Copy
Månadsrapport från Kreditfonden.
Visa nyhetsbrevet i din browser

Scandinavian Credit Fund I - April 2016 (+0,44)

Förvaltar kommentar...

April månad var i stor utsträckning en månad där tillgångspriser rörde sig i sidled och inte skapade några större värdeförändringar. Makrobilden är något skiftande, dock är mitt intryck att statistiken var åt det svagare hållet under april månad.  
Fonden har utökat portföljen med fler direktlån och avkastningen ökade med 0,44 % under månaden.  Vi mycket nöjda med det då vi hade ganska stora inflöden och det gäller att inte låta sig stressas av det faktum att vi har kapital som inte är engagerat direkt. Vi har kontinuerliga förfrågningar på direkt lån och räknar med att engagera fler direkt lån under maj. Vi är som Ni vet mycket noga med vår kreditbedömning och vill bara ta in objekt som vi gillar i portföljen.

Vi har under månaden utökat våra medarbetare med Stefan Skrimsjö som förstärker teamet på förvaltningen och analyssidan. Stefan har en lång och gedigen erfarenhet från portföljförvaltning och företagande.

SCF i Korthet

Strategi: 
Kreditfonden avser att erbjuda direkt utlåning för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder då den främst investerar via direkt utlåning till företag med det kapital som investerats i fonden.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direkt lån till företag får du som investerare en långsiktigt högre samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-10%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
Kreditfonden tillämpar riskspridning på sin portföljsammansättning.
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam: Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm, Rikard Lundgren, Stefan Skrimsjö och Peter Norman

Varför investera i SCFI

Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-10 % per år med låg volatilitet.

Kreditfondens ledning bedömer att potentialen i fondens produkt är stor mot bakgrund av stor efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt fortsatt försiktighet från banker samt olönsamhet när det gäller att lämna motsvarande krediter och lån.

Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.

Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Under 2017 kommer en andra fond att startas.

Riskhantering

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen genomförs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Därefter sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet. Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kreditupplysning via UC. Enligt Kreditfondens bedömning är det viktigt att införskaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investerings-objektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till riskminskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.

Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare: Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare: PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB

Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan www.kreditfonden.se

Facebook
LinkedIn
Twitter
Webbplats

Copyright © 2016
Alla rättigheter reserverad.


Adress
Postadress: Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress: Strandvägen 7A,
Stockholm

E-post
info@kreditfonden.se

Verktyg
Uppdatera dina kontaktuppgifter
Avsluta prenumerationen
 

Email Marketing Powered by MailChimp