Copy
Nr. 60 - 10 oktober 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert 
Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Lees meer

Geslaagd #HBOdebat 'Professionals voor morgen' 
"Het was een goed debat over de toekomst en de strategische agenda van het hbo vanmiddag. Hoe professionals van morgen op te leiden? En goed om kennis te maken met medebestuurders uit heel Nederland", twitterde Joeri van den Steenhoven, CvB-lid Hogeschool Leiden, na afloop van het '#Hbodebat: Professionals voor morgen' op 2 oktober jl. in Den Haag. Samen met vijf Tweede Kamer woordvoerders hoger onderwijs, docenten, studenten, adviseurs, hbo-bestuurders en vertegenwoordigers van hbo-partners nam hij deel aan het tweede #hbodebat van dit jaar. Lees meer

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel 
Op 27 september jl. hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Lees meer
Thema's

Missiegedreven innovatiebeleid centraal tijdens bijeenkomst Regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen 
“In het missiegedreven innovatiebeleid draait het om verbindingen maken en daar worden wij heel enthousiast van” vertelt Michaël van Straalen. De bestuursvoorzitter van Regieorgaan SIA opende op 7 oktober jl. de jaarlijkse lunchbijeenkomst van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Zo’n 75 belanghebbenden en geïnteresseerden in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen schoven aan. Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs
Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Lees meer

Hogescholen zetten in op flexibel maatwerk voor lerarenopleiding 
De problematiek van het lerarentekort is zeer urgent, het beroep van leraar staat onder druk. Erkenning vanuit de samenleving, perspectief op de eigen toekomst en betere carrièremogelijkheden vormen een belangrijke basis om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De Vereniging Hogescholen publiceert binnenkort de strategische agenda lerarenopleidingen waar deze uitgangspunten in centraal staan. De agenda omvat drie kernambities waar de komende jaren aan wordt gewerkt, om onder andere te zorgen voor voldoende leraren voor de klas. Lees meer 

Onderwijssectoren vragen kabinet te investeren in minder uitval en behoud van startende leraren  
De sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU streven ernaar 100 procent van de studenten aan een lerarenopleiding op te leiden volgens het concept 'Samen opleiden en professionaliseren' en binnen zogenaamde opleidingsscholen. Om dit te kunnen realiseren vragen de raden aan de Tweede Kamer een structurele investering van 44 miljoen euro per jaar. Met het programma "samen opleiden' wordt de uitval van startende leraren voorkomen en daarmee gewerkt aan het oplossen van het lerarentekort.​ Lees meer 
Bijeenkomsten 

Horizon 2020 training voor hogescholen (deel 3) - 31 oktober
Om de hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het indienen van succesvolle Horizon 2020-aanvragen organiseert RVO, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, een drieluik aan trainingsmomenten (van oriëntatie naar daadwerkelijk indienen). Deze derde training is een halve dag training in een kleine groep (max. 16 deelnemers) en wordt vooralsnog één keer aangeboden op donderdag 31 oktober in Utrecht. Lees meer

SURF Onderwijsdagen 2019 - 5 en 6 november
De SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo vinden dit jaar plaats op 5 en 6 november in Congrescentrum 1931, Den Bosch. De SURF Onderwijsdagen zijn dé inspiratiebron op het gebied van onderwijsvernieuwing met ICT. Lees meer en aanmelden

Kennisnetwerk Inclusieve arbeidsorganisatie; Op weg naar de 125.000 – 5 november

Tijdens deze bijeenkomst van Zestor gaan we in op de laatste stand van zaken rondom de Participatiewet. Wat betekent de werkagenda voor hogescholen? Wat kunnen hogescholen leren van de markt? Hoe kan interne samenwerking (beter) gestalte krijgen? Inkoop en HR zijn niet altijd logische partners. Naast de inhoudelijke onderwerpen is er ruimte voor netwerken en kennisuitwisseling. Lees meer

Flexibel hoger beroepsonderwijs als matchmaker voor werkgevers en professionals - 21 november

Gaat u samen met ons de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan? Wilt u uw professionals blijvend laten ontwikkelen op hbo-niveau? Kom dan naar dit congres! Lees meer

Rondetafelconferentie Zorgwekkend gedrag - 28 november 
Het hoger onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met het krachtenveld rondom zorgwekkend gedrag. Arbo, zorgplicht, suïcidepreventie, radicalisering/extremisme, polarisatie, huiselijk geweld. Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en (keten)partners vraagt erom dat men elkaar en elkaars rol kent. Alleen zo kan inhoud gegeven worden aan professioneel samenwerken. Dat is waar het om draait deze dag. Lees meer


Werkconferentie havo – hbo - 11 december
Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag vooral om de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie. Lees meer

Training leden examencommissies hogescholen - 17 en 18 maart en 25 mei 2020
 
De Vereniging Hogescholen organiseert in het voorjaar van 2020 de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer - 17, 18 maart en 25 mei 2020,  Lees meer - 8, 9 oktober en 7 december 2020

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie - 26 maart 2020
“Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart 2020 naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst! Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen
Website
Twitter
LinkedIn
Facebook