Copy
nieuws l bestuur l fractie l waterschappen l diversen
View this email in your browser

Beste mensen, 

De zomervakantie hebben we al weer even achter ons gelaten en het “normale leven” is in volle gang.
Fracties zijn weer opgestart en onze wethouders en burgemeesters hebben weer volle agenda’s met stevige uitdagingen zoals begrotingen die lastig sluitend te krijgen zijn, de RES en enorme woningbouwopgaven om maar een paar voorbeelden te noemen. En een aantal van deze dossiers raken ook provinciaal beleid. Onze fractie en bestuurders in Brabant zijn gelukkig ook weer volop aan de gang en weer in volle sterkte na het afscheid van John en met de terugkeer van Renze.

Graag blijven we komende maanden met elkaar in contact. In oktober zullen de afdelingen weer worden gevraagd of er behoefte is aan een gesprekje met bestuur/fractie en waarover jullie het met ons willen hebben. We plannen dit vervolgens graag in. We hebben de afgelopen maanden gemerkt dat het relatief eenvoudig is om met elkaar digitaal in een uur goede gesprekken te hebben en willen dit graag voortzetten.

Immers, één team, één CDA, zij aan zij.

Hartelijke groeten,
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

CDA’er Renze Bergsma keert terug in Staten
 
Renze Bergsma (44) is op 11 september teruggekeerd als Statenlid namens het CDA in de Staten van de provincie Noord-Brabant.
 
Tijdens de eerste fractiebijeenkomst van het nieuwe politieke seizoen heeft Bergsma zijn beslissing kenbaar gemaakt om John Bankers op te volgen als CDA-Statenlid. Bergsma: “Ik heb er goed over nagedacht. Natuurlijk is er veel gebeurd, maar ik ben ervan overtuigd een goede bijdrage te kunnen leveren. Als CDA hebben we een verantwoordelijkheid te nemen en daar wil ik graag mijn kennis en kunde voor inzetten.”
 
Bergsma was al eerder Statenlid voor het CDA: tussen 2003 en 2009 was hij al actief in de provincie. Van 2008 t/m 2018 was hij wethouder in Woudrichem waar hij zich in het bijzonder heeft ingezet voor de fusie van Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de nieuwe gemeente Altena. Tijdens de provinciale verkiezingen van 2019 stond Bergsma als tweede op de lijst en werd hij met voorkeursstemmen gekozen.
 
In de vorige coalitie was Bergsma gedeputeerde namens het CDA op het gebied van Veiligheid, Bestuur en Organisatie. Bergsma blikt positief terug op zijn tijd als gedeputeerde en ziet zijn opgedane ervaringen en uitgebreide netwerk als een voordeel voor zijn huidige functie. “Ik heb veel zin om aan de slag te gaan met de collega’s in de fractie, met gedeputeerden Ronnes en Lemkes en natuurlijk ook met Statenleden en gedeputeerden van andere partijen.”
 
Fractievoorzitter Ankie de Hoon: “Met de terugkeer van Renze is ook de regio Altena weer vertegenwoordigd in onze fractie. Er is veel te doen en de politieke en bestuurlijke ervaring van Renze zal van grote waarde zijn. We gaan er gezamenlijk iets moois van maken!
Extern salderen in onze provincie opengesteld

Gedeputeerde Staten passen na overleg met provincies, de minister en andere betrokken partijen de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aan. De wijziging maakt met ingang van 15 september j.l. het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk.

Daarmee kunnen meer transacties van stikstofruimte plaatsvinden, zowel binnen als tussen sectoren. Bij elke transactie komt 30% van de aangekochte stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt.

Voor een bedrijfsuitbreiding, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstofuitstoot veroorzaakt is een natuurvergunning nodig. Met het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het veel moeilijker geworden een vergunning te verkrijgen, omdat de initiatiefnemer ervoor moet zorgen dat de stikstofuitstoot in totaal niet omhoog gaat. Extern salderen geeft initiatiefnemers de mogelijkheid om, door het overnemen van stikstofruimte van een ander bedrijf, ruimte te creëren voor nieuwe economische of maatschappelijke activiteiten. Dit instrument staat naast de ADC-toets (alleen bruikbaar in geval van groot maatschappelijk belang) en intern salderen (binnen het bedrijf stikstofruimte vrij maken met bijvoorbeeld emissiearme technieken). Bij extern salderen kan een initiatiefnemer maximaal 70% van de overgenomen stikstofruimte inzetten voor nieuwe activiteiten, 30% wordt afgeroomd. Extern salderen is nu al mogelijk, behalve met veehouderijen met productierechten. De wijziging van de beleidsregel maakt dat laatste ook mogelijk. Ook verleasen, het tijdelijk uitlenen van stikstofruimte, wordt met de wijziging mogelijk.

Structurele aanpak nodig

“Extern salderen is op dit moment een van de weinige beschikbare opties, en daarmee een heel belangrijk instrument om op korte termijn vergunningverlening verder op gang te krijgen en ontwikkelingen mogelijk te maken,” licht Erik Ronnes, coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, toe. “Voor de lange termijn moet wel werk gemaakt worden van een structurele aanpak. Daar blijven wij ons met het Rijk en de andere provincies voor inzetten. Het advies van de Commissie Remkes geeft goede handvatten. Intussen biedt extern salderen mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor veehouders die vrijwillig willen stoppen of omschakelen, maar óók voor bedrijven die op duurzame wijze verder willen en daarvoor, al dan niet tijdelijk, extra stikstofruimte nodig hebben.”

Om inzicht te krijgen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen is Brabant reeds enige tijd terug gestart met een ondersteuningsloket stikstof. Uit de eerste ervaringen met het ondersteuningsloket stikstof ontstaat het beeld dat er in Brabant, anders dan in veel andere provincies, op veel plekken meer aanbod is dan vraag naar stikstofruimte, als gevolg van de transitie van de veehouderij. In de praktijk moet blijken in hoeverre aanbod ook daadwerkelijk te matchen is met de vraag. Met het Ondersteuningsloket zet de provincie zich er bovendien voor in dat beschikbare ontwikkelruimte zo goed mogelijk wordt benut. Er is een regionaal stikstofregistratiesysteem in ontwikkeling dat het mogelijk maakt stikstofruimte die bij een transactie niet direct wordt benut, naast de 30% afroming die ten goede komt aan de natuur, te bewaren.

Aankondiging digitale sessie extern salderen

Extern salderen, hoe zit het nou precies?
Graag willen we  tijdens een digitale sessie ingaan op de ins en outs van extern salderen.
Daarbij zal u ook de gelegenheid worden geboden om vragen te stellen.
Onze gedeputeerden Elies Lemkes en Erik Ronnes alsook de statenleden Marcel Thijssen en Tanja van de Ven schuiven hierbij aan.
Datum met tijdstip voor de digitale sessie wordt u binnenkort toegezonden via de mail.
De geborgden in het bestuur van een waterschap
 
In de waterschapswereld is er een discussie gaande over de vernieuwing van de wijze waarop een waterschap wordt bestuurd. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een advies commissie ingesteld die hierover een advies heeft uitgebracht. De verwachting is dat  over de vernieuwing tijdens de komende kabinetsformatie afspraken worden gemaakt en dat hierover standpunten in de verkiezingsprogramma’s worden opgenomen. Dus een actueel item voor deze watercolumn .
 
Hoe wordt een waterschap bestuurd
Voor degenen die het niet weten. Het hoogste orgaan van een waterschap is het algemeen bestuur. Net zoals de gemeenteraad dit binnen de gemeente is, is dat het algemeen bestuur binnen het waterschap. Het dagelijks bestuur is te vergelijken met het college van B&W. De dijk- of watergraaf Overigens maken de dagelijks bestuursleden (behalve de dijk- of watergraaf) deel uit van het algemeen bestuur. Het is een monistisch stelsel

 
Wie zitten er in het algemeen bestuur
In het algemeen bestuur zitten vertegenwoordigers van 4 categorieën belanghebbenden,  1 categorie van door de ingezetenen (lees inwoners) gekozen leden en 3 categorieën andere, op voordracht benoemde  leden. De vernieuwingsdiscussie gaat over de op voordracht benoemde leden. Deze worden de geborgde zetels genoemd. De vraag van de minister is of deze categorie niet afgeschaft moet worden. De commissie stelt voor om ze af te schaffen want kort gezegd,  is dat democratischer. Afschaffen lijkt zo begrijpelijk maar gaat wel voorbij aan de wordingsgeschiedenis van de waterschappen.
Vroeger was het zo dat als je grond bezat dat je dan zowel actief en passief kiesrecht had en dus in het waterschap gekozen kon worden. Het waterschap is namelijk ontstaan om het land  droog te leggen en droog te houden en tegen het water te beschermen. In de vorige eeuw kwam daar de waterkwaliteit en vooral ook waterzuivering bij.  In de vorige eeuw zijn daarom naast de grondbezitters (categorie ongebouwd) ook andere categorieën kiesgerechtigden in de wet vastgelegd.  Te weten gebouwd, ingezetenen, en bedrijfsgebouwd. Voor alle vier de categorieën waren verkiezingsprocedures. De wijziging van de Waterschapswet  uit 2007, bracht een verandering in de bestuurssamenstelling. Belangrijke verandering was het vervallen van de categorie gebouwd, en bedrijfsgebouwd. Die werden in het nieuwe systeem geacht te zijn vertegenwoordigd door ingezetenen en bedrijven.  Vanaf de verkiezingen in maart 2015 waren er nog 4 categorieën: Ingezetenen, bedrijven, agrariërs en overig ongebouwd en natuurterreinbeheerders . De laatste 3 zijn de geborgde zetels. De geborgden worden benoemd door relevante organisaties, na het doorlopen van specifieke een selectie- en benoemingsregeling.  aangewezen. De ingezetenen worden via algemene verkiezingen gekozen. Sinds 2015 vallen die ook onder de Kieswet.
Verder is er de regel dat in ieder geval 1 geborgd lid deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. Overigens vormen de geborgde zetels niet de meerderheid van het algemeen bestuur. Bij de Brabantse Delta zijn 7 van de 30 zetels geborgd. Het waterschapsbestuur bestaat uit tenminste 18 en ten hoogste 30 leden. Het aantal geborgde zetels bedraagt tenminste 7 en ten hoogste 9, Dat wordt door een door de Provincie(s) vastgesteld reglement bepaald.

 
Waterschap functionele democratie
Het waterschap is een functionele democratie dat wil zeggen een overheid met  beperkte taken namelijk de zorg voor het watersysteem en de afvalwaterzuivering. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gemeente die een algemene democratie is. Het is dan ook belangrijk dat er in het algemeen bestuur mensen zitten die bekend zijn met  die beperkte taken. De geborgde zetels hebben specifieke  belangen en brengen daarnaast veel kennis in omtrent het waterbeheer. De geborgde zetels zijn door inbreng van kennis, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid van veel waarde voor de diversiteit in het bestuur. De kwaliteit van het waterschapsbestuur wordt in binnen- én buitenland geprezen met name omdat deze organisaties professioneel worden bestuurd door alle groepen die belang hebben bij en betalen aan het belangrijke werk van de waterschappen.
Jacco Geurts heeft dan ook in de Tweede Kamer in reactie op het advies de commissie bepleit voor behoud van de geborgde zetels. Jaco Geurts vond hierbij de VVD, PVV en de SGP aan zijn zijde. D66, Groen Links, PvdA, SP, 50Plus en PvdD waren voor afschaffen.
Het is ook goed om behoud van de geborgde zetels in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer op te nemen.

Alwijn ten Cate
Bestuurslid CDA Brabant
Algemeen bestuurslid waterschap Brabantse Delta

 
Jacques van der Aa
Oud dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta
Minister Hugo de Jonge bezoekt Kloosterkwartier in Gemeente Meierijstad

Op maandag 7 september bezocht minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het complex van de zusters Franciscanessen in Veghel, het Kloosterkwartier. Een bijzondere plek waar de zusters al meer dan 175 jaar een actieve rol spelen in de samenleving van Veghel. Hier ontstaat een unieke woonomgeving voor wonen, werken, leren, (be)leven en waar bewoners actief betrokken zijn bij hun leefomgeving, genaamd Leefgoed

Leefgoed Veghel bestaat uit 11 maatschappelijke betrokken organisaties, die samen het concept vormgeven. Leefgoed is de eigentijds versie van hoe de zusters de afgelopen 175 jaar dachten en werkten.

Minister de Jonge werd langs de diverse bewoners van het Kloosterkwartier rondgeleid door Coen Hendriks, CDA Statenlid en partner van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, ontwikkelaar van het Kloosterkwartier en initiatiefnemer Leefgoed. De minister ging actief met de bewoners in gesprek en toonde zich onder de indruk van de mooie maatschappelijke ontwikkelingen die hij zag. Hij benadrukte het belang van een project als Leefgoed om tot een inclusieve samenleving te komen.

In de prachtige kapel van het klooster ging de minister samen met CDA gedeputeerde Ruimte en Wonen Erik Ronnes en Michiel Wijnen, partner van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed 's avonds onder leiding van Inge van Dijk, voorzitter van CDA Brabant, in gesprek met aanwezige CDA burgemeesters, CDA wethouders, CDA raadsleden en CDA leden van omliggende gemeenten. Centraal in het gesprek stond het thema zorg en wonen, een belangrijk onderdeel van de CDA visie Zij aan Zij. Het werd een interessant gesprek over de samenleving die we willen zijn, waarbij we klaar zijn om de vergrijzingsgolf aan te kunnen en waarin we naar elkaar omzien.

Meer informatie over het Kloosterkwartier en Leefgoed zijn te vinden op: https://www.kloosterkwartierveghel.nl

Met vriendelijke groet,

Coen Hendriks
Statenlid CDA Brabant

Foto's onder: Leonard Walpot
Foto door Leonard Walpot

Uitnodiging Buitenlandcommissie van het EVP/CDA Brabant

Wilt u uit eerste hand vernemen hoe het is gesteld met de Brexit-onderhandelingen?
Wilt u meer weten over het herstelpakket en industriebeleid van de EU?
Wilt u gebruik maken van de unieke gelegenheid om uw mening over de EU te delen met, onze man in Brussel, Tom Berendsen?
Wilt u met andere Brabantse CDA’ers van gedachten wisselen over internationale aangelegenheden?

Dat kan als lid van de eigen Buitenlandcommissie van het CDA Brabant. Deze commissie, lang geleden opgericht door Lambert van Nistelrooij, komt een aantal keer per jaar samen (fysiek óf digitaal) om over diverse internationale onderwerpen te discussiëren, werkbezoeken af te leggen en bijeenkomsten te organiseren. Europarlementariër Tom Berendsen is als adviseur aangesloten bij deze commissie en van hem hoort u het laatste nieuws uit Brussel! We breiden deze commissie graag uit met mensen die internationaal geïnteresseerd zijn.

Wilt u een keer een kijkje tijdens zo’n meeting? De eerstvolgende (in dit geval digitale) bijeenkomst is morgen, woensdag 23 september om 20.00 uur , via Zoom.
Aanmelden kan bij de secretaris van de commissie: Wendy Duyvestijn gduyvestijn@psbrabant.nl.

We kijken uit naar uw komst!

Namens de voorzitter van de commissie,     
Caspar Rutten           

Namens de adviseur van de commissie,

Tom Berendsen

UITNODIGING  Praktische Politieke Philosophie
 

Datum: Donderdag 8 oktober 2020
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Ontvangst vanaf 19.30 uur
Locatie: Klooster Nieuwkerk
Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle

Anders dan eerder gemeld: er wordt geen zoomdeelname geboden.
Genodigden:
 
Vriendelijk
Verzoek:
CDA-ers en belangstellenden
Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen omgeving die zich mogelijk door het onderwerp aangesproken voelen of meer in het algemeen,
mensen die maatschappelijke belangstelling hebben.
Vanwege corona is aanmelden verplicht!
het aantal plaatsen is bepaald door anderhalve meter
Inleider: Bisschop G. de Korte van het bisdom Den Bosch

THEMA:
De christelijk visie op het goede leven in een veranderende wereld
 
Geachte CDA'ers, geachte belangstellenden,

Op 8 oktober organiseert de werkgroep Praktische Politieke Philosophie een dialoogconferentie over de christelijke visie op het goede leven. De wereld verandert door corona en sommige veranderingen gaan sneller dan we tot begin dit jaar voor mogelijk hielden. Deze tijd vraagt om woorden en beelden opnieuw te doordenken en onderling te verduidelijken. Dat geldt ook het goede leven.
Inleider op dit thema is bisschop Gerard de Korte.

 
Aan de orde komen onder meer:
 • Hoe verhouden we ons tot kwetsbaarheid en sterfelijkheid?
 • Hoe verhouden het individu en de gemeenschap zich nu tot elkaar?
 • Hoe verhoudt God zich tot het lijden en de pandemie?
 • Welke economische orde past ons na corona
  in het licht van Laudato Si, in het licht van rentmeesterschap.
 • Wat betekenen de veranderingen voor kerk en samenleving?

Bisschop de Korte studeerde geschiedenis en theologie. Hij promoveerde op "Het pastoraat van de verzoening". In 1987 werd hij tot priester gewijd en in 2001 tot bisschop. In 2016 was zijn benoeming in Den Bosch. In 2015 werd hij verkozen tot theoloog des Vaderlands.
Na de inleiding van bisschop de Korte bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoog.

Vanwege corona is aanmelding verplicht.
Graag horen we via Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.com  of u aanwezig bent

Bericht uit Brussel

Het was een zomer die heel anders is verlopen dan we een jaar geleden nog verwacht hadden. Vakanties naar het buitenland werden geannuleerd  en Nederland werd door veel mensen herontdekt als vakantieland. Gelukkig is er ook hier genoeg te zien, te doen en te genieten, ook in ons mooie Brabant. Voor mijzelf was het een bijzondere zomer door de geboorte van onze dochter. Ik hoop dat u een fijne zomer in goede gezondheid heeft gehad.
 
Het jaar 2020 is alweer ruim over de helft. In Brussel staat Corona vanaf het begin van de crisis bovenaan de agenda. De komende maanden zetten wij ons verder in om Europa en de lidstaten sterker te maken. Het Europese herstelplan is een belangrijk instrument, maar daarbij is het wel van groot belang dat het geld goed besteed wordt: investeren in het daadwerkelijk versterken van de economie van de lidstaten en het doorvoeren van de broodnodige hervormingen zodat we in Europa beter bestand zijn tegen een volgende crisis.
 
Deze crisis heeft ook laten zien dat we te afhankelijk zijn geworden van andere delen van de wereld als het gaat om bijvoorbeeld medicijnen, medische apparatuur en onderdelen voor onze maakindustrie. Als onderhandelaar van onze Europese fractie voor het industriebeleid zeg ik: de EU moet niet naïef zijn. In China en de VS wordt er volop industriepolitiek gevoerd. Willen wij ook de banen van de toekomst in Brabant,  Nederland en Europa houden, dan zullen we onze bedrijven beter moeten beschermen, oneerlijke concurrentie op onze markt tegen moeten gaan en tegelijkertijd zelf moeten blijven innoveren.
Daarom ben ik blij met het onlangs gepresenteerde actieplan van de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat Europa voor belangrijke grondstoffen niet afhankelijk is van andere werelddelen. Voor de productie van onder andere batterijen voor elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens, zijn grondstoffen nodig die nu grotendeels uit landen komen zoals China. En dat moet anders.
 
Europa moet de ontwikkeling van dit soort producten in eigen hand houden, dat is ook goed voor onze werkgelegenheid. Daarvoor zullen afspraken gemaakt moeten worden met andere landen, zodat we niet enkel afhankelijk zijn van een land zoals China.  Ook zal er gekeken moeten worden naar nieuwe technieken zodat we schaarse grondstoffen op termijn kunnen vervangen.
 
Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op www.tomberendsen.eu.

In deze nieuwsbrief:
 • Voorzitter CDA Brabant, Inge van Dijk
 • CDA'er Renze Bergsma keert terug in de Staten
 • Extern salderen in onze provincie opengesteld
 • Aankondiging digitale sessie extern salderen
 • Derde Waterschapscolumn
 • Bezoek minister Hugo de Jonge aan Kloosterkwartier Meierijstad
 • Uitnodiging Buitenlandcommissie EVP/CDA Brabant
 • Uitnodiging PPP
 • Bericht uit Brussel
Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Wil je iets weten over onze werkzaamheden? Neem dan via mail of sociale media contact met ons op!
Email
Email
YouTube
YouTube
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Website
Website
Agenda
 • 25 sep. 2020: Statendag Provinciehuis
 • 10 okt. 2020:  Jubileumevenement CDA
 • 14 nov. 2020:  ALV CDA Brabant
 • 12 dec. 2020:  Landelijk partijcongres
Info: cda@psbrabant.nl
Copyright © 2020 CDA Brabant, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences