Copy
View this email in your browser

Voorwoord

De klusdag op de Koningspoort was weer een aanwijzing hoeveel we gezamenlijk kunnen bereiken. Nuttig en goed voor de onderlinge banden. Die gezamenlijke aanpak zal broodnodig blijken voor een aantal uitdagingen in de nabije toekomst. Het is voor een aantal mensen blijkbaar nog steeds niet vanzelfsprekend, dat we met onze historische schepen de binnenstad van Rotterdam aankleden. We moeten onze positie daarom nog steeds bevechten, bij de overheid en bij sommige van onze buren. In deze nieuwsbrief vind je daar een aantal voorbeelden van. Mocht je op zo’n onderwerp ter zake kundig zijn, laat het ons dan even weten.

Dit is de laatste VSWR nieuwsbrief van 2019. In 2020 pakken we de draad natuurlijk weer op. We wensen jullie allemaal een fijne decembermaand en allerbestevoor het nieuwe jaar.

Jaarkalender

Na overleg met Stichting Erfgoedhavens is afgesproken, de diverse activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor hebben we een voorlopige jaaragenda opgesteld, die vind je hieronder. Er zullen nog activiteiten bijkomen (o.a. van onze onvolprezen feestcommissie); daarover meer in volgende nieuwsbrieven.

De activiteiten tot nu toe gepland:

 • 21 januari
  Voorlichtingsavond Varen op de Nieuwe Maas, door Havenbedrijf Rotterdam (georganiseerd door de VSWR) (zie verderop in deze nieuwsbrief)
 • Maart
  Klusdag Koningspoort + borrel
 • 8 april
  ALV VSWR (zie hieronder)
 • 18 april
  Duurzaamheidsestafette 
 • 2 juli
  Varen met je schip (theorie): schip vaarklaar maken en andere voorbereidingen
 • 4 juli
  Varen met je schip (praktijk); o.a. oefenen met manoevreren, wegvaren en aanleggen
 • 4 juli
  aansluitend zomerborrel/bbq
 • 12 en 13 september
  Monumentendag/open schependag
 • December
  Lichtjesfeest

Havenambassadeurs agenda

Zoals we al vaker hebben vermeld zijn de havenambassadeurs een onmisbare schakel tussen de liggers en het bestuur. De dames en heren komen met enige regelmaat bijeen in Citizen M (om 19:30, Gelderse Plein 50) om lopende zaken te bespreken. Het schema voor de komende maanden is: 3 februari 2020, 6 april 2020 en 15 juni 2020. Als je ook als ambassadeur een bijdrage wilt leveren, meld je aan via bestuur@vswr.nl of kom je eens oriënteren tijdens een van deze bijeenkomsten.


Stadswerf Koningspoort

Hendrik Jan Vos werkt, met een team mensen om hem heen, hard aan de doorstart van de Koningspoort, langzaam worden de contouren duidelijk. Een plek voor duurzaamheid op de schepen zal een grote plaats innemen, naast natuurlijk de mogelijkheden om te hellingen en te klussen aan de schepen. VSWR denkt mee met de ontwikkelingen rond de Koningspoort, in het soms taaie proces.


Voorlichting Havenbedrijf 21 januari, locatie V11 (Wijnhaven), 20.00 uur.

Op dinsdag 21 januari zal een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden over varen door het Rotterdamse gebied door scheepvaartmeester Rinus de Bruin van de Divisie Havenmeester Rotterdam. Hij vaart in het dagelijks leven als gezagvoerder op de patrouillevaartuigenvaartuigen. 

De voorlichting zal onder andere gaan over veiligheid aan boord, navigatie, communicatie (per marifoon), plaats op het water.

Kom op dinsdag 21 januari, start 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Laat je even weten of je komt via bestuur@VSWR.nl, dan hebben we een inschatting voor het aantal stoelen. Aan de avond zijn geen kosten verbonden.

ALV

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 8 april 2020, aanvang 19:30. Zet deze vergadering alvast in je agenda. De vergaderstukken en nadere informatie over de locatie volgen te zijner tijd.

Contributie 2020

Vooruitlopend op de ALV heeft het bestuur inmiddels al besloten de contributie voor 2020 te handhaven op € 25,-. De “houtloodstoeslag” komt voorlopig te vervallen, totdat duidelijk is of en hoe we in de nieuwe situatie gebruik kunnen blijven maken van de werffaciliteiten. Zodra hierover meer duidelijkheid is laten we dat weten.

 In januari zullen we de contributiefacturen weer uitsturen. Zorg s.v.p. voor tijdige en volledige betaling, zodat wij ons werk kunnen blijven doen.

Ambtenarij houdt de gemoederen bezig maar de boot af

Na aanvankelijk een hoop vooruitgang te hebben geboekt op het gebied van riolering, adressen, afval en de zaken rond de Koningspoort, is het inmiddels duidelijk geworden dat alle gemaakte afspraken niet worden uitgevoerd. Het blijkt lastig te zijn om varende (woon-)schepen te vangen in de bestaande structuren die allemaal gebaseerd zijn op huizen aan de wal of woonboten.  De meeste dossiers lopen daardoor aanzienlijke vertraging op en sommige worden zelfs helemaal van vooraf aan aangepakt. Wij denken daarom dat het tijd is ons weer tot de politiek te wenden om hen te vragen de belangen van scheepseigenaren serieus te nemen en te helpen bij het leveren van maatwerk.

Afgelopen week is er samen met Erfgoedhavens een gesprek geweest met de gebiedsmanagers van het gebied Centrum om aan te geven tegen welke organisatorische zaken we aanlopen met de vraag hoe en waar we de knelpunten kunnen benoemen om tot een passende en werkbare oplossing te komen, zowel voor de gemeente, als voor de liggers en Stichting Erfgoedhavens. Samen met hen worden vervolg gesprekken gepland met o.a. de gebiedscommissie en andere ambtelijke vertegenwoordigers. 

Bezoek ambtenaar bouw en woningtoezicht

Een aantal liggers heeft bezoek gehad van de dienst Bouw- en woningtoezicht. Waar dit bezoek op gebaseerd is is niet bekend. Wel is het zo, dat varende woonschepen niet onder de bouw- en woning regels vallen, maar onderhavig zijn aan andere regelgeving, zoals CvO. De dienst Bouw- en woningtoezicht heeft daarom niets op de schepen te zoeken. Bent u ook bezocht? Meld dit s.v.p. aan ons via bestuur@vswr.nl en aan Stichting Erfgoedhavens.
 Het Groot Rotterdams MidwinterScheepsHoornconcert

Het particuliere initiatief van het jaarlijkse MidwinterScheepsHoornconcert, heeft dit jaar plaatsgevonden op 13 december in en rond de Bierhaven. Muziek met Glühwein van Midwinterhoornblazers uit de Achterhoek, leden van het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest, waterballonen van Frans van der Horst en 5 schepen die een toontje mee toeterden. De organisatie was in handen van Milou van Ham en Niek Verschoor in het kader van Off Blaak │ Vrijhaven en hoewel het weer niet heel erg meezat was het een zeer geslaagd evenement.

Houtstook-informatieavond

Op het moment van schrijven vindt bij Jurgen aan boord de (bijna) traditionele VSWR houtstook- informatie avond plaats. Met informatie om met zo min mogelijk overlast een houtkachel goed te kunnen stoken.

Zoals bekend ligt stoken op hout landelijk onder vuur, waarbij er door de staatssecretaris is aangegeven dat dit een zaak voor de gemeentes is. Er wordt door meerdere partijen in Rotterdam nagedacht over zo’n verbod en er zijn ook walbewoners om ons heen die graag zouden zien dat wij niet meer op hout zouden stoken.  https://nos.nl/artikel/2267583-geen-verbod-wel-snel-strengere-eisen-aan-houtkachels.html 

Gezamenlijke keuringen

Het heeft zich bewezen dat gezamenlijk optrekken bij een aantal verplichte keuringen zo zijn voordelen kan hebben. Daarom zal de brandblusserkeuring jaarlijks in maart (geldigheid keuring 2 jaar) worden georganiseerd. Ook voor de gaskeuring is inmiddels succesvol een partij gevonden. Ook die keuring kan jaarlijks worden georganiseerd (geldigheid 3 jaar). Het idee is hierbij een aantal schepen gelijktijdig te laten keuren en daarmee korting te krijgen op de voorrijkosten en de hele gaskeur. Opgeven bij Jurgen Ruof, ruof1960@zonnet.nl 

Voor keuringsplichtige red(dings)vesten zoeken we nog een partij die dit jaarlijks voor ons kan doen. We zullen je apart informeren over de precieze datums.

Tips bij overlast 

Water: Indien je overlast op het water ervaart kan je dit melden bij het Havencoördinatie Centrum, 010-2521000. Er staan al lange tijd  borden met de maximale snelheid op zowel de Nieuwe Leuvebrug als de  Boerengatbrug, deze borden zijn met dit verkeersbesluit bekrachtigd. 

Geluid: overlast kan via DCMR gemeld worden https://www.dcmr.nl/melding-maken of 0888 333 555

Bijna alle overige overlast: Politie via de wijkagent of 0900-8844

Namens het bestuur dank aan allen die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor de VSWR en de Koningspoort. Heel goede kerstdagen en behouden vaart in 2020!

Jurgen, Martin, Nelleke, Wil en Hanneke

 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2019 Vereniging Scheepseigenaren Waterstad Havens, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp