Copy
Cylchlythyr Wythnosol   :   Weekly Newsletter
View this email in your browser
Y Sul Nesaf - Pedwarydd Dydd Sul cyn y Grawys

Next Sunday - Fourth Sunday before Lent
 

Annwyl <<First Name>>


Croeso.  

Yr wythnos hon, mae’r byd yn dathlu S. Valentine.  Dydy Valentine ddim yn ein llithiadur, ond oedd Valentine offeiriad Rhufain o’r 3ydd Ganrif A wedi cael ei merthyru ar 14ydd mis Chwefror.  Mae’r cysylltiad efo cariad oedd oherwydd mae Valentine wedi briodi bobl mewn cudd.

 
Dydd Sul 10
Mis Chwefror
Gwasanaethau Dydd Sul
4ed Dydd Sul cyn y Grawys 

09.30  Eucharist - Dolgarrog
09.30  Eucharist - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed


Dydd Mawrth 12 Chwefror
09.30  Boreol Weddi - Dolgarrog

Dydd Mercher 13 Chwefror
09.00  Boreol Weddi - Penmachno
14.00  Eucharist - Betws-y-Coed
19.30  Lifelines - Glan Aber Hotel


Dydd Sul Nesaf 10 Mis Chwefror
3ed Dydd Sul cyn y Grawys
09.30  Boreol Weddi - Dolgarrog
09.30  Eucharist - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed
15.00  Godly Play, 10 Ffordd Well - Penmachno
18.00  Gwasanaeth Nos - Trefriwd
Mewn Gweddi yr Wythnos Hon
Yr Esgobaeth Bangor.
Ein Hesgob Andrew John
Bangor Synod
Parch Lloyd Jones Deon yr Ardal

Yr wythnos hon, fe ddathlu S. Valentine.  Trio gweddi y cerdd S. Paul efo’r enwau rhuwun sy angen dypyn o gariad.
 

Y mae E yn amyneddgar; y mae E yn gymwynasgar; nid yw cariad yn cenfigennu, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus, nid yw'n ceisio ei ddibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfrif o gam; nid yw'n cael llawenydd mewn anghyfiawnder, ond y mae E cydlawenhau â'r gwirionedd. Y mae E’n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf.

 

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Coleg Cyfarwyddwyr Ysbrydol yr Esgobaeth, a thros bawb sy’n arwain eraill i ddealltwriaeth ddyfnach o alwad Duw ar eu bywyd.

Dad grasol a sanctaidd, dyro inni ddoethineb i’th ddirnad, dyfalbarhad i’th geisio, amynedd i ddisgwyl wrthyt, llygaid i’th weld, calon i fyfyrio arnat, a bywyd i’th gyhoeddi, trwy nerth Ysbryd Iesu Grist ein Harglwydd.
Amen.

Y Darlleniaid yr wythnos yma

Eseciel 6. 1-13
Yn y flwyddyn y bu farw'r Brenin Usseia, gwelais yr ARGLWYDD. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel, ddyrchafedig, a godre'i wisg yn llenwi'r deml. Uwchlaw yr oedd seraffiaid i weini arno, pob un â chwech adain, dwy i guddio'r wyneb, dwy i guddio'r traed, a dwy i ehedeg. Yr oedd y naill yn datgan wrth y llall, "Sanct, Sanct, Sanct yw ARGLWYDD y Lluoedd; y mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant." Ac fel yr oeddent yn galw, yr oedd sylfeini'r rhiniogau'n ysgwyd, a llanwyd y ty gan fwg. Yna dywedais, "Gwae fi! Y mae wedi darfod amdanaf! Dyn a'i wefusau'n aflan ydwyf, ac ymysg pobl a'u gwefusau'n aflan yr wyf yn byw; ac eto, yr wyf â'm llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin, ARGLWYDD y Lluoedd." Ond ehedodd un o'r seraffiaid ataf, a dwyn yn ei law farworyn a gymerodd mewn gefel oddi ar yr allor; ac fe'i rhoes i gyffwrdd â'm genau, a dweud, "Wele, y mae hwn wedi cyffwrdd â'th enau; symudwyd dy ddrygioni, a maddeuwyd dy bechod." Yna clywais yr ARGLWYDD yn dweud, "Pwy a anfonaf? Pwy a â drosom ni?" Atebais innau, "Dyma fi, anfon fi."
Dywedodd, "Dos, dywed wrth y bobl hyn, 'Clywch yn wir, ond peidiwch â deall; edrychwch yn wir, ond peidiwch â dirnad.' Brasâ galon y bobl, trymha eu clustiau, cau eu llygaid; rhag iddynt weld â'u llygaid, clywed â'u clustiau, deall â'u calon, a dychwelyd i'w hiacháu." Gofynnais innau, "Pa hyd, ARGLWYDD?" Atebodd, "Nes y bydd dinasoedd wedi eu hanrheithio heb drigiannydd, a'r tai heb bobl, a'r wlad yn anrhaith anghyfannedd; nes y bydd yr ARGLWYDD wedi gyrru pawb ymhell, a difrod mawr yng nghanol y wlad. Ac os erys y ddegfed ran ar ôl ynddi, fe'i llosgir drachefn; fel llwyfen neu dderwen fe'i teflir ymaith, fel boncyff o'r uchelfa. Had sanctaidd yw ei boncyff."

1 Corinthiaid 15. 1-11
Yr wyf am eich atgoffa, gyfeillion, am yr Efengyl a bregethais i chwi ac a dderbyniasoch chwithau, yr Efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. A ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregethais? Onid e, yn ofer y credasoch. Oherwydd, yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais: i Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr Ysgrythurau; iddo gael ei gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd, yn ôl yr Ysgrythurau; ac iddo ymddangos i Ceffas, ac yna i'r Deuddeg. Yna, ymddangosodd i fwy na phum cant o'i ddilynwyr ar unwaith — ac y mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, er bod rhai wedi huno. Yna, ymddangosodd i Iago, yna i'r holl apostolion. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd, fel i ryw erthyl o apostol. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion wyf fi, un nad wyf deilwng i'm galw yn apostol, gan imi erlid eglwys Dduw. Ond trwy ras Duw yr wyf yr hyn ydwyf, ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn ofer. Yn wir, mi lafuriais yn helaethach na hwy i gyd — eto nid myfi, ond gras Duw, a oedd gyda mi. Ond prun bynnag ai myfi ai hwy, felly yr ydym yn pregethu, ac felly y credasoch chwithau. 

Luc 5. 1-11
Unwaith pan oedd y dyrfa'n gwasgu ato ac yn gwrando ar air Duw, ac ef ei hun yn sefyll ar lan Llyn Genesaret, gwelodd ddau gwch yn sefyll wrth y lan. Yr oedd y pysgotwyr wedi dod allan ohonynt, ac yr oeddent yn golchi eu rhwydau. Aeth ef i mewn i un o'r cychod, eiddo Simon, a gofyn iddo wthio allan ychydig o'r tir; yna eisteddodd, a dechrau dysgu'r tyrfaoedd o'r cwch. Pan orffennodd lefaru dywedodd wrth Simon, "Dos allan i'r dwr dwfn, a gollyngwch eich rhwydau am ddalfa." Atebodd Simon, "Meistr, drwy gydol y nos buom yn llafurio heb ddal dim, ond ar dy air di mi ollyngaf y rhwydau." Gwnaethant hyn, a daliasant nifer enfawr o bysgod, nes bod eu rhwydau bron â rhwygo. Amneidiasant ar eu partneriaid yn y cwch arall i ddod i'w cynorthwyo. Daethant hwy, a llwythasant y ddau gwch nes eu bod ar suddo. Pan welodd Simon Pedr hyn syrthiodd wrth liniau Iesu gan ddweud, "Dos ymaith oddi wrthyf, oherwydd dyn pechadurus wyf fi, Arglwydd." Yr oedd ef, a phawb oedd gydag ef, wedi eu syfrdanu o weld y llwyth pysgod yr oeddent wedi eu dal; a'r un modd Iago ac Ioan, meibion Sebedeus, a oedd yn bartneriaid i Simon. Ac meddai Iesu wrth Simon, "Paid ag ofni; o hyn allan dal dynion y byddi di." Yna daethant â'r cychod yn ôl i'r lan, a gadael popeth, a'i ganlyn ef.Darlleniaid yr wythnos nesa:
Jeremeia 17. 5-10
Salm 1

1 Corinthiaid 15. 12-20
Luc 6. 17-26

Dear <<First Name>>


Welcome.

This week the world celebrates St. Valentine.  Though not a saint recorded in the church in wales lectionary Valentine was martyred for his faith on the 14th February in the 3rd century.  The connection with love appears to be his marrying couples in secret.
 

Sunday 10 February

Sunday Services
4th Sunday before Lent
09.30  Eucharist - Dolgarrog
09.30  Eucharist - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed


Tuesday 12 February
09.30 Morning Prayer - Dolgarrog

Wednesday 13 February
09.00  Morning Prayer - Penmachno
14.00  Eucharist - Betws-y-Coed
19.30  Lifelines - Glan Aber Hotel


Next Sunday 17 February
3rd Sunday before Lent
09.30  Morning Prayer - Dolgarrog
09.30 Eucharist - Dolwyddelan
11.00 Eucharist - Betws-y-Coed
15.00  Godly Play - Penmachno
18.00  Evening Prayer - Trefriw
This Week In our Prayers
The Diocese of Bangor.  
Bishop Andrew John
Bangor Synod
Area Dean Rev’d Lloyd Jones

This week as St. Valentine’s day is celebrated trying praying St. Paul’s poetic love - using the name of someone who needs a little love.
 

is patient; n is kind; n is not envious or boastful or arrogant or rude. N does not insist on their own way; n is not irritable or resentful; n does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. N bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.


This week we pray for the ministry of the Diocesan College of Spiritual Directors, and for all who guide others into a deeper understanding of God’s call on their life.

O gracious and holy Father, give us wisdom to perceive you, diligence to seek you, patience to wait for you, eyes to behold you, a heart to meditate upon you, and a life to proclaim you, through the power of the Spirit of Jesus Christ our Lord. Amen.

The Readings this week

Isaiah 6. 1-13 
In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lofty; and the hem of his robe filled the temple. Seraphs were in attendance above him; each had six wings: with two they covered their faces, and with two they covered their feet, and with two they flew. And one called to another and said: ‘Holy, holy, holy is the Lord of hosts; the whole earth is full of his glory.’
The pivots on the thresholds shook at the voices of those who called, and the house filled with smoke. And I said: ‘Woe is me! I am lost, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips; yet my eyes have seen the King, the Lord of hosts!’
Then one of the seraphs flew to me, holding a live coal that had been taken from the altar with a pair of tongs. The seraph touched my mouth with it and said: ‘Now that this has touched your lips, your guilt has departed and your sin is blotted out.’ Then I heard the voice of the Lord saying, ‘Whom shall I send, and who will go for us?’ And I said, ‘Here am I; send me!’
And he said, ‘Go and say to this people: “Keep listening, but do not comprehend; keep looking, but do not understand.” Make the mind of this people dull, and stop their ears, and shut their eyes, so that they may not look with their eyes, and listen with their ears, and comprehend with their minds, and turn and be healed.’ Then I said, ‘How long, O Lord?’ And he said: ‘Until cities lie waste without inhabitant, and houses without people, and the land is utterly desolate; until the Lord sends everyone far away, and vast is the emptiness in the midst of the land. Even if a tenth part remains in it, it will be burned again, like a terebinth or an oak whose stump remains standing when it is felled.’ The holy seed is its stump.

1 Corinthians 15. 1-11
Now I should remind you, brothers and sisters, of the good news that I proclaimed to you, which you in turn received, in which also you stand, through which also you are being saved, if you hold firmly to the message that I proclaimed to you—unless you have come to believe in vain.
For I handed on to you as of first importance what I in turn had received: that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to more than five hundred brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to someone untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unfit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace towards me has not been in vain. On the contrary, I worked harder than any of them—though it was not I, but the grace of God that is with me. Whether then it was I or they, so we proclaim and so you have come to believe.

Luke 5. 1-11
Once while Jesus was standing beside the lake of Gennesaret, and the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he saw two boats there at the shore of the lake; the fishermen had gone out of them and were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little way from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, ‘Put out into the deep water and let down your nets for a catch.’ Simon answered, ‘Master, we have worked all night long but have caught nothing. Yet if you say so, I will let down the nets.’ When they had done this, they caught so many fish that their nets were beginning to break. So they signalled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus’ knees, saying, ‘Go away from me, Lord, for I am a sinful man!’ For he and all who were with him were amazed at the catch of fish that they had taken; and so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. Then Jesus said to Simon, ‘Do not be afraid; from now on you will be catching people.’ When they had brought their boats to shore, they left everything and followed him.
 
 

Readings Next Week:
Jeremiah 17. 5-10
Psalm 1
1 Corinthians 15. 12-20
Luke 6. 17-26

Nos Mercher 13 Chwefror 7.30yh
Wednesday 13 February 7.30pm

Gwesty Glan Aber Hotel   

“ Do unto those downstream as you’d have those upstream to onto you ”

Life is beautiful but baffling! 
Where do we find inspiration for living a good life? 
How do I make a good decision? 
Will this darkness pass?
How can I be fair?
Do I say something or keep quiet? 
Can I make a difference?

All Welcome - bring friends  - Croeso i Bawb - dewch â ffrindiau


All are Welcome for tea and coffee after the services
Croeso i Bawb am banad ar ôl ein gwasanaethau
Have you considered using GIFT DIRECT for your weekly donation towards the work of the church?  It's easy, and simple to manage.
More convenient for you and for the church!  Find out more below...


Caru'r Byd  ~  Tyfu'r Eglwys  ~  Addoli Duw
Loving the World  ~  Growing the Church  ~  Worshipping God
Share
Tweet
Forward
Diocese of Bangor
Bro Gwydyr Facebook Page
Bro Gwydyr Website
Copyright © 2019 Eglwysi Bro Gwydyr Churches Serving The Communities Of Betws-y-coed, Capel Curig, Dolgarrog, Dolwydd, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp