Copy
Cylchlythyr Wythnosol   :   Weekly Newsletter
View this email in your browser
Yr Ystwyll  ~  The Epiphany

Y Sul Nesaf - Bedydd Crist
Next Sunday - Baptism of Christ

Annwyl <<First Name>>


Croeso.  
Blwyddyn Newydd Dda

Roeddwn ni wedi dechrau yn ôl ein ymgynnull wythnosol yn y Glan Aber ‘Lifelines’.  Os ydach chi isio darllen y tecst:  Martin Wroe on his website.

Y Mis Ionawr hon, bydd +Andy John ein hesgob ddathlu 10fed penblwydd ei gosodiad fel Esgob Bangor.
Bydd y gwasanaeth i nodi hon ar 27ain Mis Ionawr 5yh yn Llandudno.  Bydd Deon Kathy yn pregethu.  Croeso i bawb i’r gwasanaeth hon.

Fyddwn ni’n dathlu Gŵyl Fair y Canwhyllau y flwyddyn hwn - Cyflwyno Crist gyda Eucharist defodol (gyda arogldarth) ar Dydd Sadwrn 2ail Mis Chwefror am 7yh yn cynnwys adnewyddiad addewidion Bedydd.  Hefyd, diwedd i’r tymor Nadolig ac yr Ystwyll - (fyddwn i’n diffordd y goleuadau’r coeden ‘doplig)


Dydd Sul 13
Mis Ionawr
Gwasanaethau Dydd Sul
Bedydd Crist
09.30  Eucharist - Dolgarrog
09.30  Eucharist - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed


Dydd Mawrth 15 Ionawr
09.30  Boreol Weddi - Dolgarrog

Dydd Mercher 16 Ionawr
09.30  Boreol Weddi - Penmachno
14.00  Eucharist - Betws-y-Coed
19.30  Lifelines - Glan Aber Hotel


Dydd Sul Nesaf 20 Mis Ionawr
Yr Ystwyll 3
09.30  Boreol Weddi - Dolgarrog
09.30  Eucharist - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed
15.00  Chwarae yng Nghwmni Duw 'Briodas yn Cana' - Penmachno
18.00  Hwyrol Weddi Celtaidd - Trefriw
Mewn Gweddi yr Wythnos Hon
Yr Esgobaeth Bangor.
Ein Hesgob Andrew John
Bangor Synod
Parch Lloyd Jones Deon yr Ardal

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Archesgob Caergaint a thros genhadaeth y Gymundeb Anglicanaidd.

Dduw ein Tad, Arglwydd yr hollfyd, trwy dy
Fab gelwaist ni i gymdeithas dy Eglwys fydeang: gwrando ein gweddi dros dy bobl ffyddlon fel y bo iddynt yn eu galwedigaeth a’u gweinidogaeth fod yn gyfryngau dy gariad; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.Amen.

Y Darlleniaid yr wythnos yma

Eseia 43. 1-7

Yn awr, dyma'r hyn a ddywed yr ARGLWYDD a'th greodd, Jacob, ac a'th luniodd, Israel: "Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di; galwaf ar dy enw; eiddof fi ydwyt. Pan fyddi'n mynd trwy'r dyfroedd, byddaf gyda thi; a thrwy'r afonydd, ni ruthrant drosot. Pan fyddi'n rhodio trwy'r tân, ni'th ddeifir, a thrwy'r fflamau, ni losgant di. Oherwydd myfi, yr ARGLWYDD dy Dduw, Sanct Israel, yw dy waredydd; rhof yr Aifft yn iawn trosot, Ethiopia a Seba yn gyfnewid amdanat. Am dy fod yn werthfawr yn fy ngolwg, yn ogoneddus, a minnau'n dy garu, rhof eraill yn gyfnewid amdanat, a phobloedd am dy einioes. Paid ag ofni; yr wyf fi gyda thi. Dygaf dy had o'r dwyrain, casglaf di o'r gorllewin; gorchmynnaf i'r gogledd, 'Rho', ac i'r de, 'Paid â dal yn ôl; tyrd â'm meibion o bell, a'm merched o eithafoedd byd - pob un sydd â'm henw arno, ac a greais i'm gogoniant, ac a luniais, ac a wneuthum.'" 

Actau 8. 14-17
Pan glywodd yr apostolion yn Jerwsalem fod Samaria wedi derbyn Gair Duw, anfonasant atynt Pedr ac Ioan, ac wedi iddynt hwy ddod i lawr yno, gweddïasant drostynt ar iddynt dderbyn yr Ysbryd Glân, oherwydd nid oedd eto wedi disgyn ar neb ohonynt, dim ond eu bod wedi eu bedyddio i enw yr Arglwydd Iesu. Yna rhoes Pedr ac Ioan eu dwylo arnynt, a derbyniasant yr Ysbryd Glân. 

Luc 3. 15-17, 21-22
Gan fod y bobl yn disgwyl, a phawb yn ystyried yn ei galon tybed ai Ioan oedd y Meseia, dywedodd ef wrth bawb: "Yr wyf fi yn eich bedyddio â dŵr; ond y mae un cryfach na mi yn dod. Nid wyf fi'n deilwng i ddatod carrai ei sandalau ef. Bydd ef yn eich bedyddio â'r Ysbryd Glân ac â thân. Y mae ei wyntyll yn barod yn ei law, i nithio'n lân yr hyn a ddyrnwyd, ac i gasglu'r grawn i'w ysgubor. Ond am yr us, bydd yn llosgi hwnnw â thân anniffoddadwy."
Pan oedd yr holl bobl yn cael eu bedyddio, yr oedd Iesu, ar ôl ei fedydd ef, yn gweddïo. Agorwyd y nef, a disgynnodd yr Ysbryd Glân arno mewn ffurf gorfforol fel colomen; a daeth llais o'r nef: "Ti yw fy Mab, yr Anwylyd; ynot ti yr wyf yn ymhyfrydu."


Darlleniaid yr wythnos nesa:

Eseia 62. 1-5
Salm 36. 5-10
1 Corinthiaid 12. 1-11
Ioan 2. 1-11

Dear <<First Name>>


Welcome.
Happy New Year

This last wednesday we ‘Began Again’ with our weekly gathering in the Glan Aber ‘Lifelines’  You can read the text for our discussion by Martin Wroe on his website.

Our Bishop Andy John celebrates 10 years since his installation this January. A service to mark this occasion will be held at Llandudno on 27th January at 5pm  Dean Kathy will be the preacher.
All are Welcome to this service.

We will be celebrating Candlemass this year - The Presentation of Christ in the Temple - with a Solemn (with incense) Eucharist on Saturday 2nd February including a renewal of baptismal vows and the ceremonial end to the Christmas and Epiphany Season (we’ll switch off the tree lights!)
 

Sunday 13 January

Sunday Services
Baptism of Christ
09.30  Eucharist - Dolgarrog
09.30  Eucharist - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed

Tuesday 15 January
09.30 Morning Prayer - Dolgarrog

Wednesday 16 January
09.00  Morning Prayer - Penmachno
14.00  Eucharist - Betws-y-Coed
19.30  Lifelines - Glan Aber Hotel


Next Sunday 20 January
Epiphany 3

09.30  Morning Prayer - Dolgarrog
09.30  Eucharist - Dolwyddelan
11.00  Eucharist - Betws-y-Coed
15.00  Godly Play 'Wedding at Cana' - Penmachno

18.00  Celtic Evening Prayer - Trefriw
This Week In our Prayers
The Diocese of Bangor.  
Bishop Andrew John
Bangor Synod
Area Dean Rev’d Lloyd Jones

This week we pray for the ministry of the Archbishop of Canterbury and for the mission of the Anglican Communion.

God our Father, Lord of all the world, through your Son you have called us into the fellowship of your universal Church: hear our prayer for your faithful people that in their vocation and ministry each may be an instrument of your love; through our Lord and Saviour Jesus Christ, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever.
Amen.

The Readings this week

Isaiah 43. 1-7 
But now thus says the Lord, he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel: Do not fear, for I have redeemed you; I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Saviour. I give Egypt as your ransom, Ethiopia and Seba in exchange for you. Because you are precious in my sight, and honoured, and I love you, I give people in return for you, nations in exchange for your life. Do not fear, for I am with you; I will bring your offspring from the east, and from the west I will gather you; I will say to the north, ‘Give them up’, and to the south, ‘Do not withhold; bring my sons from far away and my daughters from the end of the earth - everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made.’

Acts 8. 14-17
Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. The two went down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit (for as yet the Spirit had not come upon any of them; they had only been baptized in the name of the Lord Jesus).Then Peter and John laid their hands on them, and they received the Holy Spirit.

Luke 3. 15-17, 21-22
 As the people were filled with expectation, and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Messiah,  John answered all of them by saying, ‘I baptize you with water; but one who is more powerful than I is coming; I am not worthy to untie the thong of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing-fork is in his hand, to clear his threshing-floor and to gather the wheat into his granary; but the chaff he will burn with unquenchable fire.’
Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, ‘You are my Son, the Beloved; with you I am well pleased.’
 


Readings Next Week:
Isaiah 62. 1-5

Psalm 36. 5-10
1 Corinthians 12. 1-11
John 2. 1-11
 

Nos Mercher 16 Ionawr 7.30yh
Wednesday 16 January 7.30pm

Gwesty Glan Aber Hotel   

“ Let your Body do the Talking ”

Life is beautiful but baffling! 
Where do we find inspiration for living a good life? 
How do I make a good decision? 
Will this darkness pass?
How can I be fair?
Do I say something or keep quiet? 
Can I make a difference?

All Welcome - bring friends  - Croeso i Bawb - dewch â ffrindiau


All are Welcome for tea and coffee after the services
Croeso i Bawb am banad ar ôl ein gwasanaethau
Have you considered using GIFT DIRECT for your weekly donation towards the work of the church?  It's easy, and simple to manage.
More convenient for you and for the church!  Find out more below...


Caru'r Byd  ~  Tyfu'r Eglwys  ~  Addoli Duw
Loving the World  ~  Growing the Church  ~  Worshipping God
Share
Tweet
Forward
Diocese of Bangor
Bro Gwydyr Facebook Page
Bro Gwydyr Website
Copyright © 2019 Eglwysi Bro Gwydyr Churches Serving The Communities Of Betws-y-coed, Capel Curig, Dolgarrog, Dolwydd, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp