Copy
We gaan voor een start per schooljaar 2016 - 2017!
View this email in your browser
Beste ouders en andere belangstellenden,

We gaan voor een start per schooljaar 2016 - 2017!
Hieronder leest u meer. 

Namens het team:

Dorien Kok & Jelle Berens
http://Omniumschool.nl
info@omniumschool.nl 
 

We willen starten

Om met de woorden van staatsecretaris Sander Dekker van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te spreken:
 
“Het is in Nederland enorm ingewikkeld om een nieuwe school te beginnen. Zeker wanneer deze school niet behoort tot een traditionele geloofsovertuiging. Hierdoor is er weinig ruimte voor vernieuwend en innovatief onderwijsaanbod. Bij het beoordelen van een nieuw schoolinitiatief kijken wij nu vooral naar geloofsovertuiging en aantallen leerlingen. Een nieuwe school kan alleen van start wanneer hij hoort bij een erkende levensbeschouwelijke richting (katholiek, protestants, antroposofisch, enzovoorts). Met een prognose moeten de initiatiefnemers aantonen dat er vraag is naar een nieuwe school in die richting. Dit systeem van prognoses stamt uit de tijd van de verzuiling, waarin katholieke kinderen naar katholieke scholen gingen en protestantse kinderen naar protestantse scholen. Dat is echter nu geen automatisme meer, waardoor de prognoses niet altijd meer stroken met de daadwerkelijke belangstelling. En een school oprichten op grond van een pedagogisch concept kan nu niet of nauwelijks. Daardoor zit het onderwijsstelsel 'op slot'.
 
De procedures om nieuwe scholen te beginnen sluiten niet meer aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn nog gebaseerd op een verzuilde samenleving. In vrijwel alle sectoren zijn de ordeningsprincipes van de verzuiling langzaamaan verdwenen. Instellingen als ziekenhuizen en vakbonden hebben hun levensbeschouwelijke grondslagen doorgaans verlaten en zijn opgegaan in algemene organisaties. Het onderwijs lijkt echter immuun te zijn geweest voor het proces van ontzuiling en secularisering. Terwijl het lidmaatschap van kerken en het bezoek van religieuze diensten sinds de jaren zestig fors is gedaald, is nog steeds ongeveer zestig procent van onze scholen op religieuze grondslag gebaseerd. Daarmee rijst de vraag in hoeverre het onderwijsaanbod werkelijk aansluit bij de belevingswereld van ouders en kinderen.”
 
In de praktijk betekent dit dat er nauwelijks nieuwe scholen starten volgens deze procedure, laat staan scholen die vernieuwing brengen in het onderwijs. Alleen bestaande schoolbesturen lukt dit soms nog, wat helaas geen voorbode is voor onderwijsvernieuwing en innovatie.
 
Op 2 juli jl. heeft Staatssecretaris Dekker de brief ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23’ aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin hij bovenstaande als aanleiding benoemt om het anders te gaan doen, scholen meer ruimte te geven. Als onderdeel van dit plan hebben wij als vernieuwingsinitiatief onlangs op uitnodiging deelgenomen aan een werkconferentie van het ministerie, om onder andere onze knelpunten te bespreken.
 
Onze aanvraag om een door de overheid bekostigde school te starten moet echter nog aan de oude voorwaarden voldoen.
 
Besluit
Het besluit van de gemeenteraad in Almere om Omniumschool op te nemen in het plan van scholen 2016-2018 heeft helaas geen positief vervolg gehad vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
We zijn telefonisch door de Gemeente Almere geïnformeerd over het feit dat onze vernieuwende onderwijsplannen volgens het ministerie niet passen in het huidige systeem. Omniumschool is uniek, richtingvrij en daarom met geen bestaande school in Nederland te vergelijken. Dit is mede waarom het voor ons niet mogelijk is om aan te tonen hoeveel leerlingen wij over 15 jaar zullen hebben, wat een vereiste is om te starten.
 
Alhoewel een groot deel van de Tweede Kamer aangegeven heeft sympathiek te staan tegenover een voorstel voor meer ruimte voor nieuwe scholen, is het helaas nog niet mogelijk te starten vanuit deze aanpak en dus alsnog overheidsbekostiging te verkrijgen.
 
We willen starten!
Dit betekent echter niet dat de school niet kan starten. We gaan verder met ‘plan B’, zoals we dit vanaf het begin genoemd hebben, omdat we niet kunnen wachten op wijzigingen vanuit het ministerie.  
 
Zoals meerdere vernieuwende onderwijsinitiatieven – als de Democratische en Vrije scholen, willen wij in Almere starten zonder overheidsbekostiging. Geen Democratische of Vrije school, we volgen de lijn van Kernonderwijs – zoals omschreven op onze website http://Omniumschool.nl.
 
B3
Overheidsbekostigingsvrije scholen worden B3 scholen wordt genoemd: ‘een school in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969’. Anders gezegd: B3 is een particulier dagschool voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs.
 
Praktisch gezien verschilt een B3 school op meerdere gebieden van een overheidsbekostigde school. De onderwijsinspectie bezoekt de school en kijkt of er aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Dat betekent dat je vrijer bent om het onderwijs vorm te geven zoals je dat werkelijk zou willen en dus maatwerk kunt leveren voor alle kinderen en beter kunt innoveren, iets wat in het reguliere onderwijs wegens de huidige regelgeving niet altijd mogelijk is. Kinderen op de Omniumschool voldoen gewoon aan de leerplichtwet.
 
De bekostiging gaat niet via de overheid. Wij vragen van ouders een bijdrage die gelijk is aan dat wat de overheid op andere scholen per kind subsidieert. Dit is net zoals op de Democratische en Vrije scholen niet afdoende, omdat we niet uitgaan van de norm van een reguliere school waar men werkt met 1 leerkracht op 25-30 kinderen. Minder kinderen per professional betekent hogere kosten. Daarbij krijgt een B3 school geen apart subsidie voor bijvoorbeeld het gebouw. Dit betekent dat we anders met kosten om moeten gaan en betrokkenheid van de ouders verwachten.
 
Ons standpunt is en blijft dat ons onderwijs voor ieder kind toegankelijk moet zijn. We willen een plek bieden waar je als kind kan groeien. Eén adres voor 0-20 jaar. Een plek waar je herkend en gekend wordt. Maatwerkonderwijs: je werkt met jouw eigen onderwijsarrangement. Brede ondersteuningsschool: professionele begeleiding zoveel mogelijk in de school. Modern, toekomstgericht internationaal projectonderwijs. Veel aandacht voor structuur, het leerproces en basisvaardigheden. Onderwijs binnen en buiten de school. Groeien in je eigen talent.
 
Om praktische en financiële redenen zullen wij niet direct starten met  voortgezet onderwijs. Het principe blijft echter staan: voortgezet onderwijs op meerdere niveaus per kind mogelijk.
 
Plan B is vanaf de start door ons voorbereid als alternatief voor een mogelijk nee van de minister.  We gaan nu aan de slag om het plan verder uit te werken, op papier en praktisch gezien. We informeren u zo snel mogelijk verder.
 
Heeft u belangstelling voor ons vernieuwende onderwijs en onze school? Laat dit graag aan ons weten!
 
Volledige informatie van de onderwijsinspectie over toezicht op B3 scholen is hier te vinden: http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2008/toezichtkader-niet-bekostigd-primair-onderwijs.pdf

Werkconferentie meer ruimte voor nieuwe scholen

Op maandag 12 oktober vond de conferentie Op weg naar Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) plaats. Tijdens deze dag gingen medewerkers van het ministerie voor OCW aan de hand van de zogenoemde Routeplanner in gesprek met ca. 70 mensen met een diverse achtergrond: initiatiefnemers van nieuwe scholen, vertegenwoordigers van bestaande scholen, ouders, leraren en gemeenten. Dorien Kok was hier namens stichting Omniumscholen bij aanwezig.

Deze dialoog leverde voor het ministerie nieuwe inzichten op en maakte duidelijk welke aandachtspunten er bij de verschillende betrokkenen leven. De resultaten van de conferentie zijn terug te vinden in bijgaande mindmap. Deze bestaat uit vijf onderdelen:

  • presentatie van Simone de Bakker (OCW);
  • vragen uit de zaal en de antwoorden;
  • terugkoppeling van de algemene rondetafelgesprekken;
  • presentatie van Mark Imandt (SEO Economisch Onderzoek);
  • aanbevelingen van de thematische rondetafelgesprekken.

De inbreng tijdens de conferentie helpt het ministerie bij het verder uitwerken van plannen om te komen tot een wetsvoorstel. Het doel is om het conceptwetsvoorstel begin 2016 door middel van een internetconsultatie voor te leggen aan alle betrokkenen. De komende maanden zullen er nog een aantal bijeenkomsten plaatsvinden waar het ministerie met belanghebbenden praten over de verschillende onderdelen van het voorstel.

Bekijk de Mindmap Conferentie MRvNShttps://omniumschool.files.wordpress.com/2015/10/mindmap-conferentie-mrvns.pdf

Lees ook: 'Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23’
http://www.oberon.eu/data/upload/files/kamerbrief-meer-ruimte-voor-nieuwe-scholen-naar-een-moderne-interpretatie-van-artikel-23-1.pdf

Tweede kamer

5 november
Goed en mooi gesprek gehad met Karin Straus van de VVD. Gesproken over Omniumschool, regelgeving en bijkomende knelpunten voor en na de start van de school. Natuurlijk ook over de positieve kracht die Passend onderwijs heeft voor onderwijs op maat. Daarbij nog gesproken over Meer ruimte voor nieuwe scholen. Veel uitgewisseld. Kortom: 
smile-emoticoOP 

Op 3 december hebben wij een afspraak met Michel Rog, CDA. 

MEER NIEUWS

Op 23 november zijn Dorien en Jelle naar het Ministerie OCW/Duo in Zoetermeer geweest om het bezwaar tegen het besluit van de Gooise gemeenten en Eemnes toe te lichten, ten aanzien van het niet opnemen van de Omniumschool in het Plan van scholen aldaar. Ons bezwaar is daar besproken, in aanwezigheid van afvaardiging van enkele Gemeenten.  We hebben goed de onbalans tussen de huidige startprocedure en de praktijk van het starten van een nieuwe school kunnen duiden. We verwachten hiervoor eenzelfde besluit als bij de Gemeente Almere.

Interessant

PvdA: meer kinderopvang en onderwijs onder één dak
http://www.telegraaf.nl/e/24805396

Mooi voorbeeld van kindgericht onderwijs: 
Op deze school in Denemarken wordt geleerd door te LARP'en
https://decorrespondent.nl/3683/Op-deze-school-in-Denemarken-wordt-geleerd-door-te-LARPen/203487926653-ea03a402

Gepersonaliseerd onderwijs is de toekomst
http://didactiefonline.nl/41-nieuws/12593-gepersonaliseerd-onderwijs-is-de-toekomst

Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen http://wp.me/pPmt1-s3

Sander Dekker: geen diploma met vakken op lager niveau 
Hiermee veroordeel je een kind tot het niveau van zijn zwakke punt Dit is niet echt een stimulans tot excelleren. Maatwerkonderwijs is echt nodig! http://nos.nl/l/2068770

‘Eerst het kind, dan de leerling’, wijze woorden van Luc Stevens. Zet de onvervreemdbare rechten van het kind voorop. Kom je hieraan tegemoet, dan komen veel resultaten die je van hen verwacht als leerling vanzelf. http://nivoz.nl/lezingen/sprekers/luc-stevens/ 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Share
Tweet
+1
Share
Forward
Copyright © 2015 Stichting Omniumscholen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp