Copy
Facebook
Twitter
Website
Instagram


Ink-tiimin 
toimintakertomus 2015:

 
Tartu työelämään!

 


 
Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen
(2015-2018) käynnistyminen

 

Hanke käynnistyi virallisesti huhtikuun lopussa 2015, kun Aino Alaverdyan aloitti työnsä projektipäällikkönä. Kesäkuun 2015 aikana oli muutto isompaan toimitilaan Väinönkadulle, jossa mahdollistuu noin 20 tiimiharjoittelijan aktiivinen tiimitoiminta. Tila on aiemmin ollut Jyväskylän nuorisopalveluiden hallinnon käytössä. Muutto oli iso ponnistus ja apuna muutto- ja maalaustalkoissa oli aktiivisia vapaaehtoisia ja Osuuspankin tukemana palkattu kesätyöntekijä. Toimiston seinät maalattiin, huonekalut hankittiin ja tiloja järjesteltiin aina elokuuhun 2015, ensimmäisen tiimin aloittamiseen asti.
 

Hankkeessa on yhteensä kolme työntekijää. Toukokuussa alkoi mediakasvattajan/viestintäkoordinaattorin rekrytoiminen hankkeeseen. Reeta Nitovuori (FM, pedagoginen pätevyys, medianomi AMK) aloitti heinäkuussa työtehtävänsä, ja toiminnanohjaaja Miio Seppänen (sosionomi AMK) aloitti elokuussa toiminnanohjaajana vastaten tiimin yhteisöllisen toiminnan toteuttamisesta. Ennen tiimin aloitusta (17.8.) valmentajat kävivät läpi harjoittelijoiden perehdytystä, arviointi- ja palautekäytänteitä, yksilövalmennusta ja sen raportointia sekä viikkotoimintaa.  


Uuden toimiston valmistelutehtävissä elokuussa 2015. Kuvissa Aino, Miio ja Reeta kokoustavat ennen tiimin aloitusta. Juhis (hallintopäällikkö) testaa uutta seisomapöytää iloisena ja sisustajaharjoittelija Matias kokoaa vastaavia pöytiä lisää myös tiimiharjoittelijoille.


Paikallinen ja valtakunnallinen yhteistyö

 

Hankkeen käynnistyessä tavattiin useita eri julkisen- ja järjestösektorin yhteistyökumppaneita ja uudella toimistolla kävi vierailijoita mm. etsivästä nuorisotyöstä, ohjaamosta, eri oppilaitoksista ja Nuorten Taidetyöpajalta. 2.9. järjestimme yhteisen tilaisuuden kumppaneillemme avoimien ovien muodossa ja samalla julkaisimme hankkeen ensimmäisen tiedotteen. Avoimissa ovissa oli yhteensä noin 30 osallistujaa. Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelupäällikkö Antti Kolu puhui tilaisuudessa järjestöjen merkityksestä nuorisotyön kentällä ja uusien innovaatioiden kehittäjänä.

Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishanke on mukana Raha-automaattiyhdistyksen nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia edistävässä  Paikka auki –avustusohjelmassa, jonka kautta hanke on verkostoitunut myös muiden saman teeman parissa työskentelevien kehittämishankkeiden kanssa valtakunnallisesti.

Vuosittaisella yhteistyökumppanien tapaamiskierroksella Music Against Drugs ry:n toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto kertoi käynnistyneestä kehittämishankkeesta järjestön valtakunnallisille yhteistyökumppaneille.

Esimerkkinä konkreettisesta yhteistyöstä oli 
Aseman Lapset ry:n kanssa toteutettu nuorten ja vanhempien suhteesta kertova videoprojekti, jota mediatiimin nuoret esittelivät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lasten terveyskäräjillä.

SOSTE:n terveyskäräjillä esitetty video


Nuorisojohtoinen kehittämistyö

 

Ensimmäinen nuorten tiimi antoi myös kädenjälkensä hankkeen kehittämistyöhön. Tiimiläisten brändityöryhmä uudelleennimesi tiimiharjoittelut Ink-tiimiksi ja teki logon tiimille. Lyhenne "Ink" (Ink-tiimi) tulee sanoista I=innostava, n=nuorisojohtoinen, k=kehittäminen, jotka ovat kaikki toiminnan keskeisiä arvoja. Muita Ink-tiimiin liitettyjä arvoja ovat yhteisöllisyys, tasa-arvo, vuorovaikutteisuus, ilo ja toisten kunnioitus. 

Hankkeen työtiimillä on ollut kaksi sisäistä kehittämispäivää (14.9. ja 8.12.), joissa on keskusteltu hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja yhteistyöverkostoista sekä kehitetty toimintaa yhdessä.

 
 

Aino ja Jesse, mediatiimin liideri, kertoivat tiimiharjoitteluista Radio Kompassin kuulijoille.

 

Hankkeen viestintä


Avoimien ovien tiedotteen myötä meidät kutsuttiin Radio Jyväskylään ja Radio Kompassiin, joissa kerroimme tiimiharjoitteluista ja hankkeen merkityksestä nuorisotyöttömyyden ehkäisyssä. Ensimmäisen digitaalisen uutiskirjeen lähetimme syyskuussa, ja tiimiharjoittelijat olivat keskeisesti mukana sen tekemisessä. Tiimiharjoitteluiden ensimmäistä esite-erää jaettiin aktiivisesti eri tahoille (500kpl) ja Ink-tiimin uudella esitteellä (500 kpl) aloitettiin rekrytointi seuraaville tiimijaksoille (tammi–toukokuu, elo–joulukuu 2016). Syyskuussa olimme kertomassa nuorille Ink-tiimistä TE-keskuksen Nyt kävi munkki! -tilaisuudessa ja marraskuussa Keski–Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Matka halki Mataran -tapahtumissa.

Viestinnästä kiinnostuneet tiimiharjoittelijat ovat osallistuneet hankkeen sosiaalisen median strategian luomiseen, jonka pohjalta he voivat olla itse aktiivisemmin mukana sosiaalisen median päivittämisessä. Lisäksi jokainen harjoittelija osallistuu hankeviestintään tekemällä Tiimiharjoittelija-blogia tai -vlogia.

Tiimiharjoittelijat, hankkeen työntekijät ja järjestön vapaaehtoiset (agentit) käyttävät sisäisen viestinnän digitaalista kanavaa nimeltä Slack, jonka kautta jaetaan tietoa ja kokemuksia toiminnasta sekä kysellään kuulumisia. Tämän verkko-osallisuuden kautta jokainen toimintaan osallistuva nuori on mukana digitaalisessa ja elävässä yhteisössä omalla panoksellaan joko agenttina tai tiimiharjoittelijana - tai kumpanakin.

Hankkeesta tehdyt jutut, Ink-tiimin esitteen ja ensimmäisen uutiskirjeemme löydät täältä.
Tiimiharjoittelijoiden vlogi- ja blogijulkaisut löydät täältä.

 

Ohjausryhmätyöskentelyn aloittaminen 1.10.

 

Ensimmäisessä ohjausryhmän kokoontumisessa (1.10.) saatiin jo hyviä kehittämisajatuksia ja tukea hankkeen toteuttamiseen sekä vaihdettiin toimivia käytänteitä. Ohjausryhmässä on vahvaa osaamista nuorten valmennuksesta, koulutuksesta, ehkäisevästä päihde- ja mielenterveystyöstä, kuntoutuksesta sekä maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa hankevuodessa, ja seuraava tapaaminen on helmikuussa 2016.


Ohjausryhmään kuuluvat seuraavien yhteistyötahojen edustajat: Tiinu Ristinen, Mä oon mukana –hanke, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT), Susanna Uusitalo, NUOVO-hanke, KYT, Marjo Hannukkala, Suomen Mielenterveysseura, Pirkko Hakkarainen, A-klinikkasäätiö, Risto Kähkönen, Jyväskylän kaupungin Nuorisopalvelut, Mari Tapio, Preventiimi/Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Minna Ahokas, Jyväskylän Ammattikoulu, Pertti Pernu, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu ja Pirjo Lehtoranta, Kuntoutussäätiö.

 

 

Tutkimustyö
 

Ensimmäisessä tiimissä tehtiin myös kaksi opinnäytetyötä.

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelija Sari Kämäräinen tutki inkluusion käsitettä nuorisotyön kentässä, ja Turun kauppakorkeakoulussa markkinointialaa opiskeleva Heidi Korpinen arvioi tiimiharjoittelijoiden tekemän sosiaalisen markkinoinnin kampanjan vaikutuksia yritysten näkökulmasta.

Sari Kämäräisen tutkimuksen mukaan inkluusion käsite pitää sisällään sosiaalista vuorovaikutusta, jossa ihmiset itse ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa luomassa inkluusiota. Inkluusion ajatusta pidetään positiivisena, mutta itse inkluusion toteutuksen katsotaan olevan usein hankalaa tai hidasta, mikä voi johtua erinäisistä syistä, kuten esimerkiksi resurssien rajallisuudesta tai haittaavista asenteista.

Inkluusion katsotaan sisältyvän olennaisesti nuorisotyön perusajatukseen: toiminta on kaikille avointa. Lisäksi kaikki voivat toimia yhdessä riippumatta taidoista tai rajoitteista sekä oppia ja auttaa toisiaan. Inkluusion toteuttajien tärkeänä taitona nähtiin kyky tunnistaa omia ennakkoluuloja ja toimia tarvittaessa myös niiden ”ohi”. Lisäksi tärkeänä taitona nähtiin valmius kokeilla uutta ja kyky olla lannistumatta vastoinkäymisistä huolimatta.
 
 
Esimerkki Ink-tiimin viikko-ohjelmasta.

Ensimmäisen tiimijakson aikana viikko-ohjelman osat selkiytyivät. Viikkostarteilla käynnistetään viikon työtehtävät: kahdesti viikossa on toiminnallisia aamustartteja, yhteispalaverissa osallistetaan tiimiä kehittämistyöhön ja perjantaisin on tiimien yhteinen tiimipalaveri. Ohjelmassa on hyvin aikaa omaehtoiselle tiimityöskentelyllä tiimin projektien parissa. Tiimityöskentelyn lisäksi viikon aikana on yhteisiä tuokioita kuten vierailuja ja liikuntaa. Ohjelmassa on myös Hyvä olo -tuokioita, joissa keskustellaan oman terveyden ja hyvinvoinnin teemoista sekä Tulevaisuuden polku -tuokioita, joissa vahvistetaan vuorovaikutusosaamista, tehdään digiportfoliota ja saadaan vinkkejä työ- tai opiskelupaikan hakemiseen. Kuukausittain on myös yhteisruokailu, ja jokaisen tiimijakson aikana ryhmä lähtee yhdessä leireilemään.

Syksyn 2015 aikana työskenneltiin neljässä eri tiimissä.

Tiimitoiminta 


Tiimitoiminnan kautta nuoret pääsevät käsiksi oikeisiin työtehtäviin, oppivat projektihallintaa ja vuorovaikutustaitoja sekä saavat jakaa osaamistaan ja oppia muilta. Jokaiselle tiimille valitaan liideri koordinoimaan, kehittämään ja johtamaan tiimin toimintaa. Liiderit järjestävät tiimiensä kanssa viikottaisia tiimipalavereita, joissa koordinoidaan tiimin työskentelyä. Jokaisella tiimillä on yksi valmentajista mentorina, joka vastaa tiimin liiderin ohjauksesta ja tukemisesta säännöllisesti. Liidereille järjestettiin johtajuudesta teemaluento sekä teetettiin SWOT-analyysi liideritoiminnan kehittämiseksi.


Ink-tiimin toiminnan eri osa-alueista syksyllä 2015 kirjoitti projektipäällikkö Aino Alaverdyan.

 


Sosiaalisen markkinoinnin tiimi:

Osaaminen edellä -kampanja 2015


Osaaminen edellä –kampanjan tavoitteena oli tukea nuorten mielenterveyskuntoutujien työllistymistä Jyväskylän alueella. Music Against Drugs ry toteutti kampanjan yhteistyössä Suvimäen Klubitalon, INNOverkon ja DuuniDekkarin kanssa.


Osaaminen edellä -kampanja käynnistyi 17.8.2015 ja päättyi 30.11.2015. Reilun kolmen kuukauden aikana järjestettiin flash mob, kuvattiin kampanjavideo, tehtiin kampanjaesite ja jaettiin kampanjan tuotoksia Jyväskylän alueen yrityksiin. Sosiaalisessa mediassa päivitettiin kampanjan omia Facebook-, Twitter- ja Instagram-sivuja. Kampanjasta ja Klubitalon toiminnasta pidettiin yleisöluento Mielenterveysmessuilla Helsingissä, ja kampanjaväki pääsi jakamaan esitteitä, näyttämään kampanjavideon ja keskustelemaan yrittäjien kanssa Jyväskylässä järjestetyn Yrittäjä työllistää –seminaarin kahvitauolla.
 
Vaikka ennakkoluuloihin vaikuttaminen ja käyttäytymisen muutostyö on hidasta, merkittävä aihe nostettiin esille onnistuneesti ja se herätti keskustelua paikallisesti. Kampanjan toteutuskeinojen kautta tuettiin nuorten mielenterveyskuntoutujien työllistymistä Jyväskylän alueella ja sitä kautta pyrittiin edistämään yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumista.
 

Osaaminen edellä -kampanjan kampanjapäällikkönä ja Music Against Drugs ry:n Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen tiimiharjoittelijana opin kampanjan aikana paljon projektihallinnasta ja varmistuin siitä, että kykenen toimimaan tiiminvetäjänä. Nyt osaan jatkossakin hyödyntää toteutussuunnitelmaa ja loogista viitekehystä työkaluina työnteon tukena. Pienilläkin teoilla voi saada muutosta aikaan!

 

Alla linkit kampanjan tuotoksiin:

 

Kampanjavideo

 

Kampanjaesite


Saara Kontio, Sosiaalisen markkinoinnin -tiimin liideri

 

Mediatiimi 

- mediatyötaitojen kartuttamista Mediatiimissä


Alkusyksystä Mediatiimi työsti galluppia nuorten työllistymistä ja työttömyyttä koskevista mielipiteistä. Samoihin aikoihin tehtiin myös Osaaminen edellä -kampanjavideo, joka esitettiin Mielenterveysmessuilla. Mediatiimin suurin projekti oli kuitenkin Aseman Lapset ry:n kanssa yhteistyössä tehty video, jonka teemana oli toisen asteen opiskelijoiden suhde vanhempiinsa. Nuorilta kerättiin nettigallupin avulla vastauksia, joiden pohjalta video suunniteltiin. Valmis video näytettiin Sosten Lasten terveyskäräjillä 2015.

 
Mediatiimi on kuvannut useita vlogeja, ja kaikki valmiit tuotokset ovat nähtävillä järjestön Youtube-kanavalla. Lisäksi mediatiimin vastuulla oli Music Against Drugs -kokonaisuuden dokumentointi, iltatapahtumien videointi ja valokuvaus. Mediatiimi päivitti Music Against Drugs ry:n sosiaalista mediaa iltatapahtumissa ja sen ulkopuolella muun muassa Snapchatin ja Instagramin kautta. Tiimi hoiti myös päihdekasvatuskokonaisuuden julisteiden päivittämisen.


Lisäksi syksyn aikana aloitettiin yhteistyö Kulttuurikahvila Kiskon kanssa, jonka yhteydessä mediatiimi aloitti tammikuussa valmistuvan markkinointivideon työstämisen. Inkusiivisen tiimimalli -hanke brändättiin ja sille suunniteltiin logo ja muut tarvittavat seikat. Joulun alla tehtiin myös Pikkujouluvideo, koko toimiston yhteinen joulutervehdys.
Jesse Pirttimaa, Mediatiimin liideri

 

 

Kahvilatiimi 
 

 

Toimin Kahvilatiimin liiderinä syyskuusta joulukuuhun. Kahvilatiimin idea on tehdä yhteistyötä Veturitalleille perustetun Kulttuurikahvila Kiskon kanssa. Syksyn aikana sain mahdollisuuden päästä suunnittelemaan ja vetämään tätä yhteistyötoimintaa ja sain paljon kokemusta muun muassa yhteistyökumppaneiden kanssa työskentelystä.

Yhteistyön ideana on mahdollistaa Music Against Drugs ry:lle tulevien tiimiharjoittelijoiden mahdollisuutta osallistua myös asiakaspalvelutehtäviin ja tapahtumien järjestämiseen sekä samalla laajentaa tiimiharjoittelijoiden työkokemusta toivotulla tavalla.

Toiminnan aluksi pohdimme, miillä tavalla molemmat osapuolet parhaiten yhteistyöstä hyötyvät. Markkinoinnin suunnittelun jätimme suosiolla myöhemmäksi. Ensimmäinen kahvilatoiminnan harjoittelija meni tiimiin tekemään opintoihinsa soveltuvia töitä, kuten laskemaan katteita ja budjetteja. Vaikka sittemmin selvisi, ettei toiminnalla välttämättä ole resursseja merkonomiopiskeluissa ohjaamiseen, harjoittelija koki jakson hyödylliseksi.

Puolen vuoden aikana muutama muukin kokeili kahvilatyöskentelyä, ja ainakin asiakaspalvelutehtävät sujuivat oikein hyvin. Harjoittelijoita kannattaa jatkossakin rohkaista vastaavaan yhteistyöhön. Joulukuussa aloitimme myös Kiskon ja Veturitallien markkinoinnin valmistelua, mikä pitää sisällään ainakin graafista suunnittelua. Kaikkiaan projekti etenee luultavasti vasta keväällä.

Yhteistyö on alkanut sujuvasti alkukankeudesta huolimatta, ja se jatkuu toivottavasti yhtä hyvin – ellei jopa paremmin. Tällä tavalla avataan ovia monille tulevaisuudestaan epävarmoille nuorille.

Senni Sahila, Kahvilatiimin liideri

 

 

Ohjaustiimi 
 

- Yhteisöllisen toiminnan kehittämistä ohjaustiimissä

 

Syksyn aikana ohjaustiimi on ollut vastuussa yhteisöllisen toiminnan järjestämisestä tiimiläisille. Tiimin ohjaamissa aamustarteissa on hyödynnetty mm. fiiliskortteja, joiden avulla tiimiläisten on ollut helpompi puhua tunteistaan. Olemme myös leikkineet erilaisia ryhmäyttäviä leikkejä.

Yksi ohjaustiimin projekteista oli järjestää Halloween-miitti Music Against Drugs ry:n vapaaehtoisille. Ohjaustiimin jäsenet suunnittelivat miitin ohjelman ja olivat ohjaajina mukana toiminnassa. Ohjelmana miitissä oli halloween-maskeerausten tekemistä, yhteisruokailua, herkuttelua, yleistä keskustelua, bändi (Unzyme) ja kilpailuja. Tiimiläisille järjestettiin leiri Korpilahdella leirikeskus Mutasessa, jonne ohjaustiimi suunnitteli osan leiriohjelmasta. Erilaisten pelien ja leikkien tarkoitus oli saada tiimiläiset tutustumaan paremmin toisiinsa. 
Music Against Drugs ry:n toimiston keittiön seinälle maalattiin puu. Maalauksen tarkoituksena oli saada näkyville asioita, jotka kuvastavat jokaisen tiimin toimintaa. Iltatapahtumissa ohjaustiimin jäsenten rooli oli puolestaan ottaa kontaktia nuoriin sekä saada aikaiseksi mahdollisia keskusteluja nuorten kanssa.

 

Miia Oksanen, ohjaustiimin liideri

 Yhteisöllinen toiminta
Lokakuussa järjestetty tiimileiri kokosi yhteen 14 tiimiharjoittelijaa.

Tiimileiri Korpilahdella 20.–22.10.2015

 

Lokakuussa olimme Music Against Drugs ry:n järjestämällä tiimileirillä Korpilahdella. Leirille lähdettiin porukalla, joka koostui tiimiharjoittelijoista ja ohjaajistamme Ainosta, Miiosta ja Reetasta. Leiri kesti kolme päivää, eli leirikeskuksella olimme kaksi yötä. Kuljimme leirille minibussilla ja yhdellä henkilöautolla, joka kuljetti myös "ei yöpyviä" aina Jyväskylään yöksi. Se oli ihan mukava juttu, koska itsehän en vieraissa paikoissa kykene kovin helposti nukkumaan, niin pääsi sitten tuttuun ympäristöön lepäilemään.

Matkaan lähdettiin jo aikaisin aamusta ja perille päästyämme yöksi jäävät valitsivat huoneensa ja purkivat tavaransa. Tunnelma oli jo alusta alkaen mukavan rento ja melkein heti saavuttuamme pääsimme syömään loistavaa aamupalaa. Leirin ruokailut olivat muutenkin erittäin maittavia ja aina tuli syötyä kunnolla vatsa täyteen. Varsinkin erikoisruokalajit oli toteutettu erinomaisesti, eikä kenenkään tarvinnut stressata oikeanlaisesta ruoasta.

Leirillä pelailimme muutamia porukkaa yhdistäviä pitkäkestoisia pelejä, jotka pitivät hauskasti jännitystä yllä, että kuka voittaa. Lisäksi ulkoiltua tuli kanssa, tiimihenkeä parantavien leirileikkien ohessa! Myös luottamusta tuli testailtua, kun pääsimme kuljettamaan “sokaistua” kaveria ympäri leirikeskuksen pihaa, mikä oli yllättävän hauska kokemus! Maailman kokee ihan erilailla, kun ei yht’äkkiä näekään mitään.

Myös leirillä oli kiinnostavia “oppitunteja” mm. esiintymistekniikoista ja siellä oppi myös itsestään hyvin paljon. Leirin nimi kun oli Pokemon-leiri, niin teimme tietysti itsestämme pokemon-kortit. Siinä piti keksiä itselleen pokemon aiheinen nimi, ja jokaista kirjainta kohden yksi adjektiivi, joka kuvaa itseään. Luovimmat myös piirteli itsestään kuvan ja kirjoitti kuvauksetkin. Jokainen teki myös itselleen kartan, joka kuvasi omaa tulevaisuutta 5 vuoden päähän, siinä sai pohtia mukavasti, mitä omalta tulevaisuudeltaan odottaa.

Kaiken kaikkiaan leiri oli mielestäni hyvin hauska, ja tiimihenki parani leirillä kyllä huomattavasti. Ihmiset oikeasti tekivät ja juttelivat toistensa kanssa ja näin tutustui paremmin toisiinsa.

Senni Sahila, tiimiharjoittelija

            Jalkapallon jälkifiilikset, keskellä kuvassa pallon kanssa liikunnanohjaajamme Reeta                        Jääskeläinen.

Viikoittainen liikunta


Harrastamme yhteistä liikuntaa koko tiimin voimin viikoittain aina perjantaisin, ja myös kaikki työntekijät ja agentit ovat tervetulleita mukaan! Ensimmäisen tiimin aikana kävimme liikkumassa yhteensä 12 kertaa, kokeillen erilaisia liikuntalajeja; geokätköilimme, pelasimme sulkapalloa, jalkapalloa, kävimme voimistelemassa, suppaamassa ja melomassa, vesijumpasimme, juoksimme aitoja ja nostelimme kahvakuulia sekä kuntonyrkkeilimme. Hauskaa on ollut ja hiki virrannut.

Yhteinen viikoittainen liikunta on iso osa tiimin arkea, sillä säännöllisellä liikunnalla voimme tukea jokaisen tiimiläisen ja meidän työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista arjessa. Pystymme yhdessä kokeilemaan eri lajeja ja sitä kautta löytämään tiimiläisille jopa uusia mielenkiintoisia harrastuksia.

Iso kiitos kuluneen syksyn liikuntatuokioista kuuluu myös liikunnanohjaajaksi oppisopimuksella opiskelevalle Reeta Jääskeläiselle, joka ohjasi meille noin puolet näistä kerroista tehden koulun näyttöarviointeja samalla. Yhteistyö alkoi Reetan tiimille pitämällä hyvinvointi- ja ravintoluennolla, jonka aikana saimme idean pidemmästä yhteistyöstä tiimin toiminnassa!


Miio Seppänen, toiminnanohjaaja

Tiimiharjoittelijat Roope ja Riku sekä opinnäytetyöntekijä Sari Kuopion Music Against Drugs -iltatapahtumassa 6.11.2015. Kuva: Juho Oikari

Music Against Drugs -iltatapahtumat 2015


Music Against Drugs -iltatapahtumat ovat keskeinen osa yhdistyksemme toimintaa. Järjestimme vuoden 2015 marraskuun aikana kolme iltatapahtumaa eri puolella Suomea Kuopiossa, Kajaanissa ja Joensuussa. Iltatapahtumat ovat yläkouluikäisille suunnattuja päihteettömiä bileitä ja osa Music Against Drugs -ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Iltatapahtumissa esiintyvät sekä paikalliset että nimekkäämmät artistit sekä nuorilla on mahdollisuus tutustua eri yhdistysten toimintaan toimintatorilla tai vaikka pelata Nintendo Wii -pisteellä konsolipelejä kaverin kanssa.

Tiiminuorilla oli tärkeä rooli iltatapahtumien toteutuksessa: jokaisella oli oma yhteisesti sovittu vastuualue ja tehtävä tapahtuman aikana ja sen valmistelussa. Tiiminuoret muun muassa toimivat toimintapisteillä, valokuvasivat tai keräsivät palautetta tapahtuman aikana. Näiden tehtävien lisäksi tapahtuman kokoaminen ja purkaminen tapahtui aina yhdessä kaikkien tiimiläisten, vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin!


Paljon tapahtui näiden iltatapahtumareissujen aikana! Välillä meno-ja tulomatkoilla oli kovatkin bileet bussissa, mutta usein viimeistään tulomatkalla oli porukka aika hiljaista päivän puurtamisen jälkeen. Aktiivisuusrannekkeet näyttivät aina pitkälle toistakymmentätuhatta askelta eikä suotta, sillä tapahtuman aikana sai usein hyppiä paikasta toiseen tehtävästä riippumatta, eikä jäänyt yhteen kertaan kun dj Prealin sointujen tahtiin meidänkin väki innostui tanssimaan iltamyöhään tapahtumassa!

 

Miio Seppänen, toiminnanohjaaja

Syksyllä 2015 päiviämme toimistolla kävi piristämässä myös "toimistokoira" Heka. Poseeraaminen kuvaa varten ei tuottanut Hekalle vaikeuksia – onhan hän jo varsinainen julkisuuskonkari, viimeisenä televisiotuotantonaan maikkarin Voitolla yöhön -ohjelma. 
Music Against Drugs ry on käynnistänyt paikallisen, nuorten työelämäosallisuutta edistävän Nuorten inklusiivinen tiimimalli -kehittämishankkeen (2015–2018). Kehittämishanke on osa valtakunnallista Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti työttömien nuorten työelämätaitoja sekä osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä.
Uutiskirjeen toimittaminen ja ulkoasu: Reeta Nitovuori, viestinnän suunnittelija/mediakasvattaja ja
Aino Ikävalko, tiimiharjoittelija