Copy
nieuws l formaliteiten najaar 2020 l waterschappen l diversen
View this email in your browser

Beste mensen,

1 Januari 2020, velen van u zullen het glas hebben geheven op een mooi jaar.
Niemand had toen kunnen voorzien dat het een heel heftig jaar zou worden. Corona heeft ons doen opschrikken en heeft ons leven maandenlang beheerst. Ook de coalitie in Brabant heeft voor spanningen gezorgd.
Nu langzaamaan op naar een nieuw “normaal”. Op naar hopelijk een periode van rust en bouwen. Een periode van toewerken naar de tweede kamerverkiezingen.
De lijsttrekkersverkiezing waar we nu in zitten houdt ons in ieder geval bezig en ook de pers schrijft volop over onze kandidaten. Wie u ook kiest, als u maar kiest. Daarvoor zijn we een ledenpartij, om op momenten onze stem te laten horen over de koers van onze partij. Iets om trots op te zijn.


Voor nu wens ik u een aantal fijne weken vakantie. Even bijtanken en energie opdoen. Even tijd voor uzelf en uw naasten.

Alle goeds!

Hartelijke groeten,
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Neemt u dan gerust contact op via awulms@psbrabant.nl.

Formaliteiten najaar 2020

 
Dit najaar staat er veel besluitvorming op de planning. In ALV’s van CDA-afdelingen alsmede van CDA Brabant dienen besluiten genomen te worden over de partijvernieuwing (nieuwe statuten en reglementen), de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, de regionale staartlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen en het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen.
 
We zetten een en ander op een rijtje voor u.
 
Partijvernieuwing: statuten en reglementen
 
In maart 2020 heeft u de brief “Belangrijke data 2020” ontvangen van het Partijbestuur. Hierin is aangegeven met welke procedure het “voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen (wijzigingsvoorstellen c.q. amendementen)” tot stand komt. Toen was nog sprake van 25 april als deadline voor indienen van amendementen en vaststelling op het congres van 6 juni. Het congres heeft geen doorgang kunnen vinden. De nieuwe deadline is gesteld op 5 september.
 
Ingeval u nog amendementen op het voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen wenst in te dienen, dan vóór deze nieuwe deadline.

De voorstellen tot wijziging staan reeds sinds 17 februari op de website
(https://www.cda.nl/contact/statutenwijziging/)
en zijn bekend gemaakt via de wekelijkse digitale nieuwsbrief van 22 februari 2020. Op het voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend door de gemeentelijke afdelingen en de provinciale afdeling. Om leden maximaal te betrekken dienen amendementen in ALV’s voorbereid te worden. Voor CDA Brabant is dit niet meer mogelijk, vandaar de oproep via deze nieuwsbrief om uw zienswijze kenbaar te maken aan ons en ons bestuur te mandateren amendementen in te dienen.
 
Amendementen kunnen ook rechtstreeks via het format op de website (klik hier: format website) gemaild worden naar statuten@cda.nl. Het partijbestuur voorziet de amendementen van pre-adviezen, waarna uiteindelijk het partijcongres op 10 oktober 2020 besluit over het totale voorstel, inclusief de ingediende amendementen.
 
Lijst Tweede Kamerverkiezingen
 
Op 28 oktober 2020 wordt de advies-kandidaten en groslijst naar de gemeentelijke afdelingen gezonden, inclusief stembiljetten en processen-verbaal. Het is aan de gemeentelijke afdelingen om een ALV te organiseren, zodat de leden kunnen stemmen over de volgorde van de kandidaten op de lijst. Deze ALV kan worden georganiseerd tussen 29 oktober en 28 november 2020. De deadline voor het inleveren van de stembiljetten is 30 november 2020. Het is handig om deze ALV te combineren met de ALV over het concept-verkiezingsprogramma, maar dat hoeft niet. De definitieve kandidatenlijst wordt bekrachtigd op het verkiezingscongres van 12 december 2020.
 
Staartlijsten Tweede Kamerverkiezingen
 
De kandidatenlijst voor het CDA bestaat uit een landelijk vastgestelde koplijst van 60 personen en een provinciaal vastgestelde staartlijst van 20 personen per regio. In Brabant gelden de regio’s Tilburg (Midden- en West-Brabant) en Den Bosch (Oost-Brabant). De staartlijst kan in alle kieskringen anders ingevuld worden. Dit is een bevoegdheid van de provinciale ALV. De ALV van CDA Brabant wordt georganiseerd op zaterdag 14 november 2020.
 
CDA Brabant zoekt voor de 2 Brabantse staartlijsten kandidaten die lokaal of in de regio bekend zijn en een duidelijk CDA profiel hebben. U kunt zich vanaf heden tot 15 september 2020 aanmelden. U kunt uw motivatiebrief met kort CV mailen naar bestuurslid Ger de Weert (E-mail: ger.deweert@cdabrabant.nl).
De beschrijving van het CDA profiel, zoals opgesteld door het landelijk partijbestuur, omvat:
 • de kandidaat heeft de christendemocratische uitgangspunten verinnerlijkt;
 • geniet positieve bekendheid in de regio;
 • wil het CDA helpen om van de verkiezingen een succes te maken;
 • is bereid daartoe campagne te voeren voor de kandidaten op de koplijst;
 • heeft (op dit moment) geen ambities om zelf in de Tweede Kamer te komen.
Voorts geldt als voorwaarde dat de kandidaat minimaal 1 jaar lid is van het CDA, van onbesproken gedrag is (en is bereid een VOG te overleggen en een integriteitstoets te doorstaan) en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
 
Na sluiting van de aanmeldingstermijn zal er contact worden opgenomen met de kandidaten en vinden selectiegesprekken plaats. Vervolgens zal er per kieskring een lijst worden samengesteld namens het bestuur van CDA Brabant. Voorgedragen kandidaten worden ook marginaal getoetst bij de landelijke vertrouwenscommissie van het CDA. Tot slot worden kandidaten voor de staartlijsten ook voorgedragen bij de ALV van CDA Brabant op 14 november 2020.
 
Partijprogramma Tweede Kamerverkiezingen
 
Op 28 oktober 2020 wordt het concept-verkiezingsprogramma naar de gemeentelijke afdelingen gezonden. Tussen 29 oktober en 13 november 2020 is het voor gemeentelijke afdelingen mogelijk om amendementen in te dienen bij de provinciale afdeling van CDA Brabant. Het is belangrijk om de leden van de gemeentelijke afdeling te betrekken bij het amenderen. Dit kan via het organiseren van een ALV om de amendementen te bespreken en goed te  keuren. Het is ook mogelijk om de amenderingsbevoegdheid via een ALV aan het bestuur van de gemeentelijke afdeling te mandateren. Ook voor de bespreking van en stemming over de advies-kandidatenlijst is een ALV nodig. U kunt deze apart organiseren, maar wij adviseren om deze ALV’s te combineren.


De ingediende amendementen worden op de ALV van CDA Brabant op 14 november 2020 behandeld. Maandag 23 november 2020 is de uiterste datum voor CDA Brabant om de amendementen aan te leveren bij het Partijbureau.
 
Een provinciale afdeling mag maximaal 50 amendementen indienen. Het landelijk bestuur voorziet de ingediende amendementen van pre-adviezen welke uiterlijk 3 december 2020 op de website worden gepubliceerd. Op het congres op 12 december 2020 worden de amendementen en het concept-verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Bestuur CDA Brabant
 

Tweede Waterschapscolumn
Droogte leidt tot innovatie bij waterschappen

Naast de Corona is op dit moment de droogte een belangrijk onderwerp wat speelt in mijn werkgebied. Goedendag , ik ben Jos Leenders AB lid van waterschap Aa en Maas namens het CDA. Nou is het onderwerp droogte er een dat al enkele jaren 2018 en 2019 een rol van betekenis speelt in Zuid Oost Brabant. Met behulp van een waterbalans hebben we een beter inzicht gekregen in de factoren die van belang zijn om te sturen op de grondwater voorraad. Om een droogte bestendiger gebied te krijgen is het belangrijk dat de grondwaterstanden regelmatig worden aangevuld echter hier ben je in grote mate afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt en dit is zeer wisselend. Valt dit niet door regen dan moet je water het gebied inlaten en dit samen met de neerslag maximaal laten infiltreren in de hoger gelegen gebieden. Nu is er een paar jaar geleden in de omgeving waar ik woon een hoofdpersleiding vervangen, deze loopt van de RWZI Asten naar het pompgemaal dat achter in de hutten staat en ze hebben hierbij de oude leiding in de grond laten zitten. U zult zeggen niets bijzonders gewoon onderhoud, echter omdat de problemen van de droogte en duurzaamheid belangrijk zijn voor mij ben ik aan het denken geslagen. Als we de grondwaterstanden beter en langer op peil willen houden dan moeten we meer water in de hoger gelegen gebieden laten infiltreren en hiermee een grotere voorraad op bouwen voor een drogere periode. De vraag die bij mij ontstond is de volgende: kunnen we oude persleidingen die niet meer in gebruik zijn gebruiken om water van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie omhoog te pompen naar gebieden waar het kan infiltreren in de bodem. Omdat de loze leiding er toch al ligt zijn hiervoor bijna geen kosten meer nodig en hoef je enkel een pomp te installeren om het water weg te pompen naar de infiltratie gebieden. De bossen die rond het pompstation de hutten liggen zouden hiermee kunnen worden voorzien van voldoende water en tevens zou hiermee jaarrond water worden geïnfiltreerd in een gebied dat rond de 5 meter hoger ligt dan het beekdal van de Aa.

Door slim te kijken of we de infrastructuur die afgeschreven is een tweede taak kunnen laten uitvoeren zouden we een robuuster grondwater systeem kunnen maken met geringe kosten. Om richting de toekomst een gesloten kringloop op te zetten met de drinkwatervoorziening doe ik bij deze ook een oproep aan het drinkwater bedrijf Brabant Water om minimaal een deel van het water wat ze oppompen op deze manier weer terug in het grondwater te laten komen. Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn als je maar innovatief te werk gaat.

Jos Leenders
Lid algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas

Campagne webinar

De campagne is begonnen!
Het CDA is volop in het nieuws, de campagne is begonnen. Als start van de nieuwe campagne voor de tweede kamerverkiezingen hebben we vrijdag 3 juli j.l. een eerste campagnewebinar georganiseerd. Bijna alle lokale CDA afdelingen waren digitaal aanwezig. Vanuit het Bredase stadhuis hebben we gesprekken gevoerd met Jack de Vries, Tom Berendsen, Inge van Dijk en diverse lokale campagne helden. Het was een zeer informatief en boeiend programma.

Als CDA Brabant zijn we van plan om veel mensen bij de campagne te betrekken. Enerzijds als lid van het provinciale kernteam, anderzijds vanuit de regionale campagneteams, de lokale teams en natuurlijk niet te vergeten de teams die kandidaat kamerleden daarnaast ook zelf zullen gaan formeren. Dus mocht je mensen kennen die interesse hebben om de handen uit de mouwen te steken, laat het ons weten door een email te sturen naar
awulms@psbrabant.nl.
We hebben er zin in, doe met ons mee!

Met vriendelijke groeten,
Campagneteam CDA Brabant

Vacature lid kascommissie CDA Brabant

Op dit moment hebben wij, i.v.m. het aftreden van Hans Hofman,  een vacature voor lid kascommissie bij het bestuur van CDA Brabant.
De kascommissie heeft tot taak de administratie van de penningmeester na te zien en verslag uit te brengen aan het bestuur en de Algemene vergadering. Goedkeuring hiervan strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De commissie bestaat uit ten minste twee personen die stemgerechtigd lid zijn, maar geen zitting hebben in het provinciaal bestuur 
 
De kascommissie voert geheel zelfstandig en naar eigen oordeel de controle uit.
De penningmeester staat de commissie terzijde bij de uitoefening van haar controle
.

Mocht u interesse hebben in deze functie kunt u een email sturen naar Angelique Wulms via awulms@psbrabant.nl.

Met vriendelijke groet,
Ger de Weert
Penningmeester CDA Brabant

Beste CDA'ers,

Op 2 juli was ik precies 1 jaar lid van het Europees Parlement, 1 jaar uw directe lijn naar Brussel. Een bijzonder jaar, in vele opzichten. Vanwege het corona-virus zagen de laatste maanden er flink anders uit dan verwacht, en dat zal ook de agenda van de komende maanden volop bepalen. Gelukkig heb ik voor die tijd al velen van jullie mogen ontmoeten. En ook tijdens de crisis bleven we digitaal met elkaar en met de inwoners en ondernemers van Brabant in gesprek, wat ontzettend waardevol is voor mijn werk in Brussel en (helaas) Straatsburg.

De zomervakantie is voor velen in Brabant al gestart. Ik hoop dat iedereen deze zomer geniet van de vrije tijd met de familie.

En mocht u na de zomer mij willen uitnodigen voor een bezoek of wilt u een kijkje komen nemen in Brussel? Neem dan contact met mij en mijn team op via het contactformulier op mijn website. Gebruik die directe lijn naar Brussel!

Met vriendelijke groet,
Tom Berendsen

Klik hier voor de website (met contactformulier) en de video van Tom Berendsen.

In deze nieuwsbrief:
 • Voorzitter CDA Brabant, Inge van Dijk
 • Formaliteiten najaar 2020
 • Tweede Waterschapscolumn
 • Campagne webinar
 • Vacature kascommissie
 • Tom Berendsen
Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Wil je iets weten over onze werkzaamheden? Neem dan via mail of sociale media contact met ons op!
Email
Email
YouTube
YouTube
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Website
Website
Agenda
 • 11 sep. 2020: Statendag Provinciehuis
 • 10 okt. 2020:  Landelijk partijcongres
 • 14 nov. 2020:  ALV CDA Brabant
 • 12 dec. 2020:  Landelijk partijcongres
Info: cda@psbrabant.nl
Copyright © 2020 CDA Brabant, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences