Copy
Exhibition - Alvaro Campo - The Persistence of Everyday 
Vernissage:  23/10 at hangmenProjects, Stockholm
View this email in your browser

Coincidence n°4, 2015                                                                                    

Exhibition: Alvaro Campo - The Persistence of Everyday 
 (scrolla ned för svenska)


Place: hangmenProjects, RIngvägen 86, Stockholm - map
Time: 23/10 - 8/11 2015,
open on Thursday, Friday 14:00 - 18:00 - Saturdays 13:00-17:00  or upon agreement. 

Opening:  23 October 17:00-21:00

Welcome to an exhibition with Alvaro Campo´s latest works. 

Alvaro Campo, born 1972 is a Spanish and Swiss artist, based in Stockholm Sweden.  He has studied photography at the International center of photography in New York. and his work has been shown both in Sweden and internationally. Since 2003, Alvaro  has initiated several art spaces in Stockholm including Candyland and Hammarby Artport (HAP). He is now chairman of the Nordic art association in Sweden that hosts  an international residency program open to artists and curators.

"My work addresses the issue of perception and its connection to belief systems, I am curious about the processes by which we construct what is understood  as ”reality”. Although my work is rooted in photography, I consider all mediums to be equally adequate for the purpose of making art and therefore, experimenting with different mediums has become an essential part of my practice."

The Persistence of Everyday.

My attention currently is on the notion of the everyday. Beyond understanding this as the time that passes by, I would like to think of it as a place. It is a hazy place of awareness, as we focus on ideas, communication and screens. It is the forgotten space of everyday life, things we pass on our way home from work, to the gym or the train station. Or the blurry space that binds us when we are going somewhere else, a place where we see each other but hardly ever meet.  These spaces and the objects that inhabit them are everywhere and nowhere. They are in-betweens, transitions, stepping-stones of existence without which we never would reach our goals. Without them everything would be new to our eyes and our minds. We would constantly be registering new and unknown perceptions, which would occupy most of our attention. We would be tourists of daily life. 

Once we know a place and incorporate it into our routines, it seems identical to itself. Day in and day out it simply exists, and as we cease to pay attention to it, it becomes the backdrop of our lives. Everyday blindness is necessary; it means that we know these places, that they are familiar and safe, and that we can afford to pay attention to something else. Inevitably and seamlessly these "intimate spaces", as Gaston Bachelard calls them in Poetics of Space, turnout to be a reference and a key to interpreting the world. We carry them with us without question and they help us interpret and navigate our surroundings. These spaces influence our perception of the "new", in our travels and meetings with others. Eventually they also become part of the background as we begin to assimilate and accept them as familiar. Nonetheless this familiarity may suddenly change. An object or place may reveal something new and unexpected, something that was previously hidden in the blindness of everyday life.

This series of works highlights disregarded spaces and objects and infuses them with associations and meaning, which might transform them. It is an attempt to re-experience something that is taken for granted and to alter the way that it is, and will be, perceived. 

Alvaro Campo

hangmenprojects.com

www.alvarocampo.com 

 svensk version

Utställning: Alvaro Campo - Vardagens framhärdande

Plats: hangmenProjects, RIngvägen 86, Stockholm - karta
Tid: 23/10 - 8/11 2015 
öppet torsdag, fredag 14:00 - 18:00 - lördag 13.00-17.00 eller enligt överenskommelse.
Vernissage:  23 Oktober 17:00-21:00

Välkommen till en utställning med  konstnären Alvaro Campo

Alvaro Campo, född 1972 är en spansk och schweizisk konstnär, baserad i Stockholm. Han har studerat fotografi vid International Center of Photography i New-York. Hans verk har visats både i Sverige och internationellt. Sedan 2003 har Alvaro varit initiativtagare till flera konstnärsdrivna initiativ i Stockholm som bland annat Candyland och Hammarby Artport. Han är nu ordförande i Nordiska Konstförbundet i Sverige som driver ett internationellt residency program öppet för konstnärer och curatorer.

"Jag är intresserad av perception och vilken roll den spelar i formandet av det vi på individuellt och kollektivt plan kallar verklighet. Mitt arbete har sina rötter i fotografiet, men jag anser att alla medier är användbara för konstnärlig verksamhet och därför har experimenterandet med olika tekniker blivit en central del av min praktik."

Vardagens framhärdande

Just nu är min uppmärksamhet vänd mot föreställningen om det vardagliga. Bortom en förståelse av vardagen som den tid som passerar, vill jag tänka på den som en plats. Det är en suddig plats i vårt medvetande när vi fokuserar på idéer, kommunikation och skärmar. Det är vardagens förbisedda rum som vi går förbi på väg hem från jobbet, gymmet eller tågstationen. Eller det obestämda utrymme som sammanbinder oss men där vi men nästan aldrig möts. Dessa rum och de föremål som bebor dem befinner sig på samma gång överallt och ingenstans. De är mellanrum, övergångar, tillvarons språngbrädor utan vilka vi aldrig skulle nå våra mål. Utan dem skulle allting ständigt vara som för första gången för våra ögon och sinnen. Vi skulle ständigt vara sysselsatta med att registrera alla dessa nya och okända intryck, vilket skulle ta den mesta av vår uppmärksamhet. Vi skulle bli turister i våra egna liv.

När vi väl känner till en plats och införlivat den i våra rutiner, framstår den som identisk med sig själv. Dag ut och dag in, existerar den helt enkelt. Vi upphör att uppmärksamma den, och den blir kulissen i våra liv. Vardagens blindhet är nödvändig – det innebär att vi känner till dessa platser, att de är bekanta och trygga och att vi kan kosta på oss att uppmärksamma någonting annat. Oundvikligt och omärkligt förvandlas dessa ”intima platser”, som Gaston Bachelard kallar dem i Poetics of Space, till referenspunkter och nycklar för att begripa världen. Vi bär dem med oss utan att ifrågasätta dem, och de hjälper oss att förstå och navigera i vår omgivning. Dessa platser avgör hur vi uppfattar det ”nya”, när vi reser och i mötet med andra. Så småningom blir även dessa händelser en del av bakgrundsbruset i takt med att vi börjar avpassa och acceptera dem som välbekanta. Emellertid kan det välkända oförmodat bli annorlunda. Ett föremål eller en plats kan avslöja någonting nytt och oväntat, något som vardagens blindhet tidigare undanhållit.

Denna serie med verk belyser åsidosatta platser och föremål och förser dem med associationer och mening, som möjligtvis kan transformera dem. Det är ett försök att återuppleva någonting som tas för givet och förändra hur det uppfattas och hur det kommer förstås.

Alvaro Campo


hangmenprojects.com

www.alvarocampo.com

 

Copyright © 2015 Alvaro Campo, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp