Copy
Έκδοση 1η                                               Mάρτιος 2016
Ολοκλήρωση περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013
Το έτος 2015 ήταν η τελευταία χρονιά υλοποίησης των ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 μεταξύ των οποίων και του Περιφερειακού Προγράμματος "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013", στο οποίο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετείχε με ευθύνη υλοποίησης 3 Αξόνων προτεραιότητας. Συνολικά πόροι 278 εκ. € διατέθηκαν για έργα και δράσεις με την συγχρηματοδότηση του του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 250 έργα υλοποιήθηκαν και θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σημαντικά έργα παραδόθηκαν και θα παραδοθούν στη τοπική κοινωνία σε κρίσιμους και ευαίσθητους τομείς:
 • υγεία-πρόνοια,10 έργα,π/υ 25,1 εκ. € 
 • εκπαίδευση,27 έργα,π/υ 37,6 εκ. €
 • προστασία περιβάλλοντος, 67 έργα,π/υ 59,2 εκ €
 • βελτίωση προσπελασιμότητας,28 έργα, π/υ 106,3 εκ. €
 • ανάπλαση πόλεων και οικισμών,59 έργα,π/υ 21,8 εκ. €
Ενεργοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Με το νέο ΠΕΠ 2014-2020 τίθενται οι βάσεις για τη μετάβαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε μια νέα εποχή. με πόρους 300εκ. € που προέρχονται από συγχρηματοδότηση των δυο Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) καθώς και επιπρόσθετους πόρους από το Ταμείο Συνοχής για έργα περιβάλλοντος και του Γεωργικού Ταμείου που θα εκχωρηθούν στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η Νέα Προγραμματική Περίοδος χαρακτηρίζεται από τη συγκεκριμένη στόχευση και την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων στρατηγικών εθνικής και περιφερειακής προσέγγισης:
 • ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
 • αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης.
 • προστασία περιβάλλοντος στο πλαίσιο των περιφερειακών Στρατηγικών διαχείρισης απορριμμάτων και Σχεδίων Λεκανών Απορροής.
 • ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις για τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές της νησιωτικής υπαίθρου.
Ήδη με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις και με γρήγορους ρυθμούς θα ενεργοποιηθεί και το σύνολο του Προγράμματος.
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Ένας από κυριότερους στόχους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλους του κλάδους της οικονομίας των νησιών μας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της περιφερειακής έξυπνης ειδίκευσης (RIS3) έχει αναπτυχθεί η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η Επιχειρηματική Ανακάλυψη αποτελεί βασικό συστατικό της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης και στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο επιχειρηματικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι βέλτιστες επιλογές για κάθε περιφέρεια. Για αυτό το λόγο η Διαχειριστική Αρχή διοργάνωσε ημερίδες επιχειρηματικής ανακάλυψης ανά νησί και με θέμα ένα τοπικό προϊόν (π.χ ελαιόλαδο στην Μυτιλήνη, μαστίχα στην Χίο κ.α). Στην ιστοσελίδα http://pepba.eu/epanak/index.php φιλοξενείται το φόρουμ διαβούλευσης μέσα από το οποίο θα μπορείτε να παρέμβετε προτείνοντας τις ιδέες σας.
Open EU Project days
Η συμβολή της ΕΥΔ Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου στην καμπάνια Europe in my region “Open EU Project days” περιλαμβάνει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σε μαθητές Γυμνασίου της Χίου, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση-πληροφόρηση ενός άκρως δυναμικού κοινού όπως αυτού των μαθητών που είναι οι αυριανοί Ευρωπαίοι πολίτες μιας και το επιλεχθέν σχολείο έχει χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013".

Η εκδήλωση αυτή θα γίνει εν ώρα μαθήματος σε συνεργασία με το Διευθυντή και τους καθηγητές του σχολείου με σκοπό να ενημερωθούν οι μαθητές:
 • για τη συνεισφορά των ΕΔΕΤ στην τοπική οικονομία.
 • για τα έργα που έχουν γίνει από το 3ο ΚΠΣ μέχρι και το ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • για το πώς τα συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν μεταβάλλει την όψη των νησιών
 • και πως έχει επηρεαστεί προς το θετικό η ζωή των κατοίκων.
Επίσης θα πραγματοποιηθεί και ο φωτογραφικός διαγωνισμός στο Facebook.
                                            
www.pepba.gr
vorioaigaio@mou.gr


Εξαιρεθείτε από την λίστα 
unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου · Κουντουριώτη 1 · Μυτιλήνη, Βόρειο Αιγαίο 81100 · Greece

Email Marketing Powered by MailChimp