Copy

 


Nieuwsbrief                                  Januari 2016
 
Wij wensen al onze leden een monumentaal jaar toe!

NAJAARSVERGADERING FIM 

Op 4 november j.l. vond de najaarsvergadering van de FIM plaats. In de plebanie van de Haarlemse Sint Bavokathedraal informeerde het bestuur de aanwezige FIM-leden over de lopende dossiers. Met name over de ERM, BRIM en POM werd uitvoerig gesproken. Na de vergadering was er een rondleiding langs het omvangrijke restauratieproject dat zowel het interieur als de buitengevel van de kathedraal omvat. Onder begeleiding van de hoofdopzichter klommen de aanwezigen op de steigers om de voortgang van de herstelwerkzaamheden te bekijken.

Op onze website staat een kort verslag van de Najaarsvergadering. De notulen zijn half november naar de leden gestuurd.
 

Lees meer
AFSCHEID VAN VOORZITTER FRED VOS 

Tijdens de Najaarsvergadering nam uitredend voorzitter Fred Vos afscheid van de FIM. Het voorzitterschap is per 1 januari overgenomen door Leo Endedijk, in het dagelijks leven directeur van vereniging De Hollandsche Molen. De aantredend voorzitter bedankte de heer Vos voor zijn inspanningen voor de FIM en prees de manier waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn voorzitterschap. Als geen ander wist de heer Vos uiteenlopende opvattingen en tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen en stelde hij het algemeen belang van de sector voorop. 

Wij zijn verheugd om te horen dat de heer Vos zich op verschillende fronten blijft inzetten voor onze sector en wensen hem daarbij veel succes toe. 
Lees meer
PRE-CONSULTATIE AMvB's OMGEVINGSWET 

De FIM heeft afgelopen najaar deelgenomen aan de Pré-consultatieronde van de AMvB's van de nieuwe Omgevingswet. Samen met Bond Heemschut heeft de FIM o.a. gepleit voor een sterkere verankering en betere definiëring van het begrip "rekening houden met cultuurhistorische waarden" in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving.

Op de website vindt u de officiële reactie van de FIM zoals deze is ingestuurd bij het platform Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Lees meer
BROCHURE INSTANDHOUDINGSPLICHT 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt een brochure uit over de instandhoudingsplicht voor monumenten. De FIM is als vertegen-woordiger van particuliere monumentenorganisaties gevraagd mee te lezen en te adviseren bij de totstandkoming van deze brochure.

De handreiking instandhoudingsplicht is gericht op medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij het toezicht en de handhaving ten aanzien van monumenten, waaronder beleidsmedewerkers, gebouwenbeheerders, inspecteurs en adviseurs. De handreiking kan ook informatief zijn voor steunpunten, belangenorganisaties en andere betrokkenen.
De brochure geeft gemeenten algemene informatie over de instand-houdingsplicht en gaat in op de vraag wanneer er sprake is van overtreding van de regelgeving. De handreiking bestaat onder meer uit een stappenplan voor handhaving van de instandhoudingsplicht en uit voorbeeldbrieven voor gemeenten, zoals een vooraanschrijving richting eigenaren. 

De brochure zal uiterlijk voor de inwerkingtreding van de nieuwe Erfgoedwet op 1 juli 2016 beschikbaar zijn. 
INNOVATIE KLEINSCHALIGE ENERGIEBESPARENDE OPLOSSINGEN

In het voorjaar begint de FIM met een inventarisatie onder haar leden naar de behoefte aan kleinschalige energiebesparende oplossingen. Hoewel monumenten zijn vrijgesteld van het energielabel, is duurzaamheid ook in de monumentensector een belangrijk onderwerp. Tot nu toe denkt men bij energiebesparende maatregelen vaak in grote volumes en aantallen, terwijl bij monumenten eerder behoefte is aan kleinschalige oplossingen. Deze behoeften wil het FIM bestuur in kaart brengen om vervolgens de industrie te bewegen dergelijke kleinschalige innovaties te ontwikkelen.

De FIM roept haar leden op aan te geven aan welke kleinschalige energiebesparende innovaties men behoefte heeft. Uw ideeën kunt u mailen naar info@fimnederland.nl. 
WAT LEEFT ER ONDER DE LEDEN?

Komend jaar gaat vice-voorzitter Nel Viersen langs de leden van de FIM om te inventariseren wat er bij hen leeft en wat volgens hen de focus van de FIM moet of kan zijn. Doel van deze gesprekken is onder meer om de leden actiever bij het lobbywerk van de FIM te betrekken. Tevens zal het bestuur de reacties van haar leden gebruiken om de koers voor de aankomende jaren te bepalen.
Emailadres wijzigen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Volg de instructies onder aan deze email