze nieuwsbrief berichten.

Kalender 

Geplande activiteiten
 

Uitgesteld najaar
ALV VSWR (zie hieronder)

Uitgesteld tot nader order
Duurzaamheidsestafette Stadswerf Koningspoort

Uitgesteld tot nader order
Nautische Koningsdag 

Uitgesteld tot nader order
Varen met je schip (theorie)

Uitgesteld tot nader order
Varen met je schip (praktijk)

Niet georganiseerd
12 en 13 September open schependag 

December
Lichtjesfeest, doorgaan ongewis

Verenigingszaken

 Algemene ledenvergadering

Doordat een fysieke ALV niet tot de mogelijkheden behoort hebben we besloten de algemene ledenvergadering digitaal te houden op woensdag 14 oktober 20.15 uur via Teams. De stukken en de link volgen per mail.

Contributie
De facturen voor de contributie zijn begin maart verzonden. De contributie bedraagt 25,- per kalenderjaar. Kijk zelf even of je al hebt overgemaakt naar rekeningnummer NL34 RABO 0120 5610 34 tnv VSWR onder vermelding van scheepsnaam en eigenaar. Veel van jullie hebben al betaald, voor hen die het vergeten zijn graag alsnog even doen!

Aanmelden nieuwe bestuursleden
Het bestuur vertegenwoordigt de liggers van de stadshavens Rotterdam en houdt nauw contact met Stichting Erfgoedhavens, bewonersvereniging Leuvenhavenkwartier, de gebiedscommissie, stichting stadswerf de Koningspoort en anderen

Wie wil het bestuur komen versterken? Goed als er wat nieuwe meningen worden gehoord over de uiteenlopende onderwerpen en fijn om het werk over meer mensen te kunnen verdelen.

Heb je interesse dan kun je een van de bestuursleden hierover aanspreken of mail naar bestuur@vswr.nl. Ook als je een keer op een vergadering wil komen

Havenzaken

Er zijn weer een aantal nieuwe liggers en er zijn schepen van eigenaar gewisseld. Een aantal heeft zich inmiddels als nieuw lid gemeld en we heten hen bij deze van harte welkom.

Nico, die vanaf de Pandora in het Haringvliet de passanten-havenmeester was, heeft zijn taken inmiddels neergelegd en overgedragen. Voor sommige van ons was Nico de eerste kennismaking met liggen in Rotterdam en Erfgoedhavens. Namens VSWR bedankt en geniet van je pensioen. 

Beleidsplan Erfgoedhavens

Het beleidsplan is aangepast aan de huidige situatie en VSWR heeft meegelezen en gekeken. Het beleidsplan geeft richting aan ontwikkelingen in de haven. De uitwerking daarvan zal zichtbaar worden in het ligplaatsenplan, dat binnenkort aan VSWR zal worden voorgelegd.

Nieuwe palen Oude Haven en Wijnhaven 

In overleg met havenambassadeurs kijkt EHR naar plaatsing nieuwe palen en een nieuwe indeling van beide havens. Betrokkenen zullen natuurlijk op tijd worden geïnformeerd over voorgenomen veranderingen.

Koningspoort

Houtcontainer
René heeft hard gewerkt om de houtcontainer functioneel te krijgen. Dit is gelukt! De sleutel hangt klaar op de oude plek in de electriciteitkast naar het toilet. Een briefje met het telefoonnummer van René, hij geeft graag uitleg over het gebruik van de houtcontainer!

Dank voor je inzet René!

Hellingbaas
De vacature Hellingbaas is inmiddels vervuld. Piet Balk, met veel werfervaring gaat die taak vervullen. Joram Lehmann is zijn taken inmiddels aan het overdragen. Wij wensen Piet veel succes en onze dank gaat uit naar Joram voor zijn inzet de afgelopen periode.

Houtloods
Vertraagd door Corona, maar toch resultaat. De verbouwing van de houtloods tot ontmoetingscentrum/horeca is nagenoeg afgerond. Het ziet er prachtig uit en de uitnodiging voor de opening zal niet heel lang meer op zich laten wachten, dankzij de inzet van velen. In de plannen wordt goed rekening gehouden met ruimte voor activiteiten van liggers en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Inzet nodig
Inzet is ook in de toekomst nodig. Wie tijd en motivatie heeft om werk voor de Koningspoort te verrichten kan zich melden bij Hendrik Jan Vos of bij het bestuur@vswr.nl

Overheidszaken

BTW
Er is een nieuwe richtlijn voor BTW op liggelden van kracht. Erfgoedhavens heeft jullie daarover inmiddels geïnformeerd. Je moet zelf een keuze maken als je je liggeld op een andere wijze berekend wilt hebben dan nu. Laat je vooraf goed informeren over deze keuze.

Adressen, huisvuil inname en riolering
Drie gemeentelijke onderwerpen waarover veel wordt gecommuniceerd. Zodra er concrete zaken te melden zijn laten we dat weten.

Burenzaken

Met het mooie weer en veel thuiswerkende mensen namen de klachten mbt geluidsoverlast weer toe. Soms niet terecht maar vaak wel. Hou rekening met de omwonenden en wees aanspreekbaar voor klachten. We wonen nu eenmaal in een dichtbevolkt deel van het land.

 

Tot slot

We houden de nieuwsbrief kort. Heb je behoefte aan meer informatie, opmerkingen, wil je iets organiseren, wil je meebesturen of vrijwilligen, laat het ons weten!

Het bestuur VSWR: Martin Pot, Jurgen Ruof, Nelleke Elzinga, Wil Walvis, Hanneke te Niet

 

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp