Copy
Έκδοση 5η                                             Φεβρουάριος 2017
Πορεία Εξέλιξης του Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ              50
Π/Υ Δημ. Δαπάνης         154.232.031,28

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ       81
Π/Υ Δημ. Δαπάνης          78.107.178,68€
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ                  18
 

 

Νέα προθεσμία για την Υποβολή προτάσεων στην Πρόκληση της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) του Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο" 
Μετατίθεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση της Δράσης (ΑΔΑ:7Η0Υ4653Ο7-ΖΤΞ) με κωδικό 1.β(2) και τίτλο «Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή/και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό» του Θ.Σ.1  «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» η οποία  συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με συνολική δημόσια δαπάνη 1.250.000,00€.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβληθούν από 6 Μαρτίου 2017 ως και 5 Μαΐου  2017 και ώρα 14.00 ηλεκτρονικά στο Π.Σ.Κ.Ε. (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.pepba.gr.
 
Δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί το διαρθρωτικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στην απάλειψη φαινομένων ακραίας φτώχειας και δημιουργούνται δομές που επιχειρούν να στήσουν ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του τοπικού πληθυσμού.
Οι ενταγμένες πράξεις σήμερα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020» είναι οι παρακάτω:
 
 1. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 προϋπολογισμού 3.321.964 €. 
 2. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ατόμων με αναπηρίες (Α.με.Α) για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 προϋπολογισμού 244.442 €. 
 3. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 προϋπολογισμού 236.515,50 €. 
 4. Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λέσβου για τα 3 έτη προϋπολογισμού 579.722,88 € με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των γυναικών.
 5. Λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) για ένα έτος στη Χίο και στη Λήμνο με προϋπολογισμό 200.000 €. Λειτουργία του  Μικτού Κέντρου Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για Α. με .Α. η «Κυψέλη» Λέσβου για 3 έτη με προϋπολογισμό 432.000 €.
 6. Δημιουργία των κέντρων κοινότητας σε 5 νησιά με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης για 3 έτη. Συγκεκριμένα έχουν ενταχθεί και θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα τα:
 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 599.280 €
 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ  401.760 €
 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ 233.280 €
 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ  228.960 €
 • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ  168.480 €.  
 1. Δημιουργία δομών παροχής βασικών αγαθών και συγκεκριμένα των κοινωνικών παντοπωλείων που θα κάνουν διανομή σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε  τακτική βάση. Συγκεκριμένα έχουν ενταχθεί και θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα τα:
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 243.360 €
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΧΙΟΥ  243.360 €
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ 243.360 €
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ  117.000€. 
 
Σε επόμενη φάση πρόκειται να ενεργοποιηθούν οι λοιπές δράσεις του ΕΚΤ που αφορούν στους τομείς υγείας, κοινωνικής οικονομίας και κατάρτισης.
 
Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης στην S3P - Agri-Food
Η ΕΥΔ Ε.Π. ΠΒΑ συμμετείχε στο Kick-off event της πλατφόρμας S3P - Agri-Food που διεξήχθη το διάστημα 6-7 Δεκεμβρίου 2016 στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Οι περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με την Περιφέρεια Βόρειας Βραβάντης (Ολλανδία, Αϊντχόφεν) κατέθεσαν την πρόταση με τίτλο “Rural diversification and Smart Agri-Food destinations” ώστε να λάβει την υποστήριξh της JRC. 

Ο βασικός στόχος της S3P - Agri-Food είναι να ενορχηστρώσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των περιφερειών της ΕΕ που δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός κεντρικού φορέα επενδυτικών σχεδίων που συνδέονται με συγκεκριμένους θεματικούς τομείς προτεραιοτήτων της έξυπνης εξειδίκευσης μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η S3P - Agri-Food θα διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των συναφών επιχειρηματικών οργανώσεων και ομίλων, καθώς και των ερευνητικών ιδρυμάτων, των πανεπιστήμιων και της κοινωνίας των πολιτών.

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas
Nέα ιστοσελίδα της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΒΑ

Η ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προχώρησε στην κατασκευή νέας ιστοσελίδας.

Η νέα ιστοσελίδα κατασκευάστηκε με σύγχρονες μεθόδους δημιουργίας και δυναμικής ανανέωσης διαδικτυακού περιεχομένου.

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει τη δομή, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τα νέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσα από ένα λειτουργικό και σύγχρονο περιβάλλον περιήγησης του χρήστη.
 

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι: http://www.pepba.gr.

 
Τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής  βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών για να ενημερώσουν και να δώσουν χρηστικές πληροφορίες.
Έκδοση Προσκλήσεων για τα Ύδατα στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν στον τομέα των υδάτων και συγκεκριμένα:
 • στην κατασκευή υποδομών συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων (ολοκληρωμένα δίκτυα αγωγών που συνδέονται με εγκαταστάσεις βελτιωμένης επεξεργασίας λυμάτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων)
 • Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ).
 • Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας
 • Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω  υφαλμύρισης  ή  παρουσιάζουν  τοπική  υφαλμύριση,
 • Σύνταξη  /  Επικαιροποίηση  Γενικών  Σχεδίων  Ύδρευσης  (Masterplan),  στις  ΔΕΥΑ,
 • Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές),
 • Μελέτη  διαχείρισης  υγρών  αποβλήτων  ελαιοτριβείων–τυροκομικών  μονάδων, 
 • Κατασκευή ταχυδιυλιστηρίων (εγκαταστάσεων για την επεξεργασία –καθαρισμό του νερού) σε υφιστάμενα αρδευτικά φράγματα, λιμνοδεξαμενές κλπ προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν και για υδρευτική χρήση,
 • Δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ύδρευσης (έλλειψη ή έντονα προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης του νερού και δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εξασφάλισης πόσιμου νερού).
Συνολικός Π/Υ Προσκλήσεων: 23.175.000,00 €.Δικαιούχοι: 
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
 • Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περισσότερες Πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο των προσκλήσεων και τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων στο www.pepba.gr
                                            
www.pepba.gr
vorioaigaio@mou.gr


Εξαιρεθείτε από την λίστα 
unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου · Κουντουριώτη 1 · Μυτιλήνη, Βόρειο Αιγαίο 81100 · Greece

Email Marketing Powered by Mailchimp