Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief 19 februari 2017

 

WKKGZ.

Er is met het ministerie van volksgezondheid overleg geweest over de Wkkgz m.b.t de verplichting tot het aansluiten van onze beroepsgroep bij een (erkende) geschillencommissie.
 
De opzet van deze wet is het verlagen van het aantal rechtzaken bij een geschil tussen een zorgverlener en een zorgvrager. Hierbij staat de bescherming van de zorgvrager voorop.
Om een rechtsgang te voorkomen is het begrip zorgverlener dermate ruim beschreven dat bijna iedereen die een dienst aanbiedt daar onder zal vallen.
 
In de brochure “val ik onder de Wkkgz” staan de criteria die uitleg geven over de regels waarom een beroepsgroep onder deze wet valt.
 
Voor onze beroepsgroep is de meest doorslaggevende reden waarom wij onder de Wkkgz vallen de registratie binnen de KvK.
De meeste van onze geregistreerden zullen in hun inschrijving bij de KvK een SBI code hebben op laten nemen die begint met 96.02. Dit is de code voor Welnness en overige dienstverlening en uitvaart.
Er zijn ook geregistreerden met de SBI code die begint met 86, de code voor Gezondheidszorg en welzijn.
Beide registraties geven de verplichting tot aansluiten bij een geschillencommissie.
 
De uitzondering vormt de pedicure die geen behandelingen uitvoert die vallen onder “medisch noodzakelijke zorg”. Hierover bestaat nog steeds onduidelijkheid en hebben we met het ministerie nog overleg.
Voor onze geregistreerden betekent het dus dat de ZZP-er  zich bij een klachtencommissie moet gaan aansluiten omdat er in het RPV alleen zorgprofessionals zijn opgenomen.
 

Collectieve aanmelding bij een geschillencommissie.

Een collectieve aansluiting bij een geschillencommissie is in Nederland onder de wet Wkkgz niet toegestaan. Iedere zorgverlener dient zichzelf bij een klachtencommissie aan te melden.
Op zich zijn deze kosten bij een goede keuze niet groot (ongeveer € 75,00 per jaar). Hierbij krijg je ook de meest actuele veranderingen m.b.t. wetgeving door.
 

Accreditatie.

Stipezo wil reëele accreditatie-eisen die voor onze geregistreerden verdieping geven en de kennis en vaardigheid weer actualiseert. Hiervoor organiseren we een dag met daarin zonder extra kosten een toets.
De dag wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag in september. Hierdoor kan iedereen rekening houden met het vrij houden van deze dag.
Nu komt het weleens voor dat een geregistreerde deze dag onmogelijk kan volgen. Zo ook vorig jaar. Daarom is er op 5 oktober 2016 een tweede dag georganiseerd voor 40 collega’s. Echter de deelname van deze extra dag was zeer laag, maar 7 collega’s hebben deze dag gevolgd.
Hierdoor zijn er nog een aantal collega’s die niet aan de accreditatieplicht van 2016 hebben voldaan. Deze collega’s krijgen tot 30 juni de tijd om alsnog de toets van 2016 af te leggen (de kosten hiervoor zijn gelijk aan de Stipezodag). Wordt hieraan geen gehoor gegeven dan zullen deze collega’s hun registratienummer in het RPV gewijzigd krijgen in ” accreditatie onvoldoende”. Dit wordt zichtbaar voor iedereen. Om weer in het juiste niveau te worden opgenomen zal alsnog de toets 2016 moeten worden afgelegd maar ook de stipezodag met de toets 2017 worden gevolgd en afgelegd. Opname in catagorie A of B zal dan pas na de Stipezodag geschieden.
Indien er een goede reden bestaat om de Stipezodag niet te volgen zal er individueel gekeken worden naar een alternatief.
 

VTV.

Op 22 en 23 april a.s. is het weer beurs in Houten. Zoals altijd zoeken wij versterking om zo de ervaringen van en met Stipezo te kunnen overdragen aan collega’s. Wil je met jouw collega’s jouw ervaringen delen? Kom ons dan een of meer dagdelen assisteren in de stand van Stipezo! Opgeven bij admin@stipexo.nl.
 

Schimmelonderzoek.

Iedere geregistreerde binnen het RPV die de module microbiologie heeft gevolgd mag zelfstandig (zonder toestemming van de HA) nagels en huid insturen naar het medisch microbiologisch laboratorium in Roosendaal.
Dit onderzoek wordt met de eigen bijdrage verrekend. De geregistreerde ontvangt de uitslag met een recept als blijkt dat er een schimmel is aangetroffen. De patiënt kan er direct mee naar de apotheek of naar de HA (voor nader overleg).
Meten is weten! Er nu wat aan doen betekent dat er in de zomer al resultaten kunnen zijn geboekt!
 

NZa overleg.

Op donderdag 16 februari j.l. is er weer een overleg geweest met alle brancheorganisaties binnen de voetzorg (Stipezo, ProVoet, NMMV, St.Loop en NVvP ), zorgverzekeraars, ketenzorggroepen bij de NZa. Aanleiding hiervoor waren berichten vanuit de beroepsgroep Mbo-professional, de zorgverzekeraars en het ministerie van volksgezondheid.
1. Geconcludeerd is dat de Mbo-professional door .o.a. de Btw-plicht een (te) lage vergoeding heeft voor de geleverde voetzorg. Stipezo is al 3 jaar bezig om via de belastingdienst voor de “verlengde-arm” constructie Btw-vrijstelling te krijgen. De NZa gaat kijken of zij hierin iets kunnen beteken. Als de NZa meer info hierover heeft wordt dat meteen teruggekoppeld naar de brancheorganisaties.
2. Vastgesteld is dat de kostenoverschrijding vooral samenhangt met de niet duidelijke factoren waarop een zorgprofiel wordt vastgesteld en de te verwachte verdeling van zorgprofielen binnen de DM patiënten. De NZa gaat kijken of daar met de huidige bekende gegevens deze cijfers boven water te halen zijn.
3. Het bijvragen van geld door de Mbo-professionals aan patiënten voor “medisch noodzakelijke zorg” onderschrijven we niet. Wij zijn van mening dat onze geregistreerden alleen bijvragen voor de verleende persoonlijke verzorging nadat zij dat zijn overeengekomen met de patiënt. Wil een patiënt niets bijbetalen dan ontvangt de patiënt de zorg die is vastgelegd in het behandelplan. Hiervoor dient de podotherapeut een duidelijk behandelplan aan de patiënt te geven. Hierdoor hoeft de Mbo-professional geen verdere uitleg meer aan de patiënt te geven.
4. Ambulante vergoedingen mag een Mbo-professional alleen vragen als de patiënt ook persoonlijke verzorging wenst (m.a.w. reeds een bedrag voor de persoonlijke verzorging betaalt). Wordt er alleen de medisch noodzakelijke zorg gevraagd en gegeven dan mag er niets worden gerekend voor de ambulante zorg.
In oktober /november zal er weer een overleg zijn en zal gekeken worden naar de gemaakte vorderingen om de besproken problemen op te lossen.
 

VGZ.

We hebben van VGZ nog niets vernomen. We verwachten uitsluitsel eind februari, begin maart.
 

Richtlijnen.

Tijdens onze Stipezodag zijn de nieuwe richtlijnen geïntroduceerd. De termijn waarbinnen iedereen opmerkingen en suggesties kan inleveren is bijna ten einde. Heeft u nog ideëen, meldt deze dan voor 1 maart a.s.
 

Vermelding in de “Medische Voet’.

Recent artikel in de medische Voet van februari 2017. Hierin staat een propaganda artikel voor de werving van collega's om het branchediploma (welk dan ook) om te zetten naar een rijkserkend mbo4 diploma. In dit tijdschrift schrijft mw. Grin het volgende:
"Het meest recente bericht bewijst dit ook; Stipezo is uit de zorgverzekering VGZ gezet. Dat heeft consequenties voor hen die bij Stipezo zijn aangesloten. Geen contracten meer mogelijk met podotherapeuten en geen vergoedingen meer voor de cliënten vanuit de AV, ook niet voor reuma."
 
Het gegeven dat VGZ het RPV voor 2016 niet erkend is juist en geen nieuws. Hierover is Stipezo in gesprek en zijn de laatste argumenten van VGZ weerlegd. Nu is het afwachten op de beslissing of het RPV voor 2017 alsnog erkend zal worden. In de nieuwsbrieven is dit steeds een item waarin de geregistreerden op de hoogte gehouden worden. Dit kan iedereen nalezen op de website.
 
De gebruikte woordkeus "uit de verzekering gezet" is een suggestieve maar ook volledig onjuiste weergave van de werkelijkheid. Alleen een verzekerde persoon kan uit een verzekering gezet worden en niet een stichting. De vermelding dat er door RPV geregistreerden geen contracten meer afgesloten kunnen worden is geheel onjuist. Het is alleen het label VGZ dat het RPV niet erkend. Daar waar VGZ niet de prevalente verzekering is bestaat er totaal geen belemmering voor contractering voor RPV geregistreerden.
 
Als er  problemen met contractering ontstaan maakt Stipezo werk van erkenning van de professional met registratie in het RVP. Ook dit kunt u nalezen in de nieuwsbrieven op de website.
 
De bewering dat er de geregistreerden geen vergoeding voor het behandelen van reumapatiënten kunnen verkrijgen is ook niet juist. De geregistreerden van het RPV zijn bij CZ zelfs de enige professionals die rechtstreeks kunnen declareren.
 
Het lijkt erop dat met dit bericht er een bewuste poging wordt gedaan tot het in diskrediet brengen van de brancheorganisatie Stipezo en tot het misleiden van collega's die geabonneerd zijn op dit tijdschrift. Dit alles is propaganda met gebruikmaking van bekende feiten die verdraaid worden weergegeven en waarbij verkeerde gegevens worden gebruikt om angst te zaaien. Mocht u vragen hebben mail deze dan naar info@stipezo.nl.
 
 
Copyright © 2017 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp