Copy
Nr. 54 - 29 mei 2019
View this email in your browser
Vereniging Hogescholen

Overheid moet leven lang leren stimuleren en financieren
'Technologische ontwikkelingen vragen continue scholing, alleen komt het nog niet van de grond. Hoe komt dat? De eerste grote oorzaak is dat bij- en omscholing geld kost. Veel mensen hebben dat geld niet. Als we de acute arbeidsmarkttekorten van vandaag en morgen willen oplossen, dan zal de overheid dus fors moeten investeren in een leven lang leren.' Opiniestuk door Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, geplaatst op 17 mei jl. in Het Financieele Dagblad. Lees meer

Nederland kennisland moet volop inzetten op Europa
'In de toekomst worden we gemiddeld 100 jaar oud en liefst in goede gezondheid. We gebruiken een enorme hoeveelheid slimme technologie, terwijl onze privacy beschermd is. Niemand leeft onder de armoedegrens, onze voeten blijven droog, onze lucht is schoon, onze leefomgeving is veilig en er is genoeg voedsel voor iedereen. Wat is de route naar al dit moois? Die heet ‘kennis en innovatie’. Voortzetting en uitbreiding van Europese samenwerking op dit terrein is daarom noodzakelijk.' Opiniestuk door de Kenniscoalitie, geplaatst op 23 mei jl. in Het Financieele Dagblad. Lees meer

Zelfstandige Publieke Werkgevers versterken samenwerking met oprichting stichting
De sectororganisaties van de decentrale overheden en het onderwijs hebben hun samenwerking in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) versterkt door oprichting van een eigen stichting. Daarmee willen de sectororganisaties hun werkgeversrol in algemene zin versterken en gezamenlijk actief invloed uitoefenen op de thema’s: arbeidsmarktbeleid, banenafspraak, pensioen en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Lees meer
Thema's

Samenwerking tussen hogescholen om praktijkgericht onderzoek meer zichtbaar te maken 
Hogescholen voeren steeds meer maatschappelijk relevant en boeiend praktijkgericht onderzoek uit. De resultaten uit dit onderzoek zijn echter niet altijd goed te bereiken voor degenen die er profijt van kunnen hebben. Tien hogescholen starten in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, SIA en SURF een project om de resultaten van praktijkgericht onderzoek beter zichtbaar te maken. Het project draagt hiermee bij aan het realiseren van de ambities van het hbo op het gebied van Open Science. De Hogeschool van Amsterdam is penvoerder voor dit project. Hogeschool van Amsterdam, Vereniging Hogescholen en SURF hebben op 23 mei jl. een convenant ondertekend die de formele start van dit project markeert. Lees meer

Profielenbank Vereniging Hogescholen 
Onlangs zijn aan de profielenbank op de website van de Vereniging Hogescholen toegevoegd: het Beroepsprofiel Learning & Development in Organisations (voorheen Opleidingskunde), en het Landelijk Opleidingsprofiel Human Resource Management 2020+.
Bijeenkomsten 

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF - 6 juni
Op donderdag 6 juni is er van 10.00 - 12.30 uur in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt. Lees meer

Studiemiddag netwerk Hogescholen Internationale Betrekkingen- 6 juni
Het netwerk Hogescholen Internationale Betrekkingen (HIB) organiseert op 6 juni een studiemiddag, getiteld 'Connecting Cultures Through Language'. Op deze HIB-Taaldag gaan de deelnemers in op het vraagstuk van verengelsing. Ook komen andere taalonderwerpen aan bod zoals het taalbeleid en de Gedragscode Taal, maar ook aan Nederlands als tweede taal en interculturele communicatie. Lees meer en aanmelden

Dag van de medezeggenschap 2019 - 13 juni
Op donderdag 13 juni vindt bij Hogeschool Utrecht de ‘Dag van de Medezeggenschap 2019’ plaats. Medezeggenschappers, bestuurders en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen uit het land komen deze middag samen om één jaar na het sectorakkoord de balans op te maken en vooral naar de toekomst te kijken. Daarnaast zal op deze dag de Medezeggenschapper van het jaar 2019 worden gekozen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de studentenbonden ISO en LSVb, medezeggenschapsverenigingen LOVUM en VMH en de VSNU en Vereniging Hogescholen. Lees meer 

Horizon2020 Essentials – wat moet u weten vóór u start met een aanvraag? - 25 en 27 juni
In Horizon 2020, de opvolger van KP7, staat het bereiken van onderzoek en innovatie met impact centraal. Om de hogescholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het indienen van succesvolle Horizon 2020-aanvragen organiseert RVO, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA. De tweede training is een halve dag training in kleine groepen (max. 15 deelnemers per groep) en wordt vooralsnog twee keer aangeboden op: dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni in Utrecht.

Training leden examencommissies najaar - 30 en 31 oktober, 2 december
De tweede driedaagse training vindt plaats in het najaar van 2019. Deze training behandeld dezelfde onderwerpen, te weten juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van Veen), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). Lees meer
Deze nieuwsbrief verschijnt om de twee weken behalve in vakantieperiodes.
Ik meld mij af voor deze nieuwsbrief
Naar archief Nieuwsbrieven Vereniging Hogescholen