Copy
Sgroliwch i lawr am y fersiwn Gymraeg  /  Scroll down for the Welsh version

Community news for the Llanelli Rural Council area

Hello and welcome to the latest Llanelli Rural Council newsletter. Scroll down for news on Llwynhendy Community Hub Project, the Council's Community Development Fund, a new children's play area, Lower Lliedi Reservoir (Swiss Valley) developments and Dafen Park upgrades. Also find out more about our Caru Cymru Litter Pick Hub and how to get involved. 

New Children's play area

A new children’s play area opened in time for the summer holidays as part of Carmarthenshire County Counci's new housing development at land close to Dylan in Bryn. Llanelli Rural Council will take over the running and maintenance of the play area. Read more

Community Development Fund 2021

Grants of up to £3,000 are available for community benefit projects based in the Llanelli Rural Area. This annual grant closes to applications on 24 September. Applications can be made by constituted, volunteer run community groups. Read more

 

Chairman's Charities

Chairman, Cllr Tegwen Devichand has chosen the following four charities to support during her term of office: Alzheimer’s Society, Links Llanelli, Ty Bryngwyn Llanelli Hospice and Wales Air Ambulance. Read more

 

Lower Lliedi Reservoir

The Council signed a Community Adoption Agreement with Welsh Water to maintain the surrounding environs at the lower reservoir at Swiss Valley. Find out about the improvements made already and plans for regulated leisure access.

Llwynhendy Community Hub Project

The council is working with project partners to act on the recommendations set out in a recent feasibility study into providing a community hub facility at Llwynhendy Library and fields at Heol Gwili and Heol Elfed. Read More

Litter Pick Hub 

The Council has teamed up with Keep Wales Tidy and Caru Cymru to provide litter-picking equipment to interested individuals, groups, schools and businesses. The equipment includes litter pickers, hoops, hi-vis vests and bin bags. Read more

Covid Community Heroes

Last year’s Chairman, Cllr Sharen L Davies, launched a Covid Community Hero Award to recognise those in our community who had gone over and above during the pandemic. Read More 

Dafen Park

A new automated irrigation system to assist with maintenance has recently been installed at Dafen Park bowls green. In addition, the redevelopment of the artificial sports surface area at the park is expected to complete by October 2021.

LRC Training

LRC Training’s Summer Sorted and Prince’s Trust Achieve programmes recently worked on a community project at Prince Philip Hospital's AMAU unit’s well-being garden. Learners had the opportunity to plan, budget and get creative as they transformed the area into a bright, colourful and welcoming area for staff, patients and visitors to relax.

Council Meetings


The Council meets on the second Tuesday at 6.00pm of each month. It also has four committees that meet monthly. Meeting agendas, notes and minutes are available via the website.

Newyddion gymunedol am yr ardal Cyngor Llanelli Gwledig

Helo a chroeso i gylchlythyr diweddaraf Cyngor Gwledig Llanelli. Sgroliwch i lawr am newyddion am Brosiect Hwb Cymunedol Llwynhendy, Cronfa Datblygu Cymunedol y Cyngor, ardal chwarae newydd i blant, datblygiadau Cronfa Ddŵr Lliedi Isaf (Dyffryn y Swistir) a gwelliannau Parc Dafen. Hefyd, dewch i wybod mwy am ein Hwb Casglu Sbwriel Caru Cymru a sut i gymryd rhan.

Ardal Chwarae newydd i blant

Agorodd ardal chwarae newydd i blant mewn pryd ar gyfer gwyliau'r haf fel rhan o ddatblygiad tai newydd Cyngor Sir Gar ar dir yn agos at Dylan yn y Bryn. Bydd Cyngor Gwledig Llanelli yn ymgymryd â rhedeg a chynnal a chadw'r ardal chwarae. Darllenwch mwy

Cronfa Datblygu Cymunedol 2021

Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael ar gyfer prosiectau o fudd cymunedol wedi'u lleoli yn Ardal Wledig Llanelli. Mae'r grant blynyddol hwn yn cau i geisiadau ar 24 Medi. Gellir gwneud ceisiadau gan grwpiau cymunedol cyfansoddedig sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr. Darllenwch mwy

Elusennau’r Cadeirydd

Mae’r Cadeirydd, y Cynghorydd Tegwen Devichand wedi dewis y pedair elusen ganlynol i’w cefnogi yn ystod ei thymor yn y swydd: Cymdeithas Alzheimer’s, Links Llanelli, Hosbis Tŷ Bryngwyn Llanelli ac Ambiwlans Awyr Cymru.  Darllenwch mwy

Cronfa Ddŵr Lliedi Isaf

Llofnododd y Cyngor Gytundeb Mabwysiadu Cymunedol gyda Dŵr Cymru i gynnal yr ardal sydd o gwmpas y gronfa ddwr isaf yn Nyffryn y Swistir. Dewch i wybod am y gwelliannau a wnaed eisoes a’r cynlluniau ar gyfer mynediad hamdden rheoledig. Darllenwch mwy

Prosiect Hwb Cymunedol Llwynhendy

Mae'r cyngor yn gweithio gyda phartneriaid prosiect i weithredu ar yr argymhellion a nodwyd mewn astudiaeth ddichonoldeb ddiweddar i ddarparu cyfleuster hwb cymunedol yn Llyfrgell a Chaeau Llwynhendy yn Heol Gwili a Heol Elfed. Darllenwch mwy

Hwb Casglu Sbwriel  

Mae'r Cyngor wedi ymuno â Cadw Cymru yn Daclus a Caru Cymru i ddarparu offer casglu sbwriel i unigolion, grwpiau, ysgolion a busnesau sydd â diddordeb. Mae'r offer yn cynnwys codwyr sbwriel, cylchoedd, festiau hi-vis a bagiau bin. Darllenwch mwy

Arwyr Cymunedol Covid   

Lansiodd Cadeirydd y llynedd, y Cynghorydd Sharen L Davies, Wobr Arwr Cymunedol Covid i gydnabod y rhai yn ein cymuned oedd wedi mynd yr ail filltir yn ystod y pandemig. Darllenwch mwy

Parc Dafen

Yn ddiweddar, gosodwyd system ddyfrhau awtomataidd newydd i gynorthwyo gyda chynnal a chadw yn lawnt bowls Parc Dafen. Yn ychwanegol, disgwylir i'r ailddatblygiad o'r arwyneb chwaraeon artiffisial yn y parc ddod i ben erbyn Hydref 2021.

Hyfforddiant LRC

Yn ddiweddar, bu rhaglenni “Summer Sorted” a “Prince’s Trust Achieve” yn gweithio ar brosiect cymunedol yng ngardd llesiant uned AMAU Ysbyty’r Tywysog Philip. Cafodd dysgwyr gyfle i gynllunio, cyllidebu a bod yn greadigol wrth iddynt drawsnewid yr ardal yn ardal ddisglair, liwgar a chroesawgar i staff, cleifion ac ymwelwyr ymlacio. 

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae'r Cyngor yn cyfarfod ar yr ail ddydd Mawrth am 6.00pm bob mis. Mae ganddo hefyd bedwar pwyllgor sy'n cyfarfod yn fisol. Mae agendâu, nodiadau a chofnodion cyfarfodydd ar gael trwy'r wefan

 

https://www.facebook.com/LrcCommunity/
https://twitter.com/LrcCommunity
Website
Copyright © 2021 Llanelli Rural Council, All rights reserved.


Our mailing address is:
Llanelli Rural Council
Vauxhall Buildings
Vauxhall
Llanelli, Carmarthenshire SA15 3BD
United Kingdom

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
https://www.facebook.com/LrcCommunity/
https://twitter.com/LrcCommunity
Website
Copyright © 2021 Llanelli Rural Council, All rights reserved.


Our mailing address is:
Llanelli Rural Council
Vauxhall Buildings
Vauxhall
Llanelli, Carmarthenshire SA15 3BD
United Kingdom

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp