Copy
Newsletter RNDR
View this email in your browser
                                   
CUPRINS
 
  REȚEAUA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ (RNDR) A LANSAT UN NOU MATERIAL INTERACTIV DE PREZENTARE A MĂSURILOR DIN PNDR 2014-2020

Vă informăm că RNDR a lansat, în luna iulie, o nouă prezentare referitoare la submăsura 6.1 - „SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”. Prezentarea interactivă are rolul de a comunica într-o formă accesibilă condițiile pe care viitori beneficiari trebuie să le îndeplinească pentru a obține sprijin nerambursabil de maximum 50.000 euro.
Materialul este disponibil la următorul link:
https://www.youtube.com/watch?v=4FXi8E62nFg
Ministerul Agriculturii anunţă lansarea PRIMEI SESIUNI ANUALE CONTINUE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANŢARE PENTRU SUBMĂSURILE 9.1 ȘI 9.1A DIN PNDR 2014-2020, în perioada 12 iulie 2016 – 11 octombrie 2016.
 
Fondurile disponibile prin submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” (sM 9.1) sunt de 4.900.000 Euro. Pentru submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” (sM 9.1a), fondurile sunt de 2.200.000 Euro. Depunerea cererilor de finanțare pentru submăsurile 9.1 și 9.1a se face on-line pe www.afir.info , conform precizărilor din Ghidul Solicitantului.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidurile Solicitantului aferente acestor submăsuri.

Mai multe informații sunt disponibile la următoarea adresă: http://goo.gl/d1CCxc

De asemenea, Ghidurile Solicitantului aferente sM 9.1 - „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și sM 9.1a - „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” sesiunea 2016, pot fi consultate pe site-urile MADR și AFIR: http://goo.gl/4Oo10B
 
  RAPORTUL ANUAL DE PROGRESE PENTRU PNDR 2014-2020, ANII 2014 – 2015, DISPONIBIL ONLINE

Conform prevederilor art. 50 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune tuturor fondurilor ESI coroborat cu art. 75 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, până la data de 30 iunie 2016 și până la data de 30 iunie a fiecărui an ulterior până în anul 2024 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual privind implementarea programelor de dezvoltare rurală în anul calendaristic precedent.
Raportul prezentat în 2016 (RAI 2016) se referă la anii calendaristici 2014 și 2015. Structura și conținutul rapoartelor anuale de implementare sunt prezentate în Anexa VII a Regulamentului (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, iar formatul raportului este conform Sistemului de schimb electronic de date (SFC 2014) stabilit între COM și statele membre.
Raportul anual de progrese poate fi consultat accesând următorul link: http://goo.gl/8OGOsq
 
  RAPORTUL DE EVALUARE A STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL), publicat pe site-ul MADR

Raportul de evaluare al SDL-urilor poate fi consultat la următorul link: http://madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html
 
  GHIDURILE SOLICITANTULUI - VERSIUNILE FINALE - AFERENTE SUBMĂSURILOR 6.2 ȘI 6.4 (INVESTITII NEAGRICOLE) AU FOST PUBLICATE PE SITE-UL AFIR WWW.AFIR.INFO .Ghidurile finale și Anexele aferente submăsurilor 6.2 și 6.4 pot fi consultate accesând linkurile:
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole
 
Începând cu data de 28 iulie și până pe 30 noiembrie 2016 este deschisă sesiunea online anuală continuă pentru anul 2016 de depunere online a cererilor de finanțare pentru submăsurile 6.2 și 6.4 din cadrul PNDR.

Anunțul de lansare a sesiunii și detalii suplimentare referitoare la fondurile disponibile pot fi consultate accesând:  http://portal.apdrp.ro/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2016/Anunt_CerereProiecte_sM6.2_6.4_S02.16.pdf
 
  Proiectul de HOTĂRÂRE privind gestionarea financiară a FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE, aferente Politicii Agricole Comune, Politicii Comune de PESCUIT şi Politicii Maritime Integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, se află în dezbatere publică pe site-ul MADR. Link aici: http://goo.gl/vXxNtL 
 
  Varianta consultativă a Ghidului Solicitantului aferent submăsurii 6.5 - "SCHEMA PENTRU MICII FERMIERI" din cadrul PNDR 2014-2020, a fost supusă procesului de consultare publică până la data de 15 iulie 2016.

  APIA A FINALIZAT, ÎN DATA DE 05 IULIE, CAMPANIA DE PRIMIRE A CERERILOR UNICE DE PLATĂ PENTRU ANUL 2016

În cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată aferente anului 2016 au fost înregistrate 900.927 cereri, cu o suprafața declarată la plată de 9.492.575,01 hectare.
 
Cele mai multe cereri unice de plată au fost depuse în judeţele Suceava (48.970 cereri), Dolj (39.717 cereri), Bihor (37.795 cereri), Bistrița Năsăud (36.038 cereri) și Maramureş (35.011 cereri). Cele mai mari suprafeţe solicitate la plată se regăsesc în judeţele Timiş (525.320,76 ha), Constanţa (486.817,71ha), Teleorman (414.492,53ha), Dolj (406.349,69ha) şi Călărași (370.437,22ha).
 
Reamintim că depunerea cererilor unice de plată, fără penalizări, s-a desfășurat până la data de 10.06.2016, urmând ca după această data, în conformitate cu modificarea prevederilor regulamentare și cele ale O.U.G. 3/2015, să se calculeze penalizări de 1 % pentru fiecare zi lucrătoare privind sumele la care fermierul ar fi avut dreptul, dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data precizată mai sus.
Solicitările depuse după data de 05 iulie a.c. nu mai sunt admise, caz în care fermierului nu i se mai acordă niciun fel de plată sau sprijin pentru anul 2016.
De asemenea, menționăm că a început autorizarea plății privind schema de plată pentru Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul zootehnic - schemă decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine (ANTZ 8). Plafonul total alocat conform HG nr.382/2016 este de 116.770.266 Euro, respectiv de 515.844,3 mii lei. Cuantumul calculat este de 97,4 euro/cap animal, respectiv 430,27 lei. Mai multe detalii aici: http://goo.gl/jm9G2U
 
  A FOST PUBLICAT RAPORTUL DE CONTESTAŢII PENTRU SUBMĂSURA 6.4 „INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”, ETAPA 3. 

Raportul de contestații se află în cadrul secțiunii "Rapoarte" - subsecțiunea "Rapoarte de contestații", sesiunea 2015.
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_contestatii .
 
  Proiectul de ORDIN privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 se află în dezbatere publică pe site-ul MADR.
Link aici: http://goo.gl/NSL7TJ
 
  A fost publicat Raportulul de Contestații pentru submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, etapa lunară 6.
Raportul de contestații se află în cadrul secțiunii "Rapoarte" - subsecțiunea "Rapoarte de contestații", sesiunea 2015, data publicării 13.07.2016. Link raport: http://goo.gl/hDdSVg
 
  PRIN PNDR 2020 AFIR OFERĂ FINANȚARE PENTRU PROIECTE DESTINATE PROCESĂRII PRODUSELOR AGRICOLEAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primește până pe 31 octombrie 2016, ora 16:00 cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții din domeniul procesării produselor agricole prin intermediul submăsurii (sM) 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole” din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Alocarea bugetară aferentă acestei submăsuri pentru sesiunea anuală 2016 este de aproximativ 93,5 milioane Euro. Modalitatea de depunere a proiectelor este on-line, pe pagina oficială a AFIR, www.afir.info . Pragul minim de depunere este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul sM 4.2.
Aceste fonduri sunt destinate investiţiilor care și-au propus ca obiectiv înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare şi comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, aplicarea măsurilor de protecția mediului, creșterea numărului de locuri de muncă sau promovarea investițiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.
 
  ORDINUL PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PROCESULUI DE SELECȚIE ȘI AL PROCESULUI DE VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU PROIECTE AFERENTE MĂSURILOR DIN PNDR 2014 -2020 poate fi consultat pe site-ul MADR.
Link aici: http://goo.gl/IXZS3O
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
EVENIMENTE DE PROMOVARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ROMÂNEŞTI LA BRUXELLESAchim IRIMESCU, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a participat la Bruxelles, în 15 şi 18 iulie 2016, la sediul Reprezentanței Permanente a României, la două evenimente de promovare a produselor alimentare românești.

Ţara noastră are o tradiție culinară bogată, vinuri de calitate foarte bună și a înregistrat recent produse cu Denumire de Origine Protejată (DOP) și Indicaţie Geografică Protejată (IGP) pe care ne dorim să le facem cunoscute şi la nivel internaţional. Pentru aceasta, evenimentele organizate la Bruxelles au avut ca scop promovarea produselor românești în rândul omologilor din Reprezentanțele Permanente și din Comisia Europeană, precum și în rândul românilor din instituțiile europene.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) sprijină Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles prin punerea la dispoziţie a experţilor care vor asigura prezentarea de produse alimentare reprezentative și de vinuri, alături de materiale promoționale de la companiile producătoare care doresc să se implice în acest demers. Produsele noastre sunt de o calitate foarte bună şi trebuie să le facem cunoscute. Totodată, doresc să îi îndemn pe cât mai mulţi să identifice şi alte produse pentru care să aplice în vederea obţinerii protecţiei la nivel european”, a afirmat ministrul Achim Irimescu.

De asemenea, ministrul a reiterat faptul că toţi producătorii care intenţionează să aplice pentru obţinerea protecţiilor la nivel european se pot baza pe sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, asigurându-i de totala sa deschidere şi implicare în acest demers.
 
SEMINARUL “SCHIMBAREA MENTALITATILOR – IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR PRIVIND ECONOMIA VERDE”


 
În data de 1 iulie a.c, la Bruxelles, s-a desfășurat seminarul dedicat implementării economiei verzi și complementarității cu Programele de Dezvoltare Rurală - “Schimbarea mentalităților – identificarea oportunităților privind Economia Verde”, eveniment ce finalizează activitatea pe acest an a Grupului de Lucru Tematic pentru Economie Verde.

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din România (RNDR) a participat prin reprezentanții Unității de Sprijin a Rețelei Naționale Rurale. În cadrul celui de-al treilea atelier de lucru, RNDR a prezentat proiectul finanțat prin PNDR 2007-2013 - Ferma vaci de lapte cu secție de procesare și unitate de producere energie din surse regenerabile” depus de SC BEST TEAM CONSULTING SRL.
 
Seminarul a reunit reprezentanți ai Autorităților de Management PNDR naționale și regionale, ai Rețelelor de Dezvoltare Rurală, cât și alte persoane implicate în implementare, analizând și prezentând metodele de integrare a economiei verzi în cadrul Programelor de Dezvoltare Rurală și accentuând necesitatea unei coerențe între documentele legislative existente dedicate economiei verzi și indicatori care să incorporeze pe lângă evoluția măsurilor, aspecte precum conștientizarea și identificarea potențialelor oportunități și riscuri.
 
Totodată, au fost prezentate proiecte de succes care îndeplinesc obiectivele economiei verzi - finanțate prin PNDR 2007-2013 și LEADER ulterior introducerii criteriilor Planului European de Redresare Economică (PERE) în cadrul Programelor de Dezvoltare Rurală, cât și provocările întâmpinate de fermieri, respectiv:
-      instabilitatea prețurilor,
-      situația terenurilor agricole la nivel european și utilizarea eficientă a resurselor,
-      măsurile de agro-mediu,
-      reducerea emisiilor de dioxid de carbon
-      utilizarea energiilor regenerabile,
-      măsuri de invovare, cooperare și strategii CLLD.
Mai multe informații legate de eveniment, precum și prezentările susținute la această reuniune pot fi consultate accesând: https://enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-events-and-meetings/ENRD-Green-Economy-Seminar-20160701
EVENIMENTE NAȚIONALE
FORUMUL INTERNAȚIONAL AL ALIMENTAȚIEI: INVESTIM ÎN VIITORUL AGRICULTURII


Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a organizat vineri, 8 iulie 2016, împreună cu Farm Europe “Forumul Internațional al Alimentației: Investim în viitorul agriculturii”. Evenimentul a fost deschis de Achim Irimescu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în prezenţa premierului României, Dacian Cioloş.
Conferinţa a reunit reprezentanți ai ministerelor agriculturii din mai multe state europene -  Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Lituania și Italia, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai Comisiei Europene și deputați europeni - membri Farm Europe – organizații agricole, cooperative și unități agricole private, instituții financiare.
În cadrul evenimentului participanții au avut intervenții și schimburi de opinii pe teme ce vizează investițiile necesare pentru dezvoltarea sectorului agricol la nivel european.
„Anul 2016 este momentul decisiv în care Europa se preocupă de eficientizarea investițiilor în sectorul agroalimentar pentru a asigura o creștere economică durabilă în perspectiva lansării unor dezbateri legate de viitoarea PAC. Contextul actual, cu toate schimbările pe care le va aduce în viitor BREXIT, ne obligă să identificăm soluții eficiente care să asigure fermierilor noștri piețe de desfacere, oportunități și șanse egale de dezvoltare și atragere a tinerilor către agricultură. De aceea, mă bucur că suntem parte în organizarea acestui eveniment şi îmi exprim încrederea că dezbaterile de astăzi vor constitui puncte de reper pentru viitor”, a afirmat ministrul Achim Irimescu.
Noile tehnologii, dezvoltarea durabilă a economiei și accesul la sistemul educațional contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă. În același timp, zonele rurale se confruntă cu provocări majore, precum volatilitatea prețurilor și tendințele de consum, schimbările climatice, resursele naturale și riscul de transformare în urban.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), sprijină atât investițiile publice, cât și cele private. Dintre acestea, investițiile care se pot realiza în cadrul PNDR vizează: modernizarea exploatațiilor agricole, creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice, susținerea microîntreprinderilor pentru servicii în spațiul rural, turismul rural.
Sprijinul pentru aceste măsuri se acordă sub forma unor granturi (ajutor nerambursabil) care pot fi de până la 70%, în funcție de tipul proiectului de investiții și măsura care se accesează. Printre investițiile care pot fi realizate prin PNDR, se numără producerea biocombustibililor, a instalațiilor și echipamentelor pentru biomasă, a plantațiilor pentru biomasă etc. 
ÎNTÂLNIRE DE LUCRU PRIVIND MODIFICĂRILE LEGII 17/2014 PRIVIND UNELE MĂSURI DE REGLEMENTARE A VÂNZĂRII-CUMPĂRĂRII TERENURILOR AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN


 
5 iulie 2016 - La întâlnire au participat ministrul Achim IRIMESCU şi reprezentanţii organizaţiilor patronale şi sindicale din domeniul agriculturii, precum și funcționari din departamentele de specialitate ale MADR.

Varianta de lucru a proiectului de modificare a Legii 17/2014 a fost pusă la dispoziția reprezentanților fermierilor, discuțiile fiind focalizate cu precădere asupra principiilor și obiectivelor pe care trebuie să le urmărească proiectul de modificare a legii, urmând ca după parcurgerea materialelor și transmiterea de către fermieri a propunerilor, să aibă loc o altă reuniune în care să fie dezbătut, pe articole, proiectul de act normativ.

„Trebuie să elaborăm un act normativ prin care să ne atingem obiectivele urmărite, anume ordonarea pieţei funciare din România, crearea de exploatații agricole competitive, protecția patrimoniului funciar naţional, prin introducerea unor condiţii bine-definite, clarificarea dreptului de preempţiune, dar care, în acelaşi timp, să respecte prevederile constituţionale şi cele care ne revin prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană”, a afirmat ministrul Achim IRIMESCU, în cadrul întâlnirii.

  VIZITA DELEGAȚIEI ROMANIAN BUSINESS LEADERS ÎN TERITORIUL GAL FĂGĂRAȘUL DE SUD-ȚINUTUL POSADELOR
 
Asociația G.A.L. Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a primit, în data de 26 iulie 2016, delegația oficială a reprezenților ROMANIAN BUSINESS LEADERS.
Întâlnirea s-a desfășurat sub egida proiectului ,,Antreprenorești -Adoptă un sat" inițiat de RBLS, având ca scop identidicarea potențialului de dezvoltare a localitătăților din teritoriu.
Echipa de inițiativă a GAL a însoțit delegația RBLS la obiective de investiții reprezentative finanțate prin Axa LEADER a PNDR 2007-2013.
 
Informaţii suplimentare privind evenimentul pot fi obținute de la sediul GAL Făgăraşul de Sud-Ţinutul Posadelor din comuna Domneşti, sat Domneşti, str.C-tin Brancoveanu nr.2,et.2, jud.Argeş sau prin e-mail la
office@gal-tinutulposadelor.ro;  tinutulposadelor@gmail.com .

 
  DOSARUL CERERII DE PLATĂ APIA A FOST SIMPLIFICAT! -14 iulieCererea de plată pentru 2016 a fost simplificată semnificativ, dosarul fiind de 9 ori mai subțire faţă de cel din 2015 pentru plăţile directe (APIA).

Dintre simplificările operate menționăm:

- reducerea numărului documentelor prin care fermierii fac dovada utilizării terenului, acum solicitându-se doar adeverința emisă de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol;
- cererile unice de plată se supun controalelor încrucișate preliminare de către APIA iar în urma constatărilor, fermierii au dreptul să modifice cererea unică de plată, fără penalizări;
- pentru flexibilizarea condițiilor de accesare a plății pentru înverzire fermierili pot:
- să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, cu obligativitatea notificării APIA;
- să desființeze culturile secundare prin diverse metode mecanice și să prelungească termenul de desființare a acestor culturi în cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile executării lucrării, cu notificarea APIA.

Pentru accesarea formelor de sprijin în zootehnie:

- la schema decuplată de producţie la bovine lapte, a fost eliminată condiția înregistrării beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte;
- a fost eliminată cerința prezentării adeverinţei emisă de către medicul veterinar de liberă practică la solicitarea de Ajutor Naţional Tranzitoriu şi Sprijin Cuplat în Zootehnie;
- a fost eliminată adeverința prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine/ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către o organizaţie/asociație a crescătorilor de bovine/ovine/caprine.
- a fost eliminată cerința de identificare a animalelor în 20 de zile de la naștere, prin care se elimina pe viață de la subvenții animalul.

 
  MINISTRUL ACHIM IRIMESCU A PARTICIPAT LA ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A FERMIERILOR DIN REGIUNEA NORD EST A ROMÂNIEI, “ARENA CULTURILOR VEGETALE”


 
În data de 14 iulie a.c, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente agricole de tip expozițional din nord-estul Moldovei, “Arena Culturilor Vegetale”. Evenimentul a reunit fermierii din zonă, reprezentanții autorităţilor locale (directorii DADR-urilor şi APIA din şase judeţe), principalele teme discutate în cadrul conferinței vizând: plata subvențiilor pentru Campania 2015, dar şi analiza schemelor şi a condițiilor pentru plăţile aferente anul 2016, reorganizarea cercetării agricole, modificarea Legii 17/2015 privind vânzarea terenurilor, consecințele adoptării Legii 321/2009, realizarea
În cadrul “Arenei Culturilor Vegetale” a avut loc o dezbatere pe teme de actualitate, ministrul Achim IRIMESCU răspunzând întrebărilor şi problemelor susținute de fermierii prezenți în număr foarte mare.
De asemenea, ministrul Achim Irimescu a vizitat firma Avitop Târgu-Frumos - complex integrat de creștere și Abatorizare pasare și firma "Agricola" Târgu-Frumos - specializată în sectorul cerealier.
 
  LA POLOVRAGI A AVUT LOC CEL MAI MARE TÂRG DE PRODUSE TRADIŢIONALE ŞI NETRADIŢIONALE DIN OLTENIA ŞI DIN ŢARĂ.
 
Marea sărbătoare câmpenească de la Polovragi a adunat mii de participanţi. Târgul de produse tradiţionale, cel mai mare din ţară în această perioadă, şi-a deschis porţile în perioada 16-20 iulie, cu ocazia zilei Sfântului Ilie. Turişti din întreaga ţară s-au aflat în zonă pentru a vizita târgul dar şi obiectivele turistice renumite, precum Mănăstirea şi Peştera Polovragi.
De Sfântul Ilie a fost organizată o paradă a portului, dansului şi cântecului popular ciobănesc.
Autorităţile judeţene au participat în număr mare la nedeia de la Polovragi, cel mai important eveniment cultural al lunii iulie pentru județul Gorj. În acest an, alături de formațiile locale, au fost prezente grupuri folclorice din județul Argeș, Sibiu și Vâlcea. Manifestarea a fost organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Consiliul Local și Primăria Polovragi.
Gheorghe Epure, primarul din Polovragi, a declarat că aproape 400 de comercianți au solicitat spațiu pentru vânzarea de mărfuri.
 [NOUTĂȚI ENRD]
 


Sunteți implicați în proiecte care furnizează acces la internet broadband fermierilor sau comunităților rurale?
Premiile Europene pentru Broadband 2016 caută proiecte derulate de organizații publice și private care să se încadreze în următoarele categorii:
• Modele inovatoare de finanțare, business și investiții
• Reducerea costurilor și co-investiție
• Impact socio-economic și affordability
• Deschidere și competiție
• Calitatea serviciilor.

Termen-limită: 15 Septembrie 2016! Mai multe detalii aici: http://europa.eu/!wN37Dw
 
Noul număr al EU Rural Review este disponibil online: http://bit.ly/29PbWRn
Nr. 22 al publicației aduce în atenție posibilitățile pentru “îmbunătățirea competitivității producătorilor primari prin o mai bună integrare în lanțul agro-alimentar”.
Sunt prezentate de asemenea, posibilitățile majore de piață pentru producătorii rurali, în termeni precum: dezvoltarea pieții rurale; îmbunătățirea accesului la piețele urbane; accesul la piață pentru alimente publice
ALTE ȘTIRI:
 

  REGLEMENTĂRI EUROPENE pentru sectorul apicultură


 
Comisia Europeană a prezentat Decizia de Implementare privind aprobarea PROGRAMELOR NAȚIONALE APICOLE PENTRU PERIOADA 2017 – 2019.
Bugetul anual pentru Programele Apicole notificate de Statele Membre a fost majorat la 36 milioane de Euro, iar România beneficiază de o creștere a bugetului alocat de 1.463.140 Euro pentru întreg programul apicol aferent perioadei 2017 – 2019.
 
Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA, iar sprijinul financiar alocat pentru perioada 2017 – 2019 este de 21.508.480 euro, față de 20.045.340 Euro repartizat pentru perioada 2014 -2016, astfel:
 
- pentru anul 2017 – 7.169.494 Euro (3.584.747 euro buget UE / 3.584.747 euro buget național);
- pentru anul 2018 - 7.169.498 Euro (3.584.749 euro buget UE / 3.584.749 euro buget național);
- pentru anul 2019 – 7.169.488 Euro (3.584.744 euro buget UE / 3.584.744 euro buget național)
 
Link aici: http://goo.gl/KWyk7N

CONCLUZILE CONSILIULUI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT (AGRIFISH) PRIVIND PIERDERILE ȘI RISIPA ALIMENTARĂ
 
Consiliul AGRIFISH a adoptat concluziile  privind pierderile alimentare și risipa alimentară. 
Anual, aproape o treime din alimente se pierde sau este aruncată. În cadrul concluziilor, Consiliul a stabilit o serie de inițiative de reducere a pierderilor și risipei alimentare pe viitor. Măsurile vor fi întreprinse de Statele Membre și Comisie și vor viza îmbunătățirea monitorizării datelor pentru o mai bună înțelegere a problemei în cauză, prevenirea risipei alimentare, amplificarea folosirii biomasei în cadrul regulamentelor UE, facilitarea și sprijinirea donării de alimente nefolosite către organizații de caritate.
Concluzile Consiliului privind pierderile și risipa alimentară pot fi consultate accesând: http://bit.ly/29nU9Pa

Editat de AUTORITATEA DE MANAGMENT PENTRU PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
 
Colectivul de redacție:

Simona NIMU (simona.nimu@madr.ro)
Cristina COMAN (cristina.coman@madr.ro)
Simona GÎDEA (simona.gadea@madr.ro)
Mihai GHIȚĂ (mihai.ghita@madr.ro)

Copyright © 2016 Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp