Copy
Senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser.
VärmekNytt, nummer 11
Hej!
Välkomna till Värmeks nyhetsbrev. Här kan ni läsa om Värmeks senaste nyheter, hållbara upphandlingar och händelser. 

Hälsningar,
Värmek

Välkomna önskar personalen på Värmek!
Hållbarhet bygger bättre affärer
Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i våra upphandlingar. Syftet är att säkerställa att medlemmarna får tillgång till hållbar teknik och hållbara tjänster. Läs mer här.

 
Peter Dahl
INNOVATIONSTANKEN HÅLLER!
Som jag sagt några gånger förut så stod Värmek, liksom alla andra inköpscentraler inför ett problem för några år sedan. Upphandling är till sin natur konservativ och att få in innovationer är svårt. Energi- och vattensystemen var och till stor del fortfarande är, ålderstigna och i behov av förnyelse. Problemet är bara att vi, som samhälle betraktat, inte har råd att köpa samma ska en gång till. Vi måste bli mer effektiva och utnyttja det vi redan har på ett bättre sätt.
Läs hela artikeln här!

 
Peter Dahl
VÄRMEK PÅ LINKEDIN!
Att utvidga Värmeks kommunikationskanaler har varit en del av Värmeks kommunikationsplan 2016. I samband med verksamhetsbreddningen  och det kommande nambytet 2017 har vi ett större behov att nå ut på nya sätt. Nu hittar ni oss även på LinkedIn. In och följ oss idag för att ta del av DE senaste nyheterna!

 
STÄMMAN FÖR 31:GÅNGEN
Värmek hade årsmöte den 1 december i Stockholm och som vanligt var det intressant och trevligt. Det var ett speciellt årsmöte eftersom vår ordförande sedan 10 år valde att avgå. Karl-Åke Johansson har suttit i Värmeks styrelse i nästan 20 år. Ett respektingivande antal år i nästan hälften av dessa har Karl-Åke varit ordförande. Under denna tid har Värmek förändrats i grunden med Karl-Åke tryggt vid rodret. Självfallet lämna Karl-Åke ett stort tomrum efter sig men Värmek kommer att göra sitt allra bästa att fylla upp tomrummet. Från Värmeks sida vill vi innerligt tacka Karl-Åke för allt han gjort för Värmek och medlemmarna. Utan Karl-Åke hade inte Värmek varit det Värmek är idag. Tack Karl-Åke!
Läs hela artikeln här!

 
 
SAMVERKAN KRING UPPHANDLINGAR
I takt med att Värmeks ramavtalsportfölj bräddas och utbudet av ramavtalsområden ökar så har Värmek valt att utöka samarbetet med medlemsföretagen genom samverkan kring upphandlingarna. Värmeks strävan är att kontinuerligt öka kvaliteten i och kring upphandlingarna, därför har vi i ett flertal fall valt att samverka med olika medlemsföretag i genomförda upphandlingar. Det är ju ofta så att detaljkunskap och kompetens kring de produkter, system och tjänster upphandlas finns ute hos medlemmarna. Samverkan resulterar samtidigt i att inflytandet och medlemsnyttan ökar. Som exempel på nyligen genomförda upphandlingar som gjorts samverkan med medlemsföretag är:

Mätsystem för överförd el kategori 2 till 5 som genomfördes i samverkan med Jämtkraft och EliNorr.

Revisionstjänster som genomfördes i samverkan med Ena Kraft.

Analystjänster som genomfördes tillsammans med Falu Energi & Vatten

Kabel och Nätstationer har ännu inte gjorts men skall genomföras i samverkan med Härryda Energi.

För att se alla ramavtal logga in på medlemsinlogget
För att se ramavtalsleverantörerna klicka här!


 
NYUTVECKLAD ANBUDSENKÄT!
Den nya upphandlingslagstiftningen kommer snart att träda i kraft och medför ändringar. Direktiven reglerar LOU och LUF med en gemensam definition som ställer högre krav på Värmeks upphandlingar gällande objektivitet och transparens. Med utgångspunkt i den nya lagstiftningen tillsammans med Värmeks strävan om att alltid utvecklas har vi under hösten arbetat med att ta fram ett automatiserat verktyg: Anbudsenkäten. Denna ökar objektiviteten och möjliggör för en relativ utvärdering av anbuden. 

- Syftet med anbudsenkäten är att på ett strukturerat och effektivt sätt utvärdera samtliga anbud.  Vi sparar en massa tid samtidigt som vi kvalitetshöjer våra processer. säger Ville Gruner, metodutvecklare på Värmek.

Det framtida arbetet med anbudsenkäten ställer större fokus på förarbetet inför upphandlingen. Detta är en av Värmeks nycklar då marknadsbehoven, kraven och önskemålen inför upphandlingarna fångas upp och tas fram tillsammans med medlemsföretagen redan i tidigt skede. 

- En av de stora fördelarna med anbudsenkäten är att kunna jämföra information inom ett brett område mellan samtliga anbudsgivare. Vi tror att anbudsenkäten kommer att gynna konkurrensen och marknaden, säger Fanny Lindberg teknisk administratör på Värmek.
MEDLEMSANTALET I VÄRMEK ÖKAR
Intresset för medlemskap i Värmek är fortsatt stort. Under det senaste verksamhetsåret ansökte inte mindre än 10 nya energibolag och kommuner om medlemskap i Värmek. Under fjolåret passerade medlemsantalet 150 st medlemmar vilket är en milstolpe i Värmeks verksamhet. För närvarande uppgår medlemsantalet till 156 st medlemmar. Redan under detta verksamhetsårs första månader har 2 st ny medlemmar tillkommit och ett flertal ytterligare har visat stort intresse. Huvudanledningen till att medlemsantalet ökar är främst att de nya medlemmarna ser nyttan, enkelheten och effektiviteten i nyttjandet av ramavtalen. En annan avgörande faktor är breddningen av verksamheten mot eldistribution och vattentjänster som inneburit ett flertal nya ramavtalsområden. Värmek har samtidigt även genomfört riktade informationskampanjer som inneburit att ökat intresse för Värmek från presumtiva och kommande medlemmar.
SAMMANSLAGNINGEN AV LOGSTOR OCH POWERPIPE ÄR NU GODKÄND
Nyligen kom det slutgiltiga beslutet att Logstor och Powerpipe får gå samman. Logstor och Powerpipe är de två största leverantörerna av fjärrvärmerör på den svenska marknaden och står tillsammans för ca 80 % av försäljningen. Konkurrensverket ansåg att en sammanslagning försämrar konkurrensen på den svenska marknaden och vände sig till Stockholms Tingsrätt för att få ett förbud mot affären. Tingsrätten godkände sammanslagningen. Konkurrensverket överklagade då beslutet till högsta instans, Patent och Marknadsöverdomstolen, även här förlorade Konkurrensverket och sammanslagningen är nu godkänd. Värmek kommer att noga följa utvecklingen av företagen framöver. Tills ny information kommer hanterar Värmek företagen som tidigare, dvs. som två olika bolag.
 
INTERVJU MED ENERGIMYNDIGHETEN
För första gången intervjuar Värmek en myndighet på marknaden och denna gång går månadens intervju till Hans Spets, Senior rådgivare på Energimyndigheten.

Vad tycker du att våra medlemmar ska titta närmare på och vara uppmärksamma på när det kommer till säkerhetsarbetet inom energibranschen?

Vår uppfattning är att värmeområdet behöver ha en god säkerhetsnivå. Detta har vi på senare tid tydliggjort i svar till regeringen, i svar på remisser och i utlåtanden till utredningar. SvK har tydliggjort förväntningar gällande säkerhet på el. Även för olja, gas och värme behöver förväntningarna tydliggöras. Medskick till värmeaktörer är att använda de stöd som exempelvis finns på energisakerhetsportalen.se gällande guidelines och standarder. 
Vad ska man skydda sig mot? Tyvärr är utvecklingen i omvärlden så att även värmeområdet behöver ta höjd för antagonistiska hot. Medveten påverkan gör att skalskydd, informationssäkerhet och kontroll av personal är områden som behöver övervägas. I vissa fall bör även behov av att klassas som skyddsobjekt vara aktuellt


Vi tackar för medverkandet!
VÄRMEK NOMINERAT TILL MILJÖSTRATEGIPRISET!
Värmek har nominerats till miljöstrategipriset som delades ut på miljöstrategidagarna av miljöminister Karolina Skog. Till grund för nomineringen ligger Värmeks hållbarhetskoncept som bygger på FNs Global Compact och omfattar uppförandekoder, hållbarhetskrav i upphandlingarna och uppföljning av våra ramavtalsleverantörer. Nu vann vi inte, men nomineringen i sig är mycket glädjande och hedrande. Vi gratulerar landstinget Västernorrland som vann!
 
VÄRMEK SKÄNKER JULGÅVA TILL BARNCANCERFONDEN!
Varje år skänker Värmek pengar till en behövande och trygg välgörenhetsorganisation med krav på 90-konto. Föregående år utsåg vi Erikshjälpen och året dessförinnan dess utsågs Stockholm Statsmission som mottagare. Vinnaren av årets välgörenhetsorganisation går till barncancerfonden.


Värmek tackar för ett lärorikt och innehållsrikt år och önskar God Jul och God fortsättning!

 
VILKA ÄR VÅRA AVTALSLEVERANTÖRER?

Klicka här för att se alla våra ramavtalsleverantörer.


 
SVERIGES NATIONELLA INKÖPSCENTRAL INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORN 
Värmek är en medlemsägd inköpscentral vars uppdrag är att upphandla ramavtal av olika produkter, system och tjänster inom försörjningssektorn. Läs mer här. 
Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening
Kungsbroplan 2, Box 1026 | 101 38 Stockholm
08-525 099 40. mail@varmek.se | www.varmek.se


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list