Lees deze nieuwsbrief online
In deze nieuwsbrief:
  • Aankondiging vergadering Gebiedscommissie 
  • Volgend jaar maakt de Gebiedscommissie keuzes
  • Terugkoppeling Dwarsdiep
  • Zienswijzen NRD
  • Extra capaciteit gemaal

6 december: vergadering Gebiedscommissie

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op dinsdag 6 december 2016. Het is van 19 tot 21 uur in het gemeentehuis in Marum aan de Molenstraat 45.

Het eerste gedeelte van de vergadering is openbaar en duurt ongeveer een uur. Klik hier voor de agenda en de vergaderstukken.

In 2017 worden de keuzes gemaakt


Tijdens de komende vergadering van de Gebiedscommissie worden geen definitieve keuzes gemaakt met betrekking tot de inrichting van het Zuidelijk Westerkwartier. Dit is verschoven naar de eerste helft van 2017. 
 
De planvorming heeft vertraging opgelopen doordat er uitgebreid is ingegaan op onderzoeksvragen. Bovendien was er de pech van een crash van een externe server. Daardoor kon er ruim acht weken niet met de benodigde rekenmodellen gewerkt worden. Het resulteert in een nieuwe planning. De exacte data worden halverwege december bekend gemaakt, in ieder geval op de site en via een nieuwsbrief.

Uitnodiging terugkoppeling Dwarsdiep
 

Op woensdag 14 december wordt het gezamenlijk gemaakte schetsplan van Dwarsdiep gepresenteerd aan de streek. Uiteraard komen ook de alternatieven en varianten aan bod. Grondeigenaren, in- en aanwonenden en belangstellenden van het gehele Dwarsdiep (Noord en Zuid) zijn uitgenodigd. 

U bent welkom op woensdag 14 december van 20.00 tot 22.00 uur.
Locatie: De Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert
Meer weten over het project? Bezoek de website

Voortgang procedures - zienswijzen ontvangen

  • Van 30 september tot en met 10 november lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Er zijn 4 zienswijzen en 1 advies ingediend. Aan de wettelijke adviseurs en de commissie MER is advies gevraagd. De commissie MER brengt begin december 2016 haar advies uit. klik hier voor uitleg van de begrippen NRD en MER  Op basis van de ontvangen inspraak en adviezen stelt Gedeputeerde Staten definitief de reikwijdte en het detailniveau van het MER vast. Vervolgens wordt het MER opgesteld. De uitkomsten van het MER worden gebruikt als onderbouwing voor het provinciaal inpassingsplan (PIP).
  • Er is gestart met het opstellen van het provinciaal inpassingsplan (PIP).
  • Het opstellen van het MER en het PIP loopt gelijk op met het opstellen van het inrichtingsplan. Dit vindt in de eerste helft van 2017 plaats.

Lagere kades door extra capaciteit gemaal


Nieuwe klimaatcijfers en de te verwachten bodemdaling maken duidelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het houden van droge voeten. Waterschap Noorderzijlvest heeft voor de waterveiligheid in de toekomst besloten om extra maatregelen te nemen. Een daarvan is het uitbreiden van de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes bij Zoutkamp. Daardoor wordt een deel van het overschot aan water op een andere manier geborgen. De nieuwe kades in Polder de Dijken en De Drie Polders vallen daardoor tot 20 centimeter lager uit dan eerder is aangegeven. 
Dit geldt overigens niet voor het Dwarsdiep, waar het water met een stuw wordt gereguleerd. Daar heeft het gemaal geen effect op de waterstand. 

Lees meer hierover op de website van het project Zuidelijk Westerkwartier en de website van Waterschap Noorderzijlvest

Veilig en prettig wonen, werken en recreëren

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Hiervoor is begin vorig jaar de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het leven geroepen. Deze commissie maakt de komende tijd een conceptinrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon- en/of werkgebied.
Copyright © 2016 Zuidelijk Westerkwartier, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp