Copy
Newsletter RNDR nr.11-12/2017
View this email in your browser
                                   
CUPRINS

 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE NAȚIONALE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
  CEA DE-A DOUA REUNIUNE A COMITETULUI NAȚIONAL DE COORDONARE A RNDR

În data de 24 noiembrie 2017, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sala 20, a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului Național de Coordonare (CNC) a Rețelei Naționale de Dezvoltarea Rurală (RNDR) 2014-2020, constituit prin ordinul nr. 134/ 28.01. 2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

La reuniune au fost prezenți 22 membri cu drept de vot din cei 26 convocați, din partea MADR-DGDR AM - PNDR participând dl. Ministru Petre DAEA, dl. Secretar de stat Alexandru POTOR, dna. Florentina TUDOR - Director General DGDR AM-PNDR, dl. Cornel ȘTEFAN – director Direcția RNDR și Infrastructură Rurală, dl. Mihai Herciu - şef Serviciu RNDR, dl. Adrian Potorac - şef Birou RNDR, dl.Călin Nuţu - director Direcţia Relaţii Publice din cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi personalul Biroului RNDR din cadrul DGDR şi AFIR.
Agenda reuniunii a cuprins teme precum stadiul de implementare al Planului Multianual de Acțiune (PMA) al RNDR, activitățile RNDR 2016-2017 și prezentarea Grupurilor de Lucru Tematice (GLT).

Dl. ministru a subliniat că reuniunea reprezintă o întâlnire de lucru unde fiecare reprezentant al organizației membră CNC trebuie să își aducă contribuția în mod activ, în funcție de expertiza pe care o deține și asigurând susținerea domniei sale privind activitatea RNDR. 
Dl. Secretar de stat Alexandru POTOR a menționat următoarele aspecte privind activitățile derulate de Rețeaua Națională Rurală:
 • RNDR  este un element important pentru arhitectura de lucru a dezvoltării spațiului rural românesc și pentru ceea ce se realizează atât la nivelul CNC și la nivelul Comitetului de Monitorizare al PNDR în vederea implementării cu succes a fondurilor din FEADR și cele stabilite prin sistem național;
 • Orice activitate care implică fonduri cu finanțare națională sau europeană este supusă unui proces de achiziție publică și pe lângă asigurarea unui proces de transparență și concurență între potențialii ofertanți, se întâmpină și situații precum contestarea procedurii/lor de achiziții.
Gestionarea RNDR în cadrul AM este o abordare eficientă, practicată de majoritatea statelor membre UE, pentru a putea depăși eficient situații precum cea din perioada de programare anterioară când activitatea RNDR a fost externalizată în totalitate, iar în urma problemelor întâmpinate activitățile RNDR au fost suspendate timp de 2 ani.
  
În același context, dl. secretar de stat a precizat că alături de activitățile RNDR vor fi și activități complementare, precum măsurile soft disponibile la nivelul PNDR respectiv Măsura 1- Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare,  Măsura 2- Servicii de consiliere, Măsura 16 – Cooperare. RNDR va fi un catalizator pentru implementarea proiectele derulate prin măsura 16, atât pe partea de cooperare cât și pe partea de Grupuri Operaționale, Măsura 3- Scheme de calitate, Măsura 9 – Grupuri de producători și Măsura 19 LEADER.  
  COMUNICAREA PRIVIND VIITORUL POLITICII AGRICOLE COMUNE POST 2020


Comisia Europeană a publicat în data de 29.11.2017 comunicarea "Viitorul alimentației și agriculturii - o Politică Agricolă Comună flexibilă, corectă și durabilă".
Norme mai simple și o abordare mai flexibilă vor garanta că politica agricolă comună (PAC) oferă rezultate reale în ceea ce privește sprijinirea fermierilor și conduce dezvoltarea sustenabilă a agriculturii UE.

Acestea sunt ideile de bază ale comunicării adoptate de Comisia Europeană privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, care prezintă modalitățile de asigurare a faptului că cea mai veche politică comună a UE rămâne pregătită pentru viitor. Inițiativa prevede asumarea de către statele membre a unor responsabilități sporite în ceea ce privește alegerea modului în care să-și investească finanțarea din cadrul PAC și a destinației acestei finanțări, pentru a îndeplini obiectivele comune ambițioase referitoare la mediu, la schimbările climatice și la sustenabilitate.

Phil Hogan, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a declarat: „Comunicarea de astăzi garantează că politica agricolă comună va îndeplini obiective noi și emergente precum promovarea unui sector agricol inteligent și rezistent, intensificarea grijii față de mediu și a acțiunilor climatice și consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale. De asemenea, comunicarea marchează o schimbare semnificativă de etapă în implementarea PAC. În locul sistemului actual, va fi introdus un nou sistem de implementare, care va acorda statelor membre/regiunilor un grad de subsidiaritate mult mai ridicat.”
Structura actuală cu doi piloni va fi menținută, urmând ca acțiunile detaliate necesare pentru îndeplinirea obiective stabilite la nivelul UE să fie abordate într-o manieră mai simplă și mai flexibilă.
Fiecare țară din UE ar urma să-și elaboreze propriul plan strategic – aprobat de Comisie – prezentând modul în care intenționează să-și îndeplinească obiectivele. Accentul nu va mai fi asupra conformității, ci se va acorda mai multă atenție monitorizării progreselor și garantării faptului că finanțarea este canalizată spre rezultate concrete. Trecerea de la o abordare de tip soluție universală la o abordare adaptată înseamnă că politica și implicațiile sale concrete vor fi mai apropiate de cei care le implementează pe teren. Sprijinul pentru fermieri va continua să fie acordat printr-un sistem de plăți directe.

Schimbările climatice și presiunile asupra resurselor naturale vor continua să afecteze agricultura și producția de alimente. Viitoarea PAC ar trebui să reflecte o abordare mai ambițioasă în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor, grija față de mediu și acțiunile climatice.
Propunerile legislative relevante, cu ajutorul cărora vor fi îndeplinite obiectivele enunțate în comunicare, vor fi prezentate de Comisie înainte de vara anului 2018, după publicarea propunerii privind CFM.
Mai multe informații și textul integral al comunicării, accesând linkurile de mai jos:
Comunicarea
Notă de informare: Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii
Fișă informativă: Simplificarea
Fișă informativă: Agricultura și PAC în UE
Fișă informativă: Sprijinirea fermierilor
Fișă informativă: PAC și mediul
Fișă informativă: Agricultura, noua versiune
Pagina dedicată agriculturii
 
Sesiunea de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 16.4Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol” și submăsura 16.4aSprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” se prelungește până la data de 31 ianuarie 2018, ora 16:00.
Comunicat de presă AFIR
 SESIUNE NOUĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR AFERENTĂ SUBMĂSURII 4.1A

În perioada 27 decembrie 2017- 30 iunie 2018 se deschide o nouă sesiune de depunere a proiectelor aferentă submăsurii 4.1a - Investiții în exploatații pomicole .
Scopul  investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
Comunicat de presă AFIR
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
  REGULAMENTUL OMNIBUS: NORME NOI ȘI SIMPLIFICATE ÎN SECTORUL AGRICOL
La 1 ianuarie 2018, vor intra în vigoare o serie de îmbunătățiri tehnice la politica agricolă comună (PAC) care vor simplifica viața fermierilor și a administrațiilor naționale europene. Partea privind sectorul agricol din așa-numitul regulament „Omnibus” a fost adoptată în data de 12 decembrie 2017 de către Consiliul Agricultură și Pescuit, în urma unui acord informal la care s-a ajuns cu Parlamentul European la 12 octombrie.

Partea privind sectorul agricol din regulamentul Omnibus modifică cele patru regulamente ale PAC: plățile directe, dezvoltarea rurală, organizarea comună a pieței și regulamentul orizontal.
Acestea sunt câteva dintre principalele modificări:
 • Plățile directe: normele privind pășunile permanente au fost modificate pentru a oferi mai multă flexibilitate statelor membre. De asemenea, anumite elemente ale înverzirii vor fi simplificate. În plus, distincția dintre fermierii activi și cei inactivi va deveni opțională, permițând astfel statelor membre în care aceasta a dus la o sarcină administrativă excesivă să renunțe la utilizarea ei;
 • Dezvoltarea rurală: măsurile de gestionare a riscurilor vor deveni mai atractive având în vedere că anumite praguri sunt reduse în timp ce ratele de sprijin cresc. De asemenea, utilizarea instrumentelor financiare va fi simplificată;
 • Organizarea comună a piețelor: unele prerogative ale organizațiilor de producători, cum ar fi planificarea producției, optimizarea costurilor de producție, introducerea pe piață și negocierea contractelor pentru furnizarea de produse agricole în numele membrilor, vor fi extinse la toate sectoarele în vederea îmbunătățirii poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare. Aceste prerogative există deja în sectoare precum cel al uleiului de măsline, al cărnii de vită și al culturilor arabile. Posibilitatea de a negocia în mod colectiv clauzele din contracte privind repartizarea valorii va fi extinsă și la alte sectoare decât zahărul și va fi facultativă.
Mai multe informații aici

  PLANIFICAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ: O MAI MARE ATENȚIE ASUPRA REZULTATELOR


Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, procesul de planificare a cheltuielilor UE din domeniul dezvoltării rurale este prea lung și complex, prezentând deficiențe care afectează atât performanța, cât și rezultatele.
Problema de care se lovește întotdeauna procesul de planificare în vederea unei noi perioade de programare este aceea că el începe înainte să fie disponibile date adecvate și relevante din perioadele precedente”, declară domnul Janusz Wojciechowski, membru al Curții de Conturi Europene responsabil de raport.
Curtea a constatat că documentele de programare sunt prea complexe și voluminoase și totuși neaxate în mod suficient pe rezultatele preconizate”.

Constatările Curții au fost că, deși cadrul strategic pentru 2014-2020 viza o abordare bazată pe rezultate, programele aprobate erau documente lungi și complexe, ce prezentau deficiențe de natură să împiedice punerea unui accent mai mare pe performanță și pe rezultate.
Curtea a analizat, de asemenea, programarea pentru politica de dezvoltare rurală a perioadei 2014-2020 pentru a verifica dacă  aceasta permitea implementarea programelor mai devreme și evitarea astfela consecințelor negative pe care le pot antrena eventualele întârzieri.

Concluzia Curții a fost că, în pofida eforturilor Comisiei, implementarea nu a început mai devreme și execuția cheltuielilor planificate a demarat într-un ritm mai lent decât anterior.
În vederea îmbunătățirii acestui proces în viitor, Curtea recomandă Comisiei următoarele:
 • să se asigure că propunerile sale contribuie la dezvoltarea coerenței între programele individuale;
 • să simplifice documentele de programare și să reducă numărul de cerințe;
 • să coopereze cu statele membre pentru a se asigura că rapoartele care trebuie prezentate în 2019 oferă informații clare și exhaustive;
 • să definească diferiții indicatori într-o manieră mai exactă;
 • să facă bilanțul experienței dobândite în cursul punerii în aplicare a sistemului actual;
 • să elaboreze în timp util propunerile privind politica de dezvoltare rurală pentru perioada de după 2020.
Raportul poate fi citit în întregime aici
 NOI INSTRUMENTE PRIVIND LEADER/CLLD


Biroul European pentru Dezvoltare Rurală (Evaluation Helpdesk) a elaborat și publicat ghidul evaluării LEADER/CLLD, document ce oferă un set larg de recomandări privind formularea și gestionarea evaluărilor LEADER / CLLD, atât la nivelul Programelor de Dezvoltare Rurală (PDR), cât și la nivelul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Ghidul nu are caracter obligatoriu și este disponibil în 23 de limbi - inclusiv română aici: http://bit.ly/2xJwYOw​
   CEA DE-A 9-a REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE ȘI GRUPUL DE LUCRU PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ
                                                         
În perioada 15-16 noiembrie, la Nicosia, s-a desfășurat cea de-a 9-a reuniune a Rețelelor Naționale Rurale și grupul de lucru privind incluziunea socială.
Astfel, în cadrul celei de-a 9-a reuniuni a Rețelelor Naționale Rurale, reprezentanții Rețelelor Naționale Rurale din 21 State Membre au agreat formatele simplificate privind centralizarea statisticilor referitoare la rețea și schimbul de experiență privind inițiativele tematice, cât și viitoare abordări privind identificarea și prezentarea exemplelor de bune practici.
De asemenea, au fost demarate acțiuni privind proiecte comune și elaborarea de instrumente specifice rețelei în ceea ce privește inovarea, impactul asupra mediului rural și comunicarea.
9th NRN meeting&social inclusion workshop, ENRD 2017
În ceea ce privește grupul de lucru dedicat incluziunii sociale, acesta a vizat teme precum șomajul și rata sărăciei ca parte a excluziunii în mediul rural, în special în ceea ce privește imigranții, persoanele în vârstă, cele cu dizabilități și minoritatea romă.
Astfel, participanții au identificat practici inovatoare referitoare la promovarea incluziunii și au sugerat acțiuni privind atragerea tinerilor în rural, consolidarea capacităților antreprenoriale, îmbunătățirea perspectivei referitoare la zonele rurale și o mai bună comunicare privind potențialul și atractivitatea zonelor rurale.

Principalele teme abordate în cadrul celei de-a 9-a reuniuni a Rețelelor Naționale Rurale (RNR) au vizat:
 • Conectarea activităților RNR-urilor,
 • Statistici Comune ale activității rețelei – analiza rezultatelor și a procesului de centralizare privind activitățile pe parcursul anului 2017,
 • Colectarea și centralizarea bunelor practici în actuala perioadă de programare,
 • Conectarea activităților tematice între  RNR-uri,
 • Elaborarea și dezvoltarea ideilor din cadrul celei de-a 8-a reuniune a Rețelelor Naționale Rurale,
 • Crearea de noi oportunități de cooperare, în special referitor la dezvoltarea zonelor rurale inclusive și creșterea potențialului acestora.
În ceea ce privește tematica incluziunii sociale, în cadrul grupului de lucru dedicat, aceasta a vizat:
 • Identificarea practicilor inovatoare privind promovarea incluziunii sociale în zonele rurale – în special prin intermediul măsurilor PNDR
 • Crearea cadrului de dezbatere și schimbul de experiență între RNR-uri – inclusiv metode privind sprijinirea și îmbunătățirea implementării PNDR în ceea ce privește incluziunea socială;
 • Definirea unor sub-teme specifice de interes pentru Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală și pentru Rețelele Naționale Rurale în ceea ce privește incluziunea socială și schimbările demografice.
Mai multe detalii aici (reuniunea rețelelor) și aici (grup de lucru incluziune socială).
 EXEMPLE DE INOVARE SOCIALĂ ÎN ZONE RURALE
SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas; RO: Inovare socială în zonele rurale marginalizate) a elaborat și publicat recent o nouă broșură privind diversitatea acțiunilor de inovare socială în zonele rurale din Europa și regiunile mediteraneene. Acțiunile prezentate în această ediție provin din Slovacia, Marea Britanie, Grecia și Tunisia.
Accesați broșura
 ATELIERUL DE LUCRU “SPRIJINUL RETELELOR RURALE NATIONALE IN EVALUAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE RURALA”
                                                                                      
În perioada 30 noiembrie -1 decembrie 2017, Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală (Evaluation Helpdesk) a organizat la Atena, atelierul de lucru cu tema Sprijinul Rețelelor Naționale Rurale în evaluarea Programelor de Dezvoltare Rurală.
Atelierul de lucru a explorat și analizat posibilele activități ale Rețelelor Naționale Rurale în sprijinirea evaluării programelor de dezvoltare rurală pe tot parcursul ciclului de evaluare, de la planificare, pregătire, structurare, la raportarea, fiind prezentate bune practici ale Statelor Membre.
De asemenea, în cadrul forumului de discuții s-a realizat un schimb de experiență privind modul în care Rețelele  Naționale Rurale pot sprijini consolidarea capacității de evaluare și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța evaluării.

 Evaluation Helpdesk, 2017
În acest context s-a evidențiat că practicile actuale de evaluare variază în statele membre.
Unele RNR contribuie la comunicarea rezultatelor evaluării prin publicații și evenimente, în timp ce altele adoptă o abordare mai proactivă, de exemplu, prin dezvoltarea de cursuri de instruire, asistarea în colectarea datelor referitoare la indicatorii PDR, iar alte RNR-uri au chiar propriile echipe de lucru dedicate evaluării, sau instituie rețele care "se ocupă exclusiv de evaluare".

Evenimentul a oferit oportunitatea discutării provocărilor și a identificării unor recomandări și soluții pentru o mai bună utilizare a resurselor Rețelelor Naționale Rurale în sprijinirea evaluării Programelor de Dezvoltare Rurală.
Mai multe informații și prezentările susținute în cadrul evenimentului pot fi consultate aici .
 CEA DE-A 2-a REUNIUNE A  GRUPULUI TEMATIC ENRD SATE INTELIGENTE

 În data de 7 decembrie 2017, la Bruxelles s-a desfășurat cea de-a doua reuniune a grupului de lucru “Sate inteligente”, tematica dezbătută vizând inovarea socială și inițiativele care pot contribui la sprijinirea acesteia și revitalizarea serviciilor rurale.

Participanții din cadrul grupului de lucru tematic au fost invitați să prezinte exemple din statele membre reprezentate, respectiv Ungaria, Finlanda, Belgia și România care corespund conceptului de sate inteligente.

Astfel, discuțiile generate în urma prezentării exemplelor au vizat aspecte precum bunele practici și sesiuni de mentorat în cadrul regiunilor, schimbarea mentalităților, atragerea și implicarea societății civile, sectorului public dar și a celui privat și evaluarea impactului politicii/programelor de dezvoltare rurală asupra mediului rural (rural proofing).
Sate inteligente, ENRD  2017
De asemenea, au fost analizate mijloacele care pot contribui la o mai bună aplicare și adaptare a conceptului “sate inteligente”, respectiv:
 • Crearea, adaptarea și furnizarea de instrumente pentru planificarea la nivelul comunităților;
 • Sprijin prin modele de plan de afaceri;
 • Sisteme pentru furnizarea de servicii integrate/ flexibilizarea finanțării pentru proiecte inovatoare.
 • Îmbunătățirea coordonării și integrării Programelor de Dezvoltare Rurală cu alte fonduri 
Reuniunea s-a bucurat de prezența reprezentantei DG AGRI - doamna Hellen Williams, membrilor Parlamentului European, domnii Tibor Szanyi și Franc Bovovic –susținători ai conceptului de “sate inteligente”, care au prezentat acțiunile viitoare privind tematica și au încurajat activitatea grupului tematic.
Mai multe detalii privind lucrările grupului tematic aici: http://bit.ly/2CUsvrv
EVENIMENTE NAȚIONALE
  SEMNAREA PRIMULUI ACORD DE FINANȚARE CU FONDUL EUROPEAN DE INVESTIȚII

În data de 28 noiembrie 2017, Fondul European de Investiții (FEI) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au semnat primul Acord de finanțare pentru a veni în sprijinul fermierilor din România, prin intermediul unui instrument financiar. Acesta este prevăzut în Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și este finanțat, atât prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cât și din resurse naționale.

Mandatul va permite FEI implementarea unui nou produs de creditare cu partajarea riscului care va reduce semnificativ ratele dobânzilor, va îmbunătăți cerințele de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor active în sectorul agricol și va susține investițiile și cheltuielile de capital ale fermelor mici şi ale întreprinderilor active în domeniul agriculturii, precum și cofinanțarea granturilor din agricultură - în concordanță cu obiectivele DG AGRI şi ale Guvernului României.

Referindu-se la semnarea acordului, directorul executiv al FEI, dl. Pier Luigi Gilibert a declarat:
Agricultura contribuie semnificativ la creșterea economică a României, iar acest mandat va îmbunătăți accesul la finanțare al fermierilor și al întreprinderilor din agricultură, având și o componentă de finanțare a fermelor mici. Prin parteneriatul încheiat cu Ministerul Agriculturii vom putea oferi mai multe oportunități fermierilor locali pentru extinderea producției și pentru creșterea competitivității în acest sector”.

Reprezentantul Guvernului României, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl Petre Daea a declarat:
În misiunea pe care o am, întotdeauna am apreciat adaptarea și flexibilitatea de care trebuie să dăm dovadă în utilizarea instrumentelor și mecanismelor Uniunii Europene, pentru a răspunde prompt și eficient la problemele cu care se confruntă fermierii. Semnarea acestui Acord de finanțare de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale reprezintă o soluție la dificultățile pe care le întâmpină fermierii în susținerea investițiilor atât de necesare dezvoltării agriculturii și a spațiului rural din România. Utilizarea fondurilor din PNDR pentru acordarea de credite, în condiții mai avantajoase, pentru fermieri contribuie atât la îmbunătățirea performanței din agricultură, cât și la integrarea într-o piață din ce în ce mai competitivă”.

Reprezentantul DG AGRI, dl. Jerzy Bogdan Plewa, director general a declarat:
Felicit România cu ocazia finalizării negocierilor pentru implementarea unui instrument financiar cu partajarea riscului finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Prin acest acord de finanțare, Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții colaborează pentru a îmbunătăți accesul la finanțare al fermierilor și al altor antreprenori din mediul rural, pentru a consolida competitivitatea și sustenabilitatea acestora. Instrumentele financiare ne pot ajuta să valorificăm şi mai mult politica de dezvoltare rurală, al doilea pilon al Politicii Agricole Comune”.
Întreg comunicatul privind semnarea acordului FEI poate fi consultat aici:
http://bit.ly/2B99fIs
 CONFERINȚA EAT SMART 2017

În data de 28 noiembrie 2017 s-a desfășurat cea de-a doua ediție a conferinței EAT SMART – eveniment organizat de Green Report în parteneriat cu Ministerul Mediului și care reunește reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai societății civile, precum și ai mediului de afaceri din domeniul retail, HoReCa, industrie, transport, producători etc.
Asemenea ediției din 2016, conferința a căutat să identifice, prezinte și să promoveze modalități referitoare la alimentația sănătoasă și reducerea risipei alimentare, alături de instituțiile cu atribuții și organizațiile implicate în domeniu.

Unul dintre elementele cele mai importante pentru atingerea celor două obiective, menționate anterior, este educația. Iar în lipsa unei discipline școlare despre nutriție, exemplele de acasă pot fi un prim pas.
Trebuie să învățăm copiii ce înseamnă alimentația sănătoasă. Este important să acordăm organismului aceeași atenție pe care o acordăm aspectului exterior” a subliniat Joseph Hadad, chef.

Invitat în cadrul evenimentului, dl. Mihai Vișansecretar de stat MADR a precizat că principalul sprijin în controlul prețurilor îl reprezintă producția, menționând că discuțiile cu Comisia Europeană referitoare la legea privind prezența a 50% produse românești în magazine continuă, iar producătorii vor fi sprijiniți – inclusive prin asociere.
Asocierea este una dintre metodele prin care poate fi sprijinită intrarea pe piață a produselor locale.  Inclusiv la nivel european au avut loc consultări și propuneri de îmbunătățire în ceea ce privește lanțul alimentar. Șansa micilor producători este lanțul scurt, producția de nișă și nu de volum.” a declarant Mihai Vișan, secretar de stat MADR.

Producătorii locali, în special micii producători contribuie inclusiv la conservarea biodiversității, însă acest fapt nu se reflectă încă în preț. “Prețul corect înseamnă o răsplată pentru producător, însă nu aduce pagube nici consumatorului” precizează Ben Mehedin, Manager de comunități în cadrul Fundației ADEPT.

Un alt aspect important în sprijinirea produselor românești îl reprezintă securizarea acestora, inclusiv prin înființarea secțiunilor dedicate produselor românești, în hypermarketuri.
Principalul aspect considerat până acum a fost reprezentat de preț.
Este necesară atât educarea consumatorilor în ceea ce privește alegerile alimentare făcute, cât și înțelegerea și sprijinirea autorităților implicate în atestarea produselor” a subliniat Paul Anghel – director general în cadrul ANPC.

Același punct de vedere privind educarea referitoare la risipa alimentară a fost susținut și în cadrul dezbaterii privind contribuția consumatorilor la reducerea risipei alimentare, subliniindu-se că este atât vorba de introducerea tematicii ca disciplină școlară, cât și de auto-educare în familie.  
Începând din noiembrie 2016, în România funcționează Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor .

Printre invitații și speakerii ediției din acest an s-au numărat dl. Mihai Vișan - Secretar de Stat Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Dorin Enache – Director Executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județului Brașov, George Bădescu - Director Executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), dl. Valer Hancaș - Manager Corporate Affairs și Comunicare Kaufland România, Paul Silviu Anghel - Director General - Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din cadrul Autorității pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Gabriel Sescu - Președintele Asociației Banca pentru Alimente, Sorin Iorga - cercetător științific în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București, Elena Dinu – expert risipă alimentară în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Nadia Debs - dezvoltator al aplicației pentru telefoane mobile Tummy.
Mai multe informații despre reducerea risipei alimentare și conferința EAT SMART
https://www.green-report.ro/eat-smart/
Sursă fotografii: RNDR și Green Report

 CONTRIBUȚIA ECONOMIEI CIRCULARE LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A SECTORULUI AGRO-ALIMENTAR

În data de 23 noiembrie, USAMV București a găzduit conferința Contribuția economiei circulare la dezvoltarea durabilă a sectorului agro-alimentar, organizată de către Ambasada Olandei la Bucureşti, cu sprijinul Universităţii Wageningen (renumită la nivel mondial pentru nivelul academic ridicat și pentru rezultatele în domeniul cercetării științifice), al experților Comisiei Europene şi dezvoltatorilor de afaceri circulare din Olanda şi din România. Evenimente similare au fost organizate și la Cluj și Iași în colaborare cu USAMV din cele două orașe.

Conceptul de economie circulară constă într-o economie care produce zero deșeuri, ceea ce înseamnă că un produs sau proces de producție se încadrează în două categorii: fie are o componentă biodegradabilă, fie o componentă cu 100% potențial de reciclare. Trecerea spre practici de regenerare, pe baza principiilor economiei circulare, pot contribui la crearea de plus valoare a produselor și la reconstruirea capitalului natural.

Sesiunile de prezentări s-au adresat deopotrivă reprezentanților autorităților centrale şi locale, mediului academic şi al cercetării, mediului de afaceri şi persoanelor preocupate de modul în care economia circulară le poate influenţa activitatea, prin provocările, dar şi prin oportunităţile aduse de acesta.

Viziunea Comisiei Europene despre tranziția către economia circulară a fost deja transpusă în pachete legislative și proiecte inovative, iar pașii făcuți de Olanda în această direcţie se văd în exemplele concrete de afaceri care urmăresc să asigure modele de consum și de producție durabile. Planul de acțiune privind economia circulară adoptat de Comisia Europeană în 2015 include mai multe acțiuni relevante pentru agricultură și industria alimentară, în special acțiuni referitoare la deșeurile alimentare, reutilizarea apei și a îngrășămintelor.
În ce privește deșeurile alimentare, Comisia a stabilit în august 2016 o platformă dedicată prevenirii risipei de alimente, care implică atât statele membre, cât și actorii din lanțul alimentar.

Fermierii trebuie să producă mai mult și de calitate mai bună, simultan cu respectarea unor constrângeri de mediu, pentru a menține un echilibru între creșterea producției și controlul emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce ar reduce pierderile de alimente după recoltare și ar îmbunătăți colectarea și reciclarea deșeurilor rezultate din agricultură. Noile sisteme IT, materii prime și o mai bună utilizare a nutrienților sau a tratamentului gunoiului de grajd,  pot schimba modul de producție agricolă de astăzi către o economie circulară funcțională.
Tranziția către o economie circulară presupune o combinație de abordări complementare care implică metodele tradiționale, cât și tehnologii noi pentru restabilirea capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide.
Adaptarea la conceptele inovatoare trebuie să meargă dincolo de abordările clasice și să includă noi practici, economia verde sau circulară, stabilirea unui dialog între industrie, centre de cercetare, entități publice centrale și societatea civilă care cere noi abordări, sensibile la elaborarea politicilor favorabile conceptului, noi forme hibride de guvernare, în care rolurile și responsabilitățile entităților publice și private sunt împărțite și încărcate de un angajament mai mare pentru cooperare arătat de către toți actorii implicați.
Prezentările din cadrul evenimentului pot fi consultate accesând linkul

 TÂRGUL "MEȘTEȘUGURILE ȘI OCUPAȚIILE TRADIȚIONALE ALE OLTENILOR DE SUB MUNTE"

În data de 06.12.2017, în comuna Baia de Fier - județul Gorj s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a târgului Meșteșugurile și ocupațiile tradiționale ale oltenilor de sub munte.
La eveniment au fost prezenți meșteri populari din județele Gorj ,Vâlcea, Argeș, Sibiu care au prezentat produse alimentare tradiționale țărănești, cât și  reprezentanți ai  grupurilor de acțiune locala din Gorj și judetele limitrofe, instituției prefectului, OJFIR, DAJ și CDRJ din județul Gorj.


  TÂRGUL FOCUL LUI SUMEDRU

În perioada 26-27 octombrie, locuitorii din nordul județului Argeș au celebrat Focul lui Sumedru, o sărbătoare cu rădăcini precreștine ce se regăsesc în celebrarea morţii şi renaşterii, prin incinerare.
Focul lui Sumedru se desfășoară în ajunul sărbătorii religioase de Sf. Dumitru -protector al păstorilor.
Este vorba de focul viu al ciobanilor români, care purifică îndeosebi păstorii şi turmele.

Calendarul pastoral al oierilor este împărțit în două anotimpuri: iarna patronată de Sumedru, reprezentare mitică ce desfrunzește codru și vara patronata de fratele acestuia, Sangiorz, care înfrunzește codrul.
Gospodarii și fermierii valorifică produsele, începând de la lactate și până la fructele și legumele de toamnă, produse prelucrate în sistem tradițional, ia populară, țuica de fructe, dansurile și muzica folclorului local.


  CAMPANIA DE INFORMARE "ALEGE OAIA" ÎN SIBIU, ALBA ȘI CLUJ

În data de 18 noiembrie, Sibiu a fost gadza prezentării stadiului proiectului ”Telemeaua de SibiuIGP (Indicație Geografică Protejată) și a campaniei de informare "Alege oaia".

Campanie de informare și promovare „Alege oaia” privind  consumul de carne și produse din carne de oaie, desfășurată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a ajuns în 25- 26 noiembrie la Cluj –Napoca și în 30 noiembrie – 1 decembrie la Alba Iulia.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, domnul Petre DAEA a participat la ambele evenimente   alături de consilieri, directorii DAJ, ANSVSA și de asociațiile de crescători de ovine din cele două județe și consumatori.
În cadrul evenimentului de la Alba Iulia s-au realizat o serie de vizite la agenți economici din domeniu, ferme de ovine precum și o întâlnire cu președinți ai asociaților de crescători de ovine din județ, directori ai serviciilor deconcentrate.

Prin  campania Alege oaia se urmăreşte valorificarea producţiilor agro-alimentare provenite de la specia ovine, creşterea valorii de export prin produse prelucrate, atragerea forţei de muncă în sectorul de prelucrare a cărnii şi a produselor din carne de oaie, dar şi păstrarea tradiţiilor privind preparatele culinare din această specie, în special în zonele montane.

Reprezentanţii CDRJ au mărit vizibilitatea LEADER PNDR şi RNDR și au facilitat întâlniri între producători, crescători de ovine și cu publicul interesat de accesarea masurilor din PNDR.

  TÂRGUL DE CRĂCIUN AL GOSPODĂRIILOR DE PRODUSE MONTANE

În perioada 16-17 decembrie Grupul de Actiune Locala Valea Muntelui din jud. Bacău, în parteneriat cu Primăria Ghimeș-Făget și firma locală Degustarium, a organizat Târgul de Crăciun al gospodăriilor de produse montane  în cadrul căruia au fost promovați agricultorii, crescătorii de animale și meșteșugarii care realizează produse locale montane și păstrează cultura și tradiția locală.

Printre participanți s-au numărat producători de produse tradiționale din comuna Ghimeș și din comunele limitrofe cu o gama diversificata de  brânzeturi și produse lactate, de produse din carne, pește, produse de panificație, fructe de pădure, miere de albine si produse apicole, conserve dar si specialități cu alcool.  
 
Evenimentul a debutat cu seminarul pe tema autorizării și comercializării produselor locale în contextul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Valea Muntelui.
Despre felul în care este percepută procedura de autorizare a produselor tradiționale a vorbit dna Ionela Paliştan, singurul producător din județul Bacău care a reușit să obțină atestatul de produs tradițional pentru păstrăvul afumat.
Reprezentanții producătorilor locali şi-au exprimat părerile faţă de legislația privind autorizarea produselor.

Sursă foto:Deșteptarea 
30 ianuarie 2018
Atelier ENRD: Viitorul Politcii Agricole Comune
Bruxelles,Belgia
detalii aici...
 
6 februarie 2018
Atelier ENRD privind simplificarea LEADER
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
 
13 februarie 2018
Atelier ENRD privind Îmbunătățirea PDR: nivel regional
Roma - Italia
detalii aici...
19-21 februarie 2018
Cea de-a 18-a conferință internațională 
privind sectorul pomicol organic

Stuttgart - Germania
detalii aici...
27-28 februarie 2018
Agricultura în zonele montane
Kathmandu-Nepal​
detalii aici...
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp