Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Extra nieuwsbrief 30 september 2016

 
De eerste verzending van deze nieuwsbrief ging wegens een foute afzender niet goed. Ik wil u vragen als u wilt reageren op zaken in de nieuwsbrief dit te doen via het contactformulier van Stipezo op de website. Dus niet via een antwoord op deze mail. Dank u hartelijk.
 

Evaluatie Stipezodag

We kijken met tevredenheid en plezier terug op een geslaagde Stipezodag. Bijna alle collega’s hebben het evaluatieformulier ingevuld en ingeleverd, waarvoor hartelijk dank. Wij zijn blij met de verkregen informatie. De presentaties zijn door jullie positief tot zeer positief beoordeeld, evenals de organisatie van de dag en de locatie. Met de kritische kanttekeningen die gemaakt zijn, zoals over de warmte in de zaal, gaan we natuurlijk iets doen.
 

Keuze van de dag

In verband met geplande vakanties is er ook door een enkeling gevraagd of we voor de Stipezodag kunnen uitwijken naar een andere datum. We zijn in de loop van de tijd verschoven van het voorjaar naar het najaar, om iedereen gedurende het jaar zo veel mogelijk ruimte te geven voor het bijwonen van andere interessante dagen. De organisatie van deze dag vergt veel planning van alle betrokkenen, ook van jullie, daarom hebben we gekozen voor een vast weekend in het jaar, de laatste zaterdag van september. Het komende jaar valt de Stipezodag dus op zaterdag 30 september. Zet het alvast in je agenda!
 

Toets Stipezodag

De aanwezigen op de Stipezodag hebben de toets afgelegd, waarbij de presentatie Beter kijken naar een podogram diende als basis. Deze toets is geweldig goed gemaakt! Binnenkort ontvangt iedereen via e-mail bericht over het behaalde resultaat en sturen we jullie de certificaten per post.
 

Verplichting tot maken van een toets

Om te kunnen blijven deelnemen aan zorgverlening is het van groot belang dat de kwaliteit van de zorgverleners wordt gewaarborgd. Deze taak hebben wij, als brancheorganisatie, op ons genomen. Binnen de zorgsector is het zeer gebruikelijk en veelal verplicht dat zorgverleners hun competenties op peil houden en dit zichtbaar maken door middel van het afleggen van een toets. Stipezo heeft deze toekomstige eis al verwerkt en stelt daarom het maken van een toets verplicht, afgestemd op de aanwezige kennis bij de RPV-geregistreerden, die wordt opgefrist tijdens de Stipezodag.
 
Het bestuur heeft gekozen voor een concept waarbij alle onderdelen van de accreditatie-eisen zijn opgenomen in een verplichte bijscholingsdag voor de geregistreerden, onze Stipezodag. Het opfrissen van kennis, verdieping van een onderwerp en de toets zijn een onderdeel van de kwaliteitsborging (aantoonbare toepasbaarheid van adequate kennis) die zo volgens ons in balans is met de te leveren inspanning aan uren en kosten. 
 

Extra toetsmogelijkheid

Er zijn natuurlijk altijd onvoorziene omstandigheden waardoor iemand echt niet in staat is om de Stipezodag bij te wonen. Daarom organiseren we een inhaalochtend, met de mogelijkheid de toets toch nog te kunnen maken. Deze ochtend beslaat 4 uur en vindt plaats op zaterdag 5 november van 9:00 tot 13:00 uur, in het Van der Valk Hotel aan de A27.
Op deze ochtend wordt de presentatie Beter kijken naar een podogram herhaald, evenals de presentatie over de vernieuwde Richtlijn van Stipezo. Ook zal er ruimte zijn voor discussie over deze Richtlijn. De ochtend zal worden afgesloten met de toets (hetzelfde onderwerp, andere vragen).
Deze ochtend van 4 uur vervangt de Stipezodag van 8 uur niet, vandaar dat er hiernaast een extra geaccrediteerde bijscholing nodig is om te kunnen voldoen aan de accreditatie-eisen voor het RPV.
 

Accreditatie van andere kennisaanbieders

Iedere brancheorganisatie stelt eisen aan het geldig houden van een registratie. Deze accreditatie-eisen dienen als borging voor de beoogde kwaliteit. Zorgverzekeraars eisen een borgingsysteem. In het borgingsysteem van het RPV is daarom bijscholing opgenomen.  
Om jullie zoveel mogelijk vrij te laten in je keuze voor activiteiten die je helpen bij het ontplooien van vakgerichte bijscholing hebben we in het verleden veel dagen gratis geaccrediteerd: kennisaanbieders hebben geen aanvraag ingediend en zij hebben voor onze accreditatie ook geen factuur van ons gekregen.
 
Vanaf 2016 hebben wij hierin verandering aangebracht: voor wij een kennisactiviteit van kennisaanbieders accrediteren, willen wij eerst een accreditatie-aanvraag van hen hebben en brengen wij kosten in rekening voor de administratieve procedure. Wanneer de procedure is doorlopen en de activiteit is geaccrediteerd lezen jullie dit in de nieuwsbrieven.
 

Punten voor de Stipezodag

Voor de Stipezodag van 2015 hebben we als service voor 16 geregistreerden een accreditatie aangevraagd bij ProCert. Dit heeft ons relatief veel tijd en energie gekost, in verhouding tot het geringe aantal mensen dat hier gebruik van wilde maken. Daarbij komt dat er veel informatie werd gevraagd en daar kunnen wij ons niet zo in vinden: een gehele presentatie moeten aanleveren betekent dat we het intellectueel eigendom van een spreker moeten prijsgeven. En wij vinden dat het moeten insturen van een volledige CV van een spreker ter beoordeling van zijn of haar kunnen, niet getuigt van vertrouwen in de andere organisatie. Voor we zulke zaken kunnen delen moeten we bovendien toestemming vragen aan de spreker. Kortom: een zeer omslachtige en tijdrovende procedure voor een te kleine groep geregistreerden die er gebruik van wil maken, vandaar dat wij hebben besloten om dit niet meer te doen.
 

Pedicure (+) en registratie in RPV

Tijdens de Stipezodag hoorden we van enkelen van jullie dat het niet helemaal duidelijk was wat de registratie in het RPV nou precies betekent met betrekking tot contractering binnen de ketenzorg en de eisen van zorgverzekeraars. Daarom volgt hieronder enige uitleg over dit onderwerp.
 
In het verleden was iedereen pedicure. Met de introductie van de Diabetische Voet werd er gesproken over pedicure met een DV-certificaat. Na de komst van de Reumatische Voet hadden zorgverzekeraars de behoefte aan duidelijkheid over de competenties van onze omvangrijke beroepsgroep. Hierdoor ontstonden de namen pedicure (later basispedicure) en de pedicure+. Nog later kwam daar het branchediploma Medisch pedicure bij. ProVoet startte destijds een campagne om dit diploma te promoten.
 
Met de komst van Stipezo en het branchediploma Paramedisch Chiropodist (geen niveauverschillen) is ProVoet de pedicure+ gaan benaderen met het verzoek zich bij te scholen naar Medisch pedicure. Om een sterk argument in handen te hebben dit te gaan doen, werd de regel opgesteld dat men binnen een bepaalde tijd MP moest worden, omdat anders de geldigheid van de KRP-registratie zou verstrijken. Deze regel ging in vanaf  1-1- 2012.
 
Alle opleidingen wisten toen, dat een basispedicure die na het behalen van dit eerste scholingstraject in aanmerking wilde komen voor vergoedingen vanuit de ziektekostenverzekering, zich vanaf die datum zou moeten bijscholen naar Medisch pedicure. Echter bestond, na het behalen van het branchediploma Basispedicure, nog steeds de mogelijkheid om de losse DV- en RV-certificaten te behalen. Opleidingsinstituten zijn toen collega’s gaan opleiden voor pedicure+, pedicure++ en zelfs pedicure+++. Uit deze tijd stamt de verwarring over de benaming van de pedicure+.
 
Stipezo registreert competente collega’s in het RPV. Om dit register erkend te krijgen, ging het bestuur rond de tafel met zorgverzekeraars. Het RPV is toen getoetst op de eisen en borging van competenties. Op dat moment (rond 2009) werd er gepraat over de mogelijkheid tot vergoeding van behandelingen bij diabetespatiënten en heeft het bestuur zich sterk gemaakt voor de pedicure met DV-certificaat.
 
Stipezo was en is nog steeds van mening dat deze collega’s bevoegd en bekwaam zijn om de instrumentele behandelingen uit te mogen voeren bij diabetespatiënten. Stipezo neemt daarom, behalve de collega’s die in het bezit zijn van het branchediploma Basispedicure en DV + RV (pedicure+), ook de collega’s op met het branchediploma Basispedicure en een DV- of RV- certificaat.
 
Omdat er na 1 januari 2012 geen losse DV-certificaten meer worden verstrekt zal de groep pedicure+ vanzelf gaan verdwijnen. Dit  betekent natuurlijk niet dat de vakbekwaamheid van de bestaande groep verloren gaat!
 
Zorgverzekeraars vergoedden in sommige gevallen ook instrumentele behandelingen bij reumapatiënten en daarom stelden zij als voorwaarde dat alleen collega’s in aanmerking zouden komen voor vergoeding, die in het bezit waren van beide certificaten, dus zowel DV als RV. Voor zorgverzekeraars vergemakkelijkt dit namelijk de controle op zorgverleners aanzienlijk. Stipezo is verplicht een heel duidelijk onderscheid te maken in de competentieverschillen tussen de professionals. Daarom staan collega’s met DV+RV in niveau B en collega’s met DV of RV in niveau C. Zorgverzekeraars geven alleen een vergoeding voor professionals in niveau A en B.
 
Zorgverzekeraars zien liever volledig opgeleide professionals, zodat er meer duidelijkheid is over de competentie van deze beroepsgroep. Met de komst van het diploma Medisch pedicure (MP) heeft ProVoet een stap gezet in deze richting, echter de animo voor deze opleiding bleef achter bij de verwachting, namelijk dat er alleen nog MP-ers zouden komen. Er werd (en wordt nog steeds) voor verschillende niveaus opgeleid. Stipezo heeft dit bewust niet gedaan, al vanaf het eerste begin niet: er is maar een branchediploma voor de volledig opgeleide professional en dat is de Paramedisch Chiropodist (PaC).
 
Op grond van informatie van ProVoet (iedere pedicure wordt MP) gingen de zorgverzekeraars over tot het stellen van de eis dat alleen nog MP-ers in aanmerking zouden komen voor het ontvangen van vergoedingen. Stipezo tekende hiertegen bezwaar aan, want daarmee zou niet alleen de Paramedisch Chiropodist (PaC) maar ook de pedicure+ worden uitgesloten.
 
Dit bezwaar leidde er toe dat de PaC en de pedicure+ (met certificaten van voor 1-1-2012) gelijk werden gesteld aan de MP, zodat ook zij in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering voor instrumentele behandelingen bij diabetespatiënten. De PaC is volledig bevoegd en bekwaam, de pedicure + is bevoegd en bekwaam, zolang deze voldoet aan de accreditatie-eisen van een brancheorganisatie en zolang deze werkzaam is. Er komen (naar verwachting) geen pedicure+ meer bij.
 
De praktijk blijkt weerbarstig te zijn. Er zijn namelijk collega’s die zich hebben aangemeld bij Stipezo met de vermelding dat zij beschikken over het Basisdiploma pedicure in combinatie met DV- of RV-certificaat. Zij hebben dit gedaan in de veronderstelling dat zij met hun enkele certificaat een pedicure+ zouden zijn. Waar deze aanname vandaan komt kunnen we niet helemaal duidelijk krijgen. Van de zijde van Stipezo is altijd duidelijk gecommuniceerd dat een pedicure+ in het bezit moet zijn van beide certificaten (DV+RV) en dat daar niveau B bij hoort. Deze pedicures met slechts een certificaat maken zich nu zorgen over hun status met betrekking tot de contractering via ketenzorg.
 

Contractering binnen ketenzorg

Contractering door ketenzorggroepen (lees podotherapeuten) berust enerzijds op eisen die in zorgpolissen staan beschreven en anderzijds op een gunfactor.
In polissen van zorgverzekeraars staat vermeld dat een voetzorgverlener:
  • MP moet zijn of pedicure met certificaat diabetische voet
  • Paramedisch Chiropodist moet zijn
  • geregistreerd moet zijn bij een door een brancheorganisatie gebruikt register (KRP of RPV).
De uitzondering hierop vormt VGZ, die vanaf 2015 het RPV niet meer wil erkennen. We werken hard aan het terugdraaien van deze afwijzing.
Technisch gezien kan dus iedere pedicure met een certificaat DV in aanmerking komen voor contractering, mits er een geldige accreditatie is.
 
Echter, zorggroepen en podotherapeuten mogen eigen eisen stellen en contracteren wie zij willen. Zij zijn uiteindelijk de  eindverantwoordelijke, zoals zorgverzekeraars dat zien.
Hiermee is meteen ook duidelijk dat het niet eenduidig is vast te stellen wie in aanmerking kan komen voor een contract. Er zijn geen wettelijke kaders waarop wij ons kunnen beroepen als beroepsgroep, wanneer er een afwijzing komt voor een contract.
Wij proberen als bestuur ook op individueel niveau onze collega’s bij te staan wanneer er problemen ontstaan bij het verkrijgen van een contract, maar een gunstige uitkomst is nooit zeker.
 
Vanuit de brancheorganisatie ProVoet noch vanuit de brancheorganisatie van podotherapeuten (NVvP) verwachten we op korte termijn verandering in het door hen ingenomen standpunt: ‘Alleen de MP is bevoegd en bekwaam’. We doen er alles aan om daar verandering in te brengen. Het zou helpen als we (nog) harder zouden groeien als organisatie.
 
Ben je van mening dat wij een goede visie hebben op het verlenen van voetzorg en als brancheorganisatie een goed beleid voeren, maak je dan ook sterk voor de uitbreiding van het aantal geregistreerden binnen het RPV. Alleen zo kunnen we ons gezamenlijk doel sneller bereiken, namelijk het zichtbaar maken van jouw kwaliteit.
 
Wij doen ons best, nu jij nog (meer)!
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp