Copy
Cylchlythyr Wythnosol   :   Weekly Newsletter
View this email in your browser

Y Sul Nesaf - Sul Ail y Deyrnas
Next Sunday - Second Sunday of the Kingdom

 

Annwyl <<First Name>>


Croeso.  
~ ~ ~ ADVENT QUIET DAY ~ ~ ~
Bydd y Diwrnod Dawel y blwyddyn ‘ma yn Betws-y-Coed rhwng 11yb a 3yp ar Dydd Mawrth 4ydd Mis Rhagfyr.  Croeso i Bawb.  Darperir cinio.

Os oes amser gynnoch chi yr wythnos yma....  Helpu eich Llyfyrgell lleol gan llenwi holiadur.  Ar gael mewn pob llyfyrgell dim ond yr wythnos ‘ma.

Mae’r beiblau wedi dod! - felly yn fuan bydd gopi o’r beibl cymraeg a saesneg ar gael ar y sedd.  A hefyd, bydd rhifau y tudalen’r darlleniaid ar gael os ydach chi isio dylyn y ddarllen.

Dydd Sul 11
Mis Tachwedd

Gwasanaethau Dydd Sul
Tymor y Deyrnas ii
Sul y Cofio
Bydd pob gwasanaeth cofio dechrau am 10yb yn Betws-y-Coed, Dolgarrog, Dolwyddelan, Penmachno, Trefriw.

18.00 Gwasanaeth Digwyl y Meirw - Eglwys S. Grwst, Llanrwst

Yn ystod yr wythnos
Dydd Mawrth 
09.30  Boreol Weddi - Dolgarrog
Dydd Mercher
09.00  Boreol Weddi - Penmachno
14.00  Eucharist - Betws-y-Coed
19.30  Lifelines, Gwesty Glan Aber

Dydd Sul Nesaf 18 Mis Tachwedd
Tymor y Deyrnas iii
09.30  Eucharist - Dolgarrog
09.30  Boreol Weddi - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed
15.00  Amser Cysylltu - Penmachno
18.00  Hwyrol Weddi - Trefriw
Mewn Gweddi yr Wythnos Hon
Yr Esgobaeth Bangor.
Ein Hesgob Andrew John
Bangor Synod
Canon  Robert Townsend
A hefyd Parch Lloyd Jones Deon yr Ardal sy cafodd ei Ethol

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Eleth.

Dethlir Gŵyl Eleth Sant ar 10 Tachwedd

Grist, y Brenin tlawd, a arweiniodd Eleth allan o gysgodion y mannau uchel i oleuni bywyd o ostyngeiddrwydd, yno i glodfori d’enw: boed i ninnau, gan ddilyn ei esiampl, fod yn barod i’th wasanaethu yn y lleiaf, yr olaf a’r coll, fel bo i’r byd adnabod dy drugaredd, ac i’th bobl dy foli; yr hwn sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda’r Tad a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth.
Amen.

11 Tachwedd: Martin (c 397), Esgob

Hollalluog Dduw,
a elwaist Martin o fyddinoedd y byd hwn
i fod yn filwr ffyddlon i Grist:
dyro ras i ni ei ddilyn ef
yn ei gariad a’i dosturi at bawb mewn angen,
a galluoga dy Eglwys i hawlio i’r holl bobloedd eu hetifeddiaeth fel plant i Dduw;
trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd,
sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Y Darlleniaid yr wythnos yma

Jona 3. 1-5, 10
Yna daeth gair yr ARGLWYDD at Jona yr eildro a dweud, "Cod, dos i Ninefe, y ddinas fawr, a llefara wrthi y neges a ddywedaf fi wrthyt." Cododd Jona a mynd i Ninefe yn ôl gair yr ARGLWYDD. Yr oedd Ninefe'n ddinas fawr iawn, yn daith tridiau ar ei thraws. Yna dechreuodd Jona fynd trwy'r ddinas, ac wedi mynd daith un diwrnod cyhoeddodd, "Ymhen deugain diwrnod fe ddymchwelir Ninefe." Credodd pobl Ninefe yn Nuw, a chyhoeddasant ympryd a gwisgo sachliain, o'r mwyaf hyd y lleiaf ohonynt. Pan welodd Duw beth a wnaethant, a'u bod wedi troi o'u ffyrdd drygionus, edifarhaodd am y drwg y bwriadodd ei wneud iddynt, ac nis gwnaeth.

Hebreaid 9. 24-28
Oherwydd nid i gysegr o waith llaw, rhyw lun o'r cysegr gwirioneddol, yr aeth Crist i mewn, ond i'r nef ei hun, i ymddangos yn awr gerbron Duw drosom ni. Ac nid i'w offrymu ei hun yn fynych y mae'n mynd, fel y bydd yr archoffeiriad yn mynd i mewn i'r cysegr bob blwyddyn â gwaed arall na'r eiddo ei hun; petai felly, buasai wedi gorfod dioddef yn fynych er seiliad y byd. Ond yn awr, un waith am byth, ar ddiwedd yr oesoedd, y mae ef wedi ymddangos er mwyn dileu pechod drwy ei aberthu ei hun. Ac yn gymaint ag y gosodwyd i ddynion eu bod i farw un waith, a bod barn yn dilyn hynny, felly hefyd bydd Crist, ar ôl cael ei offrymu un waith i ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr ail waith, nid i ddelio â phechod, ond er iachawdwriaeth i'r rhai sydd yn disgwyl amdano.

Marc 1. 14-20
Wedi i Ioan gael ei garcharu daeth Iesu i Galilea gan gyhoeddi Efengyl Duw a dweud: "Y mae'r amser wedi ei gyflawni ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl." Wrth gerdded ar lan Môr Galilea gwelodd Iesu Simon a'i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i'r môr; pysgotwyr oeddent. Dywedodd Iesu wrthynt, "Dewch ar fy ôl i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion." A gadawsant eu rhwydau ar unwaith a'i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig gwelodd Iago fab Sebedeus ac Ioan ei frawd; yr oeddent wrthi'n cyweirio'r rhwydau yn y cwch. Galwodd hwythau ar unwaith, a chan adael eu tad Sebedeus yn y cwch gyda'r gweision, aethant ymaith ar ei ôl ef.

Y Darlleniaid yr wythnos nesa:
Daniel 12. 1-3
Salm 16
Hebreaid 10. 11-14, [15-18], 19-25
Marc 13. 1-8

 

Dear <<First Name>>


Welcome.  
~ ~ ~ ADVENT QUIET DAY ~ ~ ~
The Advent Quiet day this year is being held in Betws-y-Coed between 11am and 3pm on Tuesday 4th December.  All are welcome and encouraged to attend - lunch will be provided.

If you have time this week....  Help your local library by filling out a questionaire.  Available in every library this week only.

The bibles have arrived!    Soon, there will be a copy of English and Welsh bibles in the pews, and page numbers for the readings so that you can follow the readings.
 

Sunday 11 November

Sunday Services
Kingdom Season ii
Remembrance Sunday Services will begin at 10am in Betws-y-Coed, Dolgarrog, Dolwyddelan, Penmachno, Trefriw.

18.00 All Souls Service St. Grwst’s, Llanrwst.
 
During the week
Tuesday
09.30  Morning Prayer - Dolgarrog
Wednesday
09.00  Morning Prayer - Penmachno
14.00  Eucharist - Betws-y-Coed
19.30  Lifelines, Glan Aber Hotel

Next Sunday 18 November
Kingdom Season iii
09.30  Eucharist - Dolgarrog
09.30  Morning Prayer - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed
15.00  Time to Connect - Penmachno
18.00  Evensong - Trefriw
 
This Week In our Prayers
The Diocese of Bangor.  
Bishop Andrew John
Bangor Synod
Canon  Robert Townsend
And Area Dean Elect Rev’d Lloyd Jones


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Eleth Ministry Area.

St Eleth’s Day is celebrated on 10 November

Christ, the servant King, who led Eleth from the shadows of high places to the light of a humble life, there to magnify your name: grant that we, following his example, may be ready to serve you in the least, the last and the lost, that all the world may know your mercy, and all your people praise you; who is alive and reigns with the Father and the Holy Spirit, one God, now and for ever.
Amen.

11 November: Martin (c 397), Bishop

God all powerful,
who called Martin from the armies of this world to be a faithful solider of Christ:
give us grace to follow him
in his love and compassion for those in need, and enable your Church to claim for all people their inheritance as children of God;
through Jesus Christ your Son our Lord,
who is alive and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

The Readings this week

Jonah 3. 1-5, 10
The word of the Lord came to Jonah a second time, saying, ‘Get up, go to Nineveh, that great city, and proclaim to it the message that I tell you.’ So Jonah set out and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly large city, a three days’ walk across. Jonah began to go into the city, going a day’s walk. And he cried out, ‘Forty days more, and Nineveh shall be overthrown!’ And the people of Nineveh believed God; they proclaimed a fast, and everyone, great and small, put on sackcloth.
When God saw what they did, how they turned from their evil ways, God changed his mind about the calamity that he had said he would bring upon them; and he did not do it.

Hebrews 9. 24-28
For Christ did not enter a sanctuary made by human hands, a mere copy of the true one, but he entered into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Nor was it to offer himself again and again, as the high priest enters the Holy Place year after year with blood that is not his own; for then he would have had to suffer again and again since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the age to remove sin by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for mortals to die once, and after that the judgement, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him.

Mark 1. 14-20
Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the good news of God, and saying, ‘The time is fulfilled, and the kingdom of God has come near; repent, and believe in the good news.’ As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake - for they were fishermen. And Jesus said to them, ‘Follow me and I will make you fish for people.’ And immediately they left their nets and followed him. As he went a little farther, he saw James son of Zebedee and his brother John, who were in their boat mending the nets. Immediately he called them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired men, and followed him.

Readings Next Week:
Daniel 12. 1-3
Psalm 16
Hebrews 10. 11-14, [15-18], 19-25
Mark 13. 1-8

 

Nos Mercher 14 Tachwedd 7.30yh
Wednesday 14 November 7.30pm

Gwesty Glan Aber Hotel   

“Duty Calls”

Life is beautiful but baffling! 
Where do we find inspiration for living a good life? 
How do I make a good decision? 
Will this darkness pass?
How can I be fair?
Do I say something or keep quiet? 
Can I make a difference?

All Welcome - bring friends  - Croeso i Bawb - dewch â ffrindiau

FUNDRAISING EVENTS FOR CHARITY
 

Friday 30 November
60's 70's 80's Charity Disco with guest appearance from Sciatica
Tickets £5.00. All money raised will be split between The Callum Wylie Foundation
and the Palestine appeal. 
Tickets available from Gwydyr Hotel Reception, call 01690 710777.  Fancy dress optional.

YOUR SUPPORT FOR THESE EVENTS EITHER BY ATTENDING OR DONATING PRIZES IS VERY MUCH APPRECIATED
 

Newyddion da, Bydd y CEILIDH yn ôl Blwyddyn Nesaf.

Cadwch y dyddiad 26 Mis Gorffennaf  -  Keep the date 26 July

Good News - The CEILIDH is back next year.


All are Welcome for tea and coffee after the services
Croeso i Bawb am banad ar ôl ein gwasanaethau
Have you considered using GIFT DIRECT for your weekly donation towards the work of the church?  It's easy, and simple to manage.
More convenient for you and for the church!  Find out more below...


Caru'r Byd  ~  Tyfu'r Eglwys  ~  Addoli Duw
Loving the World  ~  Growing the Church  ~  Worshipping God
Share
Tweet
Forward
Diocese of Bangor
Bro Gwydyr Facebook Page
Bro Gwydyr Website
Copyright © 2018 Eglwysi Bro Gwydyr Churches Serving The Communities Of Betws-y-coed, Capel Curig, Dolgarrog, Dolwydd, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp