Copy
Gallwch weld yr ebost hwn yn eich porwr
Newyddlen Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
Rhifyn 2
View this email in your browser
Conwy Youth Service Newsletter
Issue 2

CROESO

… i’n ail newyddlen, mae dros 3,500 o bobl ifanc yn ymgysylltu gyda'n gwasanaeth, dyma gipolwg o’r amrywiaeth eang o weithgareddau a gynhelir mewn clybiau ieuenctid, canolfannau hamdden, gwobrau Dug Caeredin, mewn ysgolion ac ar-lein. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn gweithio gydag unrhyw un sydd rhwng 11-25 oed, waeth be fo’u rhyw, eu cefndir neu eu gallu.

Bydd ein clybiau a’n prosiectau yn cau 19 Rhagfyr ac yn ailagor 8 Ionawr gyda gweithdai Cymerwch Ran Venue Cymru. Gwiriwch fanylion digwyddiadau yn eich ardal gyda’ch gweithiwr ieuenctid. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y flwyddyn newydd.

CYNNWYS:

Newyddion o'r ardaloedd: Golau Cylch: Prosiectau Ledled y Sir:

NEWYDDION O'R ARDALOEDD:

DWYRAIN

Y tymor hwn cynhelir clybiau ieuenctid yn Tan Lan, Abergele, Bae Colwyn, Tan y Marian, Bae Cinmel, Llanddulas, Llysfaen, Belgrano a Mochdre. Ynghyd â'n sesiwn Ffitrwydd Dydd Gwener yng Nghanolfan Hamdden Eirias, rydym yn ymweld ag ysgolion Emrys ap Iwan a Bryn Elian ar amser cinio. Mae rhaglen lawn ar gyfer gwanwyn 2016 ar gael yma.

Yn ddiweddar, mae pobl ifanc wedi bod yn dathlu ar ôl cymryd rhan mewn nifer o gymwysterau Agored mewn ffotograffiaeth, gwleidyddiaeth Cymru, traddodiadau ac arferion Cymru, coginio a gofal plant. Ewch i weld y lluniau ar Facebook. Cysylltwch â: Rachel.Simmonds@conwy.gov.uk

GORLLEWIN


Mae ein rhaglen gwanwyn yn llawn o weithgareddau yn ein clybiau ieuenctid sydd yn rhedeg i mewn - Llandudno; Cyffordd Llandudno; Conwy a Phenmaenmawr; ynghyd â Dydd Gwener Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden John Bright. Mae clwb ieuenctid newydd yng Nglan Conwy; ac ar 12/1/16 bydd darpariaeth symudol newydd yn ymweld â Chraig-y-Don a Deganwy bob nos Fawrth. Bydd gweithgareddau Tymor Hanner mewn clybiau ieuenctid Llandudno a Chyffordd Llandudno yn rhedeg o 1-4pm Dydd Llun-Dydd Iau gyda choginio, gemau hwyl, cystadlaethau, crefft a gweithdai addysg anffurfiol. Ym mis Mawrth, "Cyfiawnder mewn Diwrnod" yn dychwelyd i Glwb Ieuenctid Llandudno lle mae pobl ifanc yn dysgu am y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys cymryd rhan mewn sesiwn llys ynadon live. Gall ein rhaglen ddiweddaraf ar gael yma.

Roedd y ddau fis diwethaf, prosiect gwaith ieuenctid allgymorth ymgysylltu â phobl ifanc yng Nghyffordd Llandudno yn gofyn am eu barn ar y pryderon a godwyd gan yr Heddlu lleol a chymunedol. Pobl Ifanc yng Nghlwb Ieuenctid Penmaenmawr wedi bod yn brysur yn gweithio ar eu achrediadau Agored yn ddiweddar. Mae rhai dysgu'r gitâr, ac eraill ar brosiect coginio. Ardal Parti Nadolig cymerodd llawn gemau, dawnsio a chystadlaethau lle. Pobl ifanc Clwb Ieuenctid Conwy wedi bod yn gweithio gyda Grant Treftadaeth y Loteri yn ymweld â safleoedd treftadaeth gwahanol o fewn Sir Conwy, gallwch weld yr hyn y meant wedi bod yn ei wneud ar eu tudalen brosiect Facebook - Materion Conwy deall ein treftadaeth. Edrychwch ar ein lluniau ar Facebook. Cysylltwch â: Peter.Pugh@conwy.gov.uk

GWLEDIG

Hoffai’r tîm gwaith ieuenctid gwledig ddymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda ichi. Bydd sesiynau a gweithgareddau ieuenctid gwledig yn parhau ym Metws-yn-Rhos, Cerrigydrudion, Dolgarrog, Groes, Dolwyddelan, Llanddoged, Llangernyw, Llanfairtalhaearn, Llannefydd, Llanrwst, Penmachno, Tal-y-Bont, Trefriw, Ysbyty Ifan ac Ysgol Dyffryn Conwy. Mae rhaglen lawn ar gael yma.

Mae 2015 wedi bod yn flwyddyn brysur i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni achrediad Agored sy’n cynnwys ffotograffiaeth, drama, hanes lleol, gwaith tîm a chynhyrchu ffilmiau. Yn hanner tymor mis Chwefror bydd grŵp o bobl ifanc o Gonwy wledig yn ymweld â’r Senedd - Cynulliad Cenedlaethol Cymru i weld sut mae’r broses gwneud penderfyniadau yn gweithio yng Nghymru. Edrychwch ar ein lluniau a’n fideos ar Facebook.
Cysylltwch â: Garth.Thomas@conwy.gov.uk

WELCOME...

...  to our second newsletter, we have over 3,500 young people participating throughout the county, here is an overview of the wide range of activities taking place at youth clubs, leisure centres, DofE, schools and online. Conwy Youth Service works with anyone 11-25 years of age, regardless of their gender, background or ability.

Our clubs and projects will be closed from 19th December 2015 and start again on the 8th January 2016 with workshops at Take pArt, Venue Cymru. Check with your local youth worker for details on activities in your area. 

We look forward to seeing you in the new year.

CONTENTS:

News from the Areas: Spotlight: County Wide Projects:

NEWS FROM THE AREAS: 

EAST  

This term our youth sessions will be running in Tan Lan, Abergele, Colwyn Bay, Tan y Marian, Kinmel Bay, Llanddulas, Llysfaen, Towyn, Belgrano and Mochdre. Along with our Friday Fitness session at Eirias Leisure Centre, we have lunch time visits to Bryn Elian and Emrys Ap Iwan schools. Our latest programme can be found here.

Recently, young people have been enjoying well deserved seasonal celebrations after taking part in a number of Agored qualifications in photography, Welsh politics, Welsh customs and traditions, cooking and childcare. 
Have a look at our photographs on Facebook. Contact: Rachel.Simmonds@conwy.gov.uk

WEST 


Our spring programme is packed with activities in our youth clubs which are running in - Llandudno; Llandudno Junction; Conwy and Penmaenmawr; along with Friday Fitness at John Bright Leisure Centre. There is a new youth club in Glan Conwy; and on 12/1/16 a new mobile provision will visit Craig-y-Don and Deganwy every Tuesday evening.

Half Term activities at Llandudno and Llandudno Junction youth clubs will run from 1-4pm Monday-Thursday with cooking, fun games, competitions, craft and informal education workshops.

In March, "Justice in a Day" returns to Llandudno Youth Club where young people learn about the criminal justice system, including taking part in a live magistrate’s court session. Our latest programme can be found here.

The last two months, an outreach youth work project engaged with young people in Llandudno Junction asking for their views on concerns raised by the local Police and community. Young People at Penmaenmawr Youth Club have been busy working on their Agored accreditations recently. Some learning the guitar, and others on a cooking project. An area Christmas Party took place packed full of games, dance and competitions. Conwy Youth Club young people have been working with the Heritage Lottery Grant visiting different heritage sites within Conwy County, you can see what they have been up to on their Facebook project page - Conwy matters - understanding our heritage.
 
More of our activity photographs can be found on Facebook.
Contact:Peter.Pugh@Conwy.gov.uk

RURAL 

The Rural youth work team wish you all a very happy Christmas and a happy new year. Rural youth sessions and activities will continue in Betws yn Rhos, Cerrigydrudion, Dolgarrog, Dolwyddelan, Groes, Llanddoged, Llangernyw, Llannefydd, Llanfairtalhaearn, Llanrwst, Penmachno, Tal-y-Bont, Trefriw, Ysbyty Ifan and Ysgol Dyffryn Conwy. A full programme can be found here.

2015 has been a busy year for young people participating in Agored accreditation programmes to include photography, drama, local history, team work and film making. In February half term a group of young people from rural Conwy will be visiting the Senedd - National Assembly for Wales to see how the decision making process in Wales works. Check out our videos and photographs on Facebook.

Contact:
Garth.Thomas@conwy.gov.uk

GOLAU CYLCH: 

SPOTLIGHT: 

DARPARIAETHAU SYMUDOL IEUENCTID


MOBILE YOUTH PROVISIONS 

Efallai y gwelwch ein darpariaeth symudol ieuenctid allan fin nos mewn trefi a phentrefi dros y sir.

Mae dau gerbyd, y cerbyd "Mini” (chwith) a’r cerbyd “Mawr” (dde) ac mae yn y ddau ofod diogel i’r bobl ifanc ddefnyddio’r gweithgareddau sydd ynddynt, neu gallant gael eu defnyddio fel canolfan ar gyfer gweithgareddau chwaraeon.

Mae’r cerbydau hefyd yn rhan o sesiynau galw heibio amser cinio mewn tair ysgol uwchradd yng Nghonwy.

Keep an eye out and you may well see our youth mobiles on their way to meet young people every evening in towns and villages across the county.

There are two mobiles, the "Mini" mobile (left) and the "Large" mobile (right), both vehicles provide a safe space for young people to get involved with activities on board, or as a base for sporting activities.

The mobiles also provide a drop in session at three secondary schools in Conwy at lunch times.

PROSIECTAU LEDLED Y SIR: 

COUNTY WIDE PROJECTS: 

GWOBR DUG CAEREDIN


Mae Canolfannau Gwobrau Agored DofE Bae Colwyn, Conwy a Llanrwst wedi croesawu pobl ifanc newydd i’r wobr Efydd. Mae’n Gweithiwr Datblygu Ieuenctid DofE yn parhau i gefnogi’n partneriaid mewn ysgolion, colegau a Gwasanaethau Cymdeithasol gan sicrhau bod pobl o bob math yn cael y cyfle i gymryd rhan yma yng Nghonwy. Cliciwch yma i weld lluniau a fideos o’r teithiau.

Mae sawl cyfle o fewn Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i bobl ifanc lwyddo yn elfennau “gwasanaeth, sgiliau, hamdden gorfforol a theithiau” Gwobr Dug Caeredin.

Diolch i’r nifer o bobl ifanc sy’n cwblhau eu gwobrau, mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy DofE yn mynd i dorri record yn 2015/16! 

Cliciwch yma i weld y rhaglen 2015/16.

Cysylltwch â:
Matty.Bowman@conwy.gov.uk neu www.facebook.com/DofEConwy

PROSIECT DELWEDD IACH (HIP) 

Ar hyn o bryd mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ffitrwydd corfforol, megis sesiynau chwaraeon Pop Yp. Mae sesiwn Pop Yp newydd wedi cychwyn ym Mae Cinmel ac mae’n boblogaidd iawn. Bydd gweithdai ffordd iach o fyw yn parhau i gael eu darparu yn holl glybiau ieuenctid ac ysgolion uwchradd Conwy ac mewn grwpiau lleol eraill e.e. Gofalwyr Ifanc. Mae’n gwirfoddolwyr ifanc a’r addysgwyr cyfoedion yn parhau i gynnig cymorth gwerthfawr, gan gynnwys helpu mewn gŵyl aml-chwaraeon fis Hydref a gŵyl fadminton fis Tachwedd. Mae dau wirfoddolwr bellach wedi ymuno â Chyngor Ieuenctid Conwy a byddant yn ymgymryd â hyfforddiant ym mis Ionawr. Yn ddiweddar aeth pum gwirfoddolwr i Glwb Chwaraeon Rochdale Doortstep sy’n ceisio gwella lefel gweithgaredd corfforol pobl ifanc sydd ag anableddau. Hefyd yn ddiweddar, enillodd un o'n gwirfoddolwyr sef Carwyn Williams Wobr "Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn 2015” yng Ngwobrau Chwaraeon Sir Fwrdeistref Conwy yn Venue Cymru.

Cadwch lygad ar ein tudalen ar Facebook i weld pa sesiynau sy’n digwydd a chliciwch yma i weld lluniau. Cysylltwch â: Chris.Gledhill@conwy.gov.uk

HYFFORDDIANT


Mae'r rhaglen hyfforddiant ar gyfer 2015/16 ar y trywydd iawn gyda nifer o gyrsiau wedi’u gwblhau.

Mae staff newydd ar hyn o bryd yn cwblhau’r hyfforddiant cydraddoldeb ar-lein a’r cyrsiau hyfforddiant iechyd a diogelwch gorfodol. Cynhaliwyd Cynhadledd Gwasanaeth Ieuenctid Gogledd Cymru lwyddiannus yn Glasdir fis Chwefror a bu staff mewn gweithdai ar CEOP (Atal Camfanteisio ar Blant Arlein), cyffuriau cyfreithlon (legal highs), merched mewn chwaraeon ac ymddygiad rhywiol peryg. Roedd ymateb y staff yn bositif iawn ar yr effaith y bydd y sesiynau yn gael ar eu gwaith gyda phobl ifanc.

“Mae’r digwyddiad wedi bod yn wych. Dwi wedi dysgu llawer o bethau newydd am ymddygiad rhywiol peryg a gwarchod plant ar-lein~bydd hyn yn bwysig ac yn berthnasol iawn yn fy rôl” Angharad.

Fis Ionawr byddwn yn cynnal hyfforddiant diogelu ac ym mis Chwefror cynhelir hyfforddiant ar ddatblygu sgiliau achredu. 
Cysylltwch â: Ann.D.Smith@conwy.gov.uk

ACHREDU


Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn y broses o drefnu digwyddiad Dathlu Cyflawniadau i bobl ifanc Conwy. Fis Mawrth eleni, oherwydd y cynnydd mewn achrediadau a gwblhawyd gan bobl ifanc, cynhelir y noson wobrwyo yn Arena Venue Cymru, gan fod y Neuadd yn rhy fach. Rydym yn chwilio am berfformwyr ifanc, cliciwch yma am wybodaeth.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy o’r farn ei bod yn bwysig cynnig addysg anffurfiol i bobl ifanc, mae’r achrediadau’n amrywio o Wobrau DofE, Gwobrau Prifysgol Ieuenctid i unedau Agored. Mae Unedau Agored Cymru yn cael eu cydnabod yn genedlaethol ac wedi eu hachredu, mae’r pynciau’n amrywio o dreftadaeth a diwylliant Cymreig, cymuned, addysg cyfoedion, coginio, gwnïo a gofal babi, i’n cyrsiau STEM newydd (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (gweler DIP)). Cysylltwch â:
Kirsty.Weyman@conwy.gov.uk

PROSIECT GWYBODAETH DDIGIDOL 


Mae’r prosiect hwn yn cynnwys tair prif ffrwd:
Gwybodaeth: yn darparu gwybodaeth ddigidol i bobl ifanc a’u teuluoedd drwy’r cyfryngau cymdeithasol; a thrwy’r cylchlythyr hwn i bartneriaid a phobl broffesiynol. 

Diogelu: gweithio i ddiogelu pobl ifanc ar-lein. Darperir hyfforddiant rhyngweithiol diogelu rhyngrwyd i bobl ifanc a’u teuluoedd, gan ddarparu hyfforddiant CEOP i bobl proffesiynol hefyd.

STEM: gweithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg i bobl ifanc yng Nghonwy. Caiff y rhain eu darparu fel rhan o gynllun cenedlaethol i ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn y pynciau hyn oherwydd gagendor mewn sgiliau cenedlaethol. Mynychodd pobl ifanc o Gonwy ‘Ddiwrnod Her LEGO’ ym mis Hydref ble buont yn mwynhau adeiladau robotiaid a chitiau ynni LEGO - ewch i weld y lluniau ar Facebook yma.

Mae dau gynllun partneriaeth STEM newydd yn cael eu peilota, un lle mae Cymunedau’n Gyntaf yn darparu’r cwrs STEM Agored a grëwyd yn ddiweddar ar ôl ysgol yn 22 Station Road, Bae Colwyn ac yn cychwyn ganol Ionawr. Mae Prifysgol Bangor yn rhedeg yr ail brosiect gyda darpariaeth STEM symudol yn ystod wythnos Wyddoniaeth Prydain. Cysylltwch â: Joy.Chiplin@conwy.gov.uk

TARGEDU 


Mae'r prosiect Targedu yn parhau i ddarparu sesiynau un i un gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n wynebu rhwystrau i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Fel rhan o'r Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid, mae’r prosiect hwn yn annog unigolion i gael gafael ar gymorth a chyngor. 

Rydym wrthi'n gweithio gyda Hafal, elusen iechyd meddwl, ar brosiect i gynyddu hyder a hunan-barch tra’n deall ac yn lleihau pryder. Mae'r grŵp wedi creu a chael llwyddiant wrth werthu eu crefftau Nadolig yn nigwyddiad  "Mae’r Gwyliau yn Dod - Bae Colwyn". Cliciwch yma i weld y lluniau ar Facebook.
Cysylltwch â: Sharon.Campbell@conwy.gov.uk

DofE (DUKE OF EDINBURGH)


DofE Open Award Centres in Colwyn Bay, Conwy and Llanrwst have welcomed new young people to the Bronze award. Our DofE Youth Development Officer is continuing to support our partners at schools, college and Social Services ensuring that young people from all walks of life in Conwy have the opportunity to get involved. Click here to see photographs and videos from expeditions.

There are many opportunities within Conwy Youth Service for young people to achieve the "service, skills, physical recreation and expedition" elements of their DofE Award.

Thanks to the number of young people completing their awards, 2015/16 is going to be a record breaking year for Conwy Youth Service DofE!
Click here to view the 2015/16 programme. Contact Matty.Bowman@conwy.gov.uk or www.facebook.com/DofEConwy

HEALTHY IMAGE PROJECT (HIP) 

Young people are engaging in a variety of physical activities, such as Pop Up sports sessions. A new Pop Up session has now started in Kinmel Bay and is proving very popular. Healthy lifestyle workshops continue to be delivered in all Conwy youth clubs, secondary schools and for other local groups for example, Young Carers. 

Our impressive volunteers and peer educators continue to provide valuable assistance, including helping at a multi-sport festival in October and a Badminton festival in November. Two volunteers have now joined Conwy Youth Council and will be undertaking training in January. Five volunteers recently visited Rochdale Doorstep Sports Club aimed at improving physical activity levels for young people with disabilities.

Finally, one of our volunteers, Carwyn Williams, recently won ‘Young Volunteer of the Year 2015’ at the Conwy County Borough Sports Awards at Venue Cymru.

Keep an eye on our Facebook page to see what sessions are happening and click here to view photographs. 

Contact: Chris.Gledhill@conwy.gov.uk

TRAINING 


The Training programme for 2015/16 is on track with a number of courses completed.

New staff are currently going through the on-line equalities training and those mandatory health and safety training courses.
A successful North Wales Youth Service conference was held at Glasdir in November with staff attending workshops on CEOP (Children’s Exploitation On-line Protection) legal highs, girls in sport and risky sexualised behaviours. Evaluations from staff were very positive on the impact the sessions will have on their work with young people.

“The event has been of great benefit. I have learnt a lot of new things about risky sexualised behaviours and on-line child protection ~ both of which will be important and highly relevant in my role”. Angharad. 

In January we will be holding safeguarding training and in February training on developing accreditation skills.

Contact: Ann.D.Smith@conwy.gov.uk

ACCREDITATION 


Conwy Youth Service are in the process of planning their 2015/16 Celebration of Achievement event for Conwy young people. This March, due to the growth of accreditations completed by young people, the awards evening will be hosted in the Venue Cymru Arena as the hall is just too small. We are looking for young performers click here for information.

Conwy Youth Service believe it is important to offer informal education to young people, the accreditations range from DofE Awards, Youth University Awards to Agored units. Agored Cymru units are nationally recognised and quality assured, the subjects are diverse from Welsh culture and heritage, community, peer education, cooking, sewing and baby care, to our newly developed STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics (see DIP)) courses.
Contact: Kirsty.Weyman@conwy.gov.uk 

DIGITAL INFORMATION PROJECT (DIP)


This project consists of three main streams:
Information: providing information for young people and their families digitally through social media; and via this newsletter to partners and professionals.

Safeguarding: working to safeguard young people on-line. Interactive internet safety training is delivered to young people and parents, additionally delivering CEOP training to professionals. 
 
STEM: short term and long term science, technology, engineering and maths (STEM) activities for young people in Conwy. These are being delivered as part of the nationwide urge to inspire young people to take up these subjects due to a national skills gap. The "LEGO challenge day" in October half term was attended by young people from all over Conwy who enjoyed building robots and using LEGO energy kits - view the photos on Facebook here

Two new STEM partnership projects are being piloted, one with Communities First delivering the recently created STEM Agored course after school at 22 Station Road, Colwyn Bay - starting mid January. The second with Bangor University running a Mobile STEM provision during British Science week
Contact: Joy.Chiplin@conwy.gov.uk

TARGETED 


The Targeted project is continuing to provide one to one sessions with young people aged 16-24 who face barriers to employment, education or training. As part of the Youth Engagement and Progression Framework this project is encouraging individuals to access support and advice. 

We are currently working with Hafal, the mental health charity, on a project increasing confidence and self esteem whilst understanding and reducing anxiety. The group have created and successfully sold their Christmas crafts at the "Holidays are coming - Colwyn Bay" Christmas event.

Contact: Sharon.Campbell@conwy.gov.uk
 
Cysylltwch â ni:

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeiladau’r Llyfrgell, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575037
 
Eisiau newid sut rydych yn derbyn y negeseuon ebost hyn? Gallwch ddiweddaru eich dewis neu ddad-danysgrifio o’r rhestr hon
 
Contact us:

Conwy Youth Service
Conwy County Borough Council
Library Buildings, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575037

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
Gwefan
Gwefan
E-bost
E-bost
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
Email
Email
Website
Website