Copy
Gallwch weld yr ebost hwn yn eich porwr
Newyddlen Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
Rhifyn 4
View this email in your browser
Conwy Youth Service Newsletter
Issue 4

CROESO

...  i'n pedwaredd newyddlen, mae gennym dros 3,500 o bobl ifanc yn cymryd rhan ar draws y sir, dyma drosolwg o'r ystod eang o weithgareddau sy'n digwydd mewn clybiau ieuenctid, Dug Caeredin, ysgolion ac ar-lein. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn gweithio gydag unrhyw un 11-25 oed, beth bynnag yw eu rhyw, cefndir neu allu.

Bydd ein clybiau a phrosiectau ar gau o 16 Rhagfyr 2016 ac yn ailddechrau eto ar 3 Ionawr 2017. Gwiriwch gyda’ch gweithiwr ieuenctid lleol i gael manylion y gweithgareddau yn eich ardal chi. 
Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y flwyddyn newydd.

CYNNWYS:

Newyddion gan y Gweithwyr Cymunedol:

Golau Cylch: Hyfforddiant

Prosiectau Ledled y Sir:

NEWYDDION GAN Y GWEITHWYR CYMUNEDOL:

Bydd sesiynau ieuenctid a gweithgareddau yn parhau ar draws ardaloedd gwledig ac arfordirol Conwy gan ddechrau ar 3 Ionawr 2017. Gall rhaglen lawn gael ei gweld yma

Mae ein sesiynau a gweithgareddau yn cynnwys ein clybiau ieuenctid a sesiynau symudol ieuenctid, clybiau amser cinio/ar ôl ysgol mewn gwahanol ysgolion o amgylch Conwy ac amrywiaeth o sesiynau Dydd Gwener Ffitrwydd poblogaidd iawn ar hyd yr arfordir. Yn ddiweddar, mae rhai o'n pobl ifanc yn Llanddulas wedi bod yn gwneud eu fersiwn o'r "her mannequin" poblogaidd iawn, edrychwch ar eu fideo yma.
 
Mae llawer o ddarpariaethau ieuenctid wedi bod yn gwneud addurniadau Nadolig a bwyd Nadoligaidd ac wedi bod yn mwynhau dathliadau tymhorol haeddiannol. Mae Clwb Ieuenctid Glan Conwy wedi dathlu eu blwyddyn gyntaf yn eu hadeilad newydd gyda Pharti Nadolig gyda bwffe a chwis ar gyfer rhieni a neiniau a theidiau!! Mae pobl ifanc Cyffordd Llandudno yn rhoi diwrnod Pontio'r Cenedlaethau arall i’w cymuned gyda bingo, bwyd a hwyl.

Mae Grŵp Treftadaeth Conwy bron â gorffen eu gwaith prosiect - maent wedi creu celf sydd wedi ei arddangos yn Oriel Mostyn, ymchwilio a chreu fideos o amgylch safleoedd Treftadaeth Conwy, a phan fyddant yn gorffen byddant wedi cwblhau tri Achrediad Agored! Da iawn nhw! 

Ar hyn o bryd mae pobl ifanc yn gweithio ar baentio ystafell Gwydir yng Nghlwb Ieuenctid Llanrwst ac yn cwblhau Cofnod Cyrhaeddiad Cymunedol Agored.
 
Mae'r Clwb Pysgota wedi derbyn “Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig” yn Ysgol Dyffryn Conwy - llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd.

Ewch i weld y lluniau ar Facebook. Cysylltwch â: Garth.Thomas@conwy.gov.uk a Peter.Pugh@conwy.gov.uk..

WELCOME...

... to our fourth newsletter, we have over 3,500 young people participating throughout the county, here is an overview of the wide range of activities taking place at youth provisions, DofE, schools and online. Conwy Youth Service works with anyone 11-25 years of age, regardless of their gender, background or ability.

Our clubs and projects will be closed from 16th December 2016 and start again on the 3rd January 2017. Check with your local youth worker for details on activities in your area.

We look forward to seeing you in the new year.

CONTENTS:

News from the Community Workers:


Spotlight: Training

Targeted Projects:

NEWS FROM THE COMMUNITY WORKERS: 

Youth sessions and activities will continue across the Rural and Coastal areas of Conwy beginning on the 3rd January 2017. A full programme can be found here

Our sessions and activities include our youth clubs and youth mobiles, lunch time/after school clubs at various schools around Conwy and a variety of very popular Friday Fitness sessions along the coast.

Recently, some of our Llanddulas young people have been doing their take of the very popular "mannequin challenge" check out their video here.
 
Many youth provisions have been making Christmas decorations and festive food and been enjoying well deserved seasonal celebrations. Glan Conwy Youth Club have celebrated their first year in their new building with a Christmas Party with a buffet and quiz for parents and grandparents!! Llandudno Junction young people are providing their community with another Intergenerational day of bingo, food and fun.

Conwy Heritage Group have nearly completed their project work - they have created art which has been displayed at Oriel Mostyn, researched and created videos around Conwy's Heritage sites, and when they finish they will have completed three Agored Accreditations! Well done them! 

Young people are currently working on painting the Gwydir room at Llanrwst Youth Club and completing a Community ROA (Record of Achievement) Agored.
 
The Fishing Club have received a “Special Recognition Award” at Ysgol Dyffryn Conwy – a big congratulations to them all.

Have a look at our photographs on Facebook. Contact: Garth.Thomas@conwy.gov.uk &
 Peter.Pugh@conwy.gov.uk.

GOLAU CYLCH: 

SPOTLIGHT: 

DIGWYDDIADAU

EVENTS 

Drwy gydol gwyliau’r haf yn 2017, rydym yn bwriadu cynnal amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau hwyl ac addysgol ar gyfer pobl ifanc Conwy, bydd hyn yn cynnwys cyfleoedd preswyl ac achrediad.
Unwaith eto bydd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn cynnal STEM Quest Conwy dros hanner tymor mis Chwefror a Haf 2017. Gwyliwch y gofod hwn ar gyfer datblygiadau newydd... 

Throughout the school holidays in 2017, we are planning to run a greater variety of fun and educational events for the young people of Conwy, this will include residential and accreditation opportunities.

Once again Conwy Youth Service will host Conwy STEM Quest over February half term and summer 2017. Watch this space for the new developments... 

HYFFORDDIANT

TRAINING 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd hyfforddiant o ansawdd i’n staff.   Bydd y rhan fwyaf o’r staff llawn amser yn cwblhau cyrsiau yn y Flwyddyn Newydd.  Mae’r rhain yn cynnwys: Llysgennad CEOP, Iechyd Meddwl, deall y canllawiau newydd ar gyfer Prentisiaeth a Hyfforddeiaethau, ymddygiad hunan-niweidiol, Lefel 3 Rheoli Gwirfoddolwyr, MIDAS a Chymorth Cyntaf.  Mae staff llawn amser wedi derbyn diweddariad ar Ymwybyddiaeth Ariannol a Diogelu Gwybodaeth yn ddiweddar. 
 
Mae gennym hefyd 3 aelod o staff rhan amser fydd yn dechrau ar Dystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid.  Llwyddodd Ben, Shannon a Tony i gyflawni Gwobr Lefel 2 mewn gwaith ieuenctid yn yr haf a byddant yn awr yn symud ymlaen i gymhwyster lefel 3. 

Cysylltwch â: Ann.D.Smith@conwy.gov.uk

Conwy Youth Service is committed to providing quality training opportunities for our staff.  Most members of the full time staff team will be completing courses in the New Year.  These include: CEOP Ambassador, Mental Health, understanding new guidelines on Apprentice and Traineeships, Self-harming behaviours, Level 3 Managing Volunteers, MIDAS and First Aid. 

Full time Staff have recently updated on Financial Awareness and Protecting Information. 
 
We also have 3 part time members of staff who will be starting the Level 3 Certificate in Youth Work.  Ben, Shannon and Tony were successful in completing the Level 2 Award in Youth work in the summer and will now move on to the Level 3 qualification.

Contact:
Ann.D.Smith@conwy.gov.uk

PROSIECTAU TARGEDU: 

TARGETED PROJECTS: 

TARGEDU 

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi y bydd Rachel Simmonds yn cymryd rôl wedi’i thargedu'n fwy o fewn Gwasanaeth Ieuenctid Conwy.  Mae Rachel yn siarad Cymraeg ac wedi bod gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy am dros 9 mlynedd.  Yn ystod y cyfnod hwnnw mae hi wedi cael llawer o wahanol rolau gan gynnwys cyflwyno darpariaethau Ieuenctid ledled y Sir yn ogystal â darparu gwaith ysgol a gwaith prosiect.  Mae gan Rachel angerdd go iawn ar gyfer gwaith ieuenctid ac yn dod ag agwedd gadarnhaol ac egnïol i bopeth mae'n ei wneud. Mae prosiectau sydd ar y gweill yn cynnwys gweithio mewn ysgolion, a datblygu rhaglenni haf a hanner tymor ar gyfer pobl ifanc ar draws y sir, felly gwyliwch y gofod hwn. 

Cysylltwch â: rachel.simmonds@conwy.gov.uk

GWOBR DUG CAEREDIN


Mae Canolfannau Gwobrau Agored DofE Bae Colwyn, Conwy a Llanrwst wedi croesawu pobl ifanc newydd i’r wobr Efydd. Mae ein tîm Dug Caeredin yn parhau i gefnogi ein partneriaid mewn ysgolion a coleg gan sicrhau bod pobl ifanc o bob cefndir yng Nghonwy yn cael y cyfle i gymryd rhan.

Cliciwch yma i weld lluniau a fideos o’r teithiau.

Mae sawl cyfle o fewn Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i bobl ifanc lwyddo yn elfennau “gwasanaeth, sgiliau, hamdden gorfforol a theithiau” Gwobr Dug Caeredin. 
Enillodd dau o'n gwirfoddolwyr wobrau yng Ngwobrau Chwaraeon Conwy - John Doughty a Tolly Taylor - da iawn iddynt a llawer o ddiolch i bob un o'n gwirfoddolwyr.

Cliciwch yma i weld y rhaglen 2016/17. Cysylltwch â:
Matty.Bowman@conwy.gov.uk neu www.facebook.com/DofEConwy

PROSIECT DELWEDD IACH (HIP) 

Mae pobl ifanc ar hyd a lled y sir Conwy yn parhau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau corfforol. Cefnogir gan ein gwirfoddolwyr "sydd wedi ennill gwobrau" ac addysgwyr cymheiriaid, sy'n parhau i ddarparu cymorth gwerthfawr. Mae llawer o'r bobl ifanc hyn wedi cael profiadau sydd wedi cyfoethogi eu bywydau drwy fod yn rhan o'r prosiect Rhaglenni Gwella Iechyd. 

Rydym ni yn y Gwasanaeth Ieuenctid yn falch iawn o ddau o'n gwirfoddolwyr Rhaglenni Gwella Iechyd.  Mae Joe Jones wedi cael gwobr “Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn 2016” yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd, a dyfarnwyd “Gwobr Diana” i Harri yn Llundain. Cydnabyddiaeth ffantastig o'r holl waith caled y mae Joe a Harri wedi ei wneud.   

Cadwch lygad ar ein tudalen ar Facebook i weld pa sesiynau sy’n digwydd a chliciwch yma i weld lluniau. Cysylltwch â: Chris.Gledhill@conwy.gov.uk

ACHREDU

Ym mis Hydref bu grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gonwy yn cymryd rhan mewn prosiect peilot gyda Cadw a Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd.  Treuliodd y bobl ifanc y penwythnos yn teithio cestyll sy'n ffurfio’r Safle Treftadaeth y Byd lleol.  O ganlyniad i'w gwaith caled maent i gyd wedi ennill gwobr Llysgennad Ieuenctid Treftadaeth y Byd ASDAN. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn awr yn y broses o gynllunio eu digwyddiad Dathlu Cyflawniad Blynyddol ar gyfer pobl ifanc Conwy.  Yn y digwyddiad mae pobl ifanc yn derbyn gwobrau maent wedi eu hennill yn ystod y 12 mis blaenorol mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ieuenctid Conwy.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn credu ei bod yn bwysig cynnig addysg anffurfiol i bobl ifanc, mae’r achrediadau yn cynnwys Gwobrau Dug Caeredin, unedau Agored ac ystod eang o wobrau eraill a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae unedau Agored Cymru yn cael eu cydnabod yn genedlaethol ac yn cael sicrwydd ansawdd, mae'r pynciau yn amrywiol o ddiwylliant a threftadaeth Cymru, cymuned, addysg cyfoedion, coginio, gwnïo a gofal babi, i gyrsiau STEM.

Cysylltwch â:
Kirsty.Weyman@conwy.gov.uk

PROSIECT GWYBODAETH DDIGIDOL 


Yn ystod y tymor hwn rydym wedi canolbwyntio ar ddiogelu, darparu hyfforddiant rhyngweithiol diogelwch ar y rhyngrwyd i bobl ifanc a rhieni, a darparu hyfforddiant CEOP i weithwyr proffesiynol. 
Mae gweithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) byr dymor wedi’u darparu gyda phobl ifanc yng Nghonwy. Yn ddiweddar mae pobl ifanc wedi bod yn cynorthwyo gyda Chalendr Adfent LEGO (lluniau yma), lle y mae cymeriad Nadolig LEGO yn cael ei greu bob dydd. 

Rydym yn llawn cyffro wrth gynllunio ein hail ddigwyddiad STEM Quest Conwy, a fydd yn cael ei gynnal yng Ngholeg Llandrillo yn ystod hanner tymor mis Chwefror- bydd gweithdai STEM llawn hwyl ar gyfer pobl ifanc sy’n byw yng Nghonwy rhwng 14 a 25 oed. Cadwch olwg ar ein tudalen Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 
Cysylltwch â: Joy.Chiplin@conwy.gov.uk

TARGETED 


We are very excited to announce that Rachel Simmonds will be taking on a more targeted role within Conwy Youth Service.  Rachel is a welsh speaker and has been with Conwy Youth Service for over 9yrs.  In that time she has had many different roles including the delivery of Youth provisions across the County as well as delivering school and project based work. 

Rachel has a real passion for youth work and brings a positive and energetic approach to all she does.  Upcoming projects include working in schools, and developing summer and half term programmes for young people across the county, so watch this space. 
 
Contact: rachel.simmonds@conwy.gov.uk

DofE (DUKE OF EDINBURGH)


DofE Open Award Centres in Colwyn Bay, Conwy and Llanrwst have welcomed new young people to the Bronze award. Our DofE team is continuing to support our partners at schools, college and Social Services ensuring that young people from all walks of life in Conwy have the opportunity to get involved. Click here to see photographs and videos from expeditions.

There are many opportunities within Conwy Youth Service for young people to achieve the "service, skills, physical recreation and expedition" elements of their DofE Award. Two of our volunteers one awards at the Conwy Sports Awards - John Doughty and Tolly Taylor - well done to them and lots of thanks to all of our volunteers.

Click here to view the 2016/17 programme. Contact Matty.Bowman@conwy.gov.uk or www.facebook.com/DofEConwy

HEALTHY IMAGE PROJECT (HIP) 

Young people all over Conwy county are continuing to engage in a variety of physical activities. Supported by our "Award Winning" volunteers and peer educators, who continue to provide valuable assistance.
Many of these young people have had life enhancing experiences through being involved in the HIP project. 

We at the Youth Service are very proud of two of our HIP volunteers. Joe Jones has been awarded “Young Volunteer of the Year 2016” at the Wales Sports Awards in Cardiff, and Harri achieved a “Diana Award” in London.

Fantastic acknowledgement of all the hard work both Joe and Harri have done.   

Keep an eye on our Facebook page to see what sessions are happening and click here to view photographs. 

Contact: Chris.Gledhill@conwy.gov.uk

ACCREDITATION 


In October a group of Young people from across Conwy took part in a pilot project with Cadw and Gwynedd Youth Service.  The young people spent the weekend touring the castles that make up the local World Heritage Site.  As a result of their hard work they all gained an ASDAN World Heritage Youth Ambassador award.

Conwy Youth Service are now in the process of planning their Annual Celebration of Achievement event held for Conwy young people.  At the event young people receive awards they have gained during the previous 12 months in collaboration with Conwy Youth Service.

Conwy Youth Service believe it is important to offer informal education to young people, the accreditations include DofE Awards, Agored units and a wide range of other nationally recognised awards.

Agored Cymru units are nationally recognised and quality assured, the subjects are diverse from Welsh culture and heritage, community, peer education, cooking, sewing and baby care, to STEM courses.

Contact: Kirsty.Weyman@conwy.gov.uk 

DIGITAL INFORMATION PROJECT (DIP)


This term our focus has been on safeguarding, delivering interactive internet safety training to young people and parents, additionally delivering CEOP training to professionals. 
 
Short term science, technology, engineering and maths (STEM) activities have been delivered with young people in Conwy. More recently young people have been assisting with the LEGO Advent Calendar (Photos here), where every day a LEGO Christmas character is created. 

We are very exctied about planning our second Conwy STEM Quest event, this will be taking place at Coleg Llandrillo in February half term - there will be fun STEM workshops for young people living in Conwy aged 14-25. Keep an eye on our Facebook page if you would like to keep informed.

Contact:
Joy.Chiplin@conwy.gov.uk
Cysylltwch â ni:

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeiladau’r Llyfrgell, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575037
 
Eisiau newid sut rydych yn derbyn y negeseuon ebost hyn? Gallwch ddiweddaru eich dewis neu ddad-danysgrifio o’r rhestr hon
 
Contact us:

Conwy Youth Service
Conwy County Borough Council
Library Buildings, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575037

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
Gwefan
Gwefan
E-bost
E-bost
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
Email
Email
Website
Website


This email was sent to <<E-bost / Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gwasanaeth Ieuenctid Conwy Youth Service · Conwy County Borough Council · PO Box 1 · Conwy, Conwy LL30 9GN · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp